Collegebesluitenlijst Eemnes 18 oktober 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 25 oktober 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer P. van Dijk, loco secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 41
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Zienswijze bij begrotingswijzigingen 2017 nr 10 van de Regio Gooi en Vechtstreek m.b.t. opdrachtverlening werkgeversservicepunt
Korte inhoud: De raad een zienswijze laten vaststellen ten aanzien van de regionale begrotingswijziging die betrekking heeft op de opdrachtverlening Werkgeversdienstverlening.

Besluit:
Het college besluit om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 

3.2.

Kunstgrasvelden rondvraag fractie Van den Berg: het College stemt in met de aangepaste beantwoording van de rondvraag Fractie Van den Berg inzake kunstgrasvelden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Ingekomen brief van de fractie Dorpsbelang inzake de nieuwbouw van het Huis van Eemnes d.d. 4 oktober 2016.
Korte inhoud: Via een brief (per mail ontvangen) verzoekt Dorpsbelang om heroverweging van de locatiekeuze. In het presidium is op 11 oktober besloten om deze brief te bespreken in de Raadsessie van 24 oktober a.s.

Besluit:
Het college besluit kennis te nemen van de brief.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen