Collegebesluitenlijst Eemnes 19 januari 2016

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst van 19 januari downloaden

Vastgesteld in het college van 26 januari 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 2
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Regionale samenwerkingsagenda Gooi- en Vechtstreek 2016 - 2018
Korte inhoud: Bij de herijking van de Regionale Samenwerking werd in 2013 vastgelegd dat de portefeuillehouders samen met de gemeenteraden een regionale samenwerkingsagenda opstellen die focus aanbrengt in de samenwerking.
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2016-2018;

2. De Regionale Samenwerkingsagenda 2016-2018 aan de raad ter kennisname aan te bieden.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Brief Grutterij
Korte inhoud: De Grutterij, de eigenaar van het perceel van de voormalige manege Schildknecht, Noordersingel 26, heeft schriftelijk zorgen uitgesproken over de mogelijke wijziging van het bestemmingsplan Kern ten behoeve van de bouw van een woning op het naastgelegen perceel. De Grutterij is er voor bevreesd dat de eventuele bouw van de woning negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsbestemming van hun perceel.

Het college besluit:
- De Grutterij en de initiatiefnemers van de bouw van de woning meedelen dat het wenselijk is om eerst de vestiging van het bedrijf af te wachten en dan te bezien of een woonbestemming naast dit bedrijf aanvaardbaar is c.q. hoe dit aanvaardbaar gemaakt kan worden.
- De Grutterij en de initiatiefnemers van de bouw van de woning uit te nodigen om binnen afzienbare tijd met concrete plannen te komen.

3.2.

Vaststelling 1e partiële herziening bestemmingsplan Kern Eemnes
Korte inhoud: Het ontwerp 1e partiële herziening bestemmingsplan Kern Eemnes heeft van 17 november tot en met 28 december 2015 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Het college besluit de raad voor te stellen om de 1e partiële herziening bestemmingsplan Kern

Eemnes vast te stellen.

3.3.

Bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder 1e herziening
Korte inhoud: Op 21 september 2015 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Eemnes 2015 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er in Eemnes ruimte is voor de bouw van 70 nieuwe woningen per jaar. Hiervan worden er gemiddeld 40 woningen per jaar in de Zuidpolder gebouwd, met een inhaalslag voor 2015 en 2016. Om de bouw van deze aantallen mogelijk te maken in de Zuidpolder moet het bestemmingsplan “Woongebied Zuidpolder” worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 27 november 2015 voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen.

3.4.

Quick scan locatieonderzoek Huis van Eemnes
Korte inhoud: In de raad van 2 november 2015 is een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is het Huis van Eemnes nieuw te bouwen op een andere locatie in Eemnes. Dit onderzoek is een (eerste) verkenning van 6 mogelijke locaties.

Het college besluit:
- dat van de locaties voor nieuwbouw de voorkeur van het college uit gaat naar de variant Speelveld (veld 4). Deze variant bij de uitwerking van de nieuwbouw variant Huis van Eemnes door te rekenen.
- de quick scan voor te leggen aan de raad, via Ronde en Sessie.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Personele gevolgen Huis van Eemnes
Korte inhoud: Het College van B&W wil Sport- en Ontmoetingscentrum De Hilt, dat thans onderdeel is van de gemeente Eemnes, privatiseren en onderbrengen bij een nieuwe stichting Huis van Eemnes. Privatisering van De Hilt (vanwege de realisatie van het Huis van Eemnes) heeft per definitie personele consequenties. In dit voorstel worden de consequenties voor het personeel van de verschillende scenario’s in kaart gebracht.
Het college besluit dat het huidige personeel van De Hilt bij de oprichting van stichting Huis van Eemnes in dienst blijft van de gemeente Eemnes en wordt gedetacheerd naar de Stichting.

4.2

Aansluiting A27 – HOV
Korte inhoud: In de afgelopen maanden zijn alternatieven onderzocht voor het tracé en de haltes van het HOV bij de afrit Eemnes. Belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek is dat de door de provincie aangedragen variant niet langer op draagvlak kan rekenen bij de omwonenden. In het coalitieakkoord en recent het addendum is afgesproken dat er varianten worden voorgesteld aan de stuurgroep HOV.

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. Voor de komende jaren de doorstroming aan de oostkant op peil te houden met behulp van een VRI op de Zuidersingel ter hoogte van de op- en afrit, aangeduid als variant oost 5

2. De fietsers voor wie het bestaande tunneltje te ver omrijden is, over te laten steken nabij de op- en afrit.

3. Voor de langere termijn een extra viaduct ter hoogte van de BP te bevorderen en hier in het kader van het GVVP nader onderzoek naar te doen.

4. Bij de stuurgroep aan te geven dat de gemeente Eemnes kiest voor de Sprey/Van den Bergvariant, dat wil zeggen zowel de afrit als de halte aan de zuidzijde, waarbij de scherpe bochten en veiligheidsbezwaren desgewenst kunnen worden vermeden door het aanleggen van een tunnel voor het HOV.