Collegebesluitenlijst Eemnes 1 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 8 november 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 43
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Afspraken jaarwisseling 2016 - 2017
Korte inhoud: Voor de komende jaarwisseling zijn wederom afspraken gemaakt.
Besluit:
Het college stemt in met de gemaakte afspraken m.b.t. de jaarwisseling

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidievoorstel 2017 Eemnes
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2017 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen, als ook te worden beslist op 2 aanvragen voor meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel.

Besluit:
Het college besluit
- de lijst met risicoprofielen vast te stellen
- de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen
- de aangevraagde subsidie met een hoog risicoprofiel voor de Openbare Bibliotheek te verlenen          zoals in dit voorstel aangegeven
- de basketbalvereniging Eem '78 eenmalige subsidie te verlenen voor 2017 en deze vast te stellen op € 1.500 en voor 2018 € 2.878 te betalen uit het budget voor eenmalige subsidies sport en te dekken uit de reserve Gemeenschap Cultuur en Sport
- de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven
- in te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan Versa en kinderopvangverblijven.

3.2.

Subsidieaanvraag voor kleinschalige buurtactiviteiten in 2016 door bewoners van Torenzicht bij gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van Torenzicht een straatfeest waarvoor een subsidie in het kader van kleinschalige activiteiten wordt gevraagd.
Besluit:
Het college besluit:
1. aan bewoners van Torenzicht een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,- voor een straatfeest.
2. de kosten van deze subsidie ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597

3.3.

Aanvraag eenmalige subsidie koor Weidevogels voor muziekboeken met grote letters
Korte inhoud: Koor Weidevogels vraagt een eenmalige subsidie van € 420,- voor de kosten van muziekboekjes met grote letters.
Besluit:
Het college stemt in met de gevraagde subsidie.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Samenwerkingsovereenkomst bibliotheek Gooi en meer
Korte inhoud: Gedurende het fusieproces van de twee bibliotheken is gesproken over het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Na afronding van de fusie is de samenwerkingsovereenkomst thans gereed voor ondertekening.
Besluit:
Het college besluit:
1. de samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2020 van de gemeenten Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Muiden m.b.t. het bibliotheekwerk in de regio te ondertekenen;
2. wethouder N.L. Rood te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen. 3. de samenwerkingsovereenkomst ter informatie te sturen aan de raad

4.2.

Vaststelling en ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: Voor 2017 is het de wens om met de RUD Utrecht een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) vast te stellen. Daarin worden de afspraken vastgelegd voor dat jaar. Er zijn geen wijzigen tov voorgaande jaren te melden. Het betreft een voortzetting van de huidige afspraken alsook de financiële bijdrage.
Besluit:
Het College besluit:
1. kennis te nemen van de DVO 2017 RUD Utrecht
2. De DVO 2017 RUD Utrecht te ondertekenen

4.3.

Voorontwerpbestemmingsplan Het Huis van Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft besloten om het ‘Huis van Eemnes’ te realiseren op het openbare speelveld tussen de voetbalvelden en de tennisbanen aan de Noordersingel. De realisatie is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012. Het bestemmingsplan moet daarom worden aangepast. Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie juridisch planologisch mogelijk.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en het voorontwerp voor advies voor te leggen aan de raadsessie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen
Financieel statement opschalingskorting gemeenten.
Inhoud: Namens 40 gemeenten is een statement gepubliceerd aan een toekomstig nieuw kabinet om de opschalingskorting voor gemeenten ongedaan te maken en niet onevenredig extra te bezuinigen.
Het college besluit om het statement te steunen.

6.1

Sinterklaas

Het college besluit € 750 ter beschikking te stellen t.l.v. representatie voor het in het zonnetje zetten van een aantal vrijwilligers rondom Sinterklaas (40 jaar Sinterklaas Eemnes).