Collegebesluitenlijst Eemnes 20 december 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 3 januari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 50
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder alle faillissementen, Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW) en vorderingen die geen verhaal meer bieden per 13-12-2016 oninbaar te verklaren.
 

Het college besluit:
1. De in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 34.606,11 oninbaar te verklaren.

2. Het oninbaar bedrag ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken.

2.2.

Verzoek tot betaling van een dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Korte inhoud: Er is bezwaar ingediend tegen het collegebesluit geen dwangsom verschuldigd te zijn aangezien de beslistermijn nog niet was verstreken. Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 14 november 2016 geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

2.3.

Opleggen last onder dwangsom perceel Stachouwerweg.
Korte inhoud: Geconstateerd is dat een perceel aan de Stachouwerweg, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie K, nummer 54, bouwwerken zijn opgericht, werkzaamheden zijn uitgevoerd en materiaal wordt opgeslagen zonder de benodigde vergunning. Legalisatie is niet mogelijk. Om de overtredingen te beëindigen is een handhavingsprocedure gestart. De beheerder van het perceel heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze heeft niet tot een gewijzigd inzicht geleid, zodat het opleggen van een last onder dwangsom gebruikelijk is. Op deze manier kan worden bereikt dat de overtredingen worden beëindigd.

Het college besluit:

1. aan de eigenaar van het perceel langs de Stachouwerweg, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie K, nummer 54, een last onder dwangsom op te leggen;

2. de last onder dwangsom bekend te maken bij zowel de eigenaar als de beheerder van het onderhavige perceel.

2.4.

Zienswijze Kadernota 2018 Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: Betreft het verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de gemeenteraden om een zienswijze in te dienen op de kadernota 2018 van de VRU.
 

In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

2.5.

Financiën Eemnes

Eind december lopen twee leningen af en wordt de brandweerkazerne overgenomen van de VRU. De aflopende leningen moeten met 1 of 2 maanden verlengd worden zodat de raad in januari kan instemmen met een nieuw financieringsvoorstel.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het doorrollen van de aflopende leningen met maximaal twee maanden middels een kasgeldlening

2. In te stemmen met het nogmaals aangaan van een kasgeldlening voor maximaal twee maanden ter dekking van de roodstand in rekening courant (incl. aanschaf brandweerkazerne)

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Cliëntondersteuning 2017
Korte inhoud: Inzet professionele cliëntondersteuning in 2017 voor de HBEL gemeenten vanuit MEE UGV en het Adviespunt Zorgbelang


Het college besluit:

1. Aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2017 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van €810 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde individuele cliëntondersteuning bekostigen via persoonsvolgende

subsidiëring op basis van € 75 per uur. Voor deze individuele cliëntondersteuning een bedrag van € 12.188 op basis van geschatte inzet in 2017 bevoorschotten

2. Afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE UGV door de totale kosten individuele cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het

aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL en verrekenen met het bevoorschotte bedrag

3. Aan het Adviespunt Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2017 een eschikbaarheidssubsidie verstrekken van € 863 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.900) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning bekostigen via persoonsvolgende

subsidiëring op basis van € 75 per uur 4. Subsidie aan MEE UGV bevoorschotten in maandelijkse termijnen

5. De subsidies aan MEE UGV en het Adviespunt Zorgbelang te dekken ten laste van 92620001 (Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd) - 442013 (Subs. Stichting M.E.E.)

3.2.

Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De raad wordt gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen op begrotingswijzigingen die leiden tot verhoging van de bijdrage aan de Regio. Het gaat daarbij om wijzigingen die betrekking hebben op Programmasturing, Inkoop & contractbeheer en Regionaal Bureau Leerlingzaken.

In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

3.3.

Vaststellen subsidie theatervoorstelling door Fada.
Korte inhoud: Voor een voorstelling door de vluchtelingentheatergroep Fada is een subsidie verleend die dient te worden vastgesteld.

 

Het college besluit:

  1. De eenmalige subsidie aan de Protestantse Gemeente Laren- Eemnes vast te stellen op € 1.583,83
  2. De kosten te verantwoorden op het budget incidentele subsidies kunst en cultuur 65.4000.11 – 642.504
     

3.4.

Doelstellingen, afspraken en subsidie Versa Welzijn 2017 Eemnes
Korte inhoud: In 'De Lokale Keuzenota in het Sociaal Domein 2015-2018' zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het ontwikkelen van het 'preventieve voorveld' en de rol die Versa daarin vervult. Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht van 'Doelstelling en Afspraak' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen en Senioren). In 2016 heeft een aantal keren bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden 'doelstelling en afspraak' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met de budgetsubsidie en de subsidie persoonsvolgende financiering voor 2017. Tevens wordt het college gevraagd de subsidie persoonsvolgende financiering 2015 vast te stellen.


Het College besluit:
1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2017: budgetsubsidie €219.684 en subsidie persoonsvolgend financiering €24.500

2. in te stemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn' voor 2017

3. in te stemmen met een BEL-brede garantie 2017 voor Versa op het AMW voor een bedrag van €11.607 en WWZ voor een bedrag van €10.859 zoals in dit advies uitgewerkt.

4. Voor het ontwikkelen van een coaching en dagbestedingsmethode Tijd voor Meedoen door Versa Welzijn - voor de duur van twee jaar - met ingang van 2017 een bedrag ad €8.333 beschikbaar te stellen.

5. de subsidie persoonsvolgende financiering 2015 op €30.059 – als gevolg waarvan een bedrag ad €8.941 wordt teruggevorderd - en de budgetsubsidie 2015 vast te stellen op

€216.309.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Onderzoekresultaat Waar staat je gemeente - Eemnes
Korte inhoud: In de afgelopen maanden is in opdracht van de BEL Combinatie een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Research2Evolve ten behoeve van Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten zijn binnen en worden in rapportvorm aangeboden aan het college.


In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

4.2.

Verhuur onderwijslokaal en terrein Clusterschool aan Stichting BELhamels.
Korte inhoud: Alberdingk Thijm scholen wenst peuteropvang van 2 en 3 jarigen mogelijk te maken in een leegstaand lokaal van de Mariaschool. Het schoolbestuur vraagt aan het college toestemming om één onderwijslokaal te verhuren aan Stichting BELhamels en 100m² van het (openbaar) terrein van de Clusterschool beschikbaar te stellen. BELhamels wil op 9 januari 2017 een start maken met de peuteropvang (Doerakjes) en hebben reeds een aanvraag ingediend om opgenomen te worden in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

4.3.

Zoekgebieden zonneveld(en) Eemnes
Korte inhoud : Dit voorstel gaat over zoekgebieden voor potentiële zonnegebieden

in Eemnes. Er wordt ook een voorkeursgebied aangewezen.

 

In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

4.4.

Besluit tot het laten vervallen van de functies beleidsregisseur en gemeentecontroller gemeente Eemnes
Korte inhoud: Met de definitieve besluiten van de 3 colleges en het DB, september jl., is verder uitvoering gegeven aan het proces van inpassing van beleidsregie en gemeentecontrol in de BEL Combinatie, zoals in het uitvoeringsplan beschreven. Als onderdeel van fase IV heeft de

directieraad inmiddels overeenstemming bereikt met de betrokken medewerkers van de gemeente Eemnes over de plaatsing in de BEL Combinatie. Dat plaatsingsplan is inmiddels ook bekrachtigd door het DB. Daarom kan nu daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de

formele inpassing in de BEL Combinatie, het volledig laten vervallen van de functies en formatie en het daarmee samenhangende reorganisatieontslag van de beide beleidsregisseurs van de gemeente Eemnes.


Het college besluit de functies en formatie van Beleidsregisseur en Gemeentecontroller volledig te laten vervallen per 1 februari 2017. Dit besluit is tevens de grondslag voor het (individuele) besluit tot reorganisatie-ontslag op grond van artikel 8:3 CAR voor de beide

beleidsregisseurs van de gemeente Eemnes.

4.5.

Concept memo stavaza afvalinzameling
Het college stemt in met de gewijzigde memo en besluit deze ter informatie aan de gemeenteraad te verstrekken.

4.6.

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017
Korte inhoud: Vanaf 1 januari jl. is een nieuw systeem van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in werking getreden. Om een en ander juridisch te faciliteren, moet de voormalige Afvalstoffenverordening 2005 aangepast worden.


Het college besluit:
- kennis te nemen van inhoud en strekking van Afvalstoffenverordening 2017.

- indien er geen inspraakreacties komen, de verordening ter vaststelling rechtstreeks voor te leggen aan gemeenteraad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Scheiding huurwoningen Alliantie in DAEB en nietDAEB
Korte inhoud: Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten corporaties hun gesubsidieerde activiteiten scheiden van hun commerciële activiteiten. De Alliantie stelt voor om in Eemnes 26 huurwoningen van het complex de Vore juridisch af te stoten en onder te brengen in een aparte BV. De overige huurwoningen in Eemnes, zowel de sociale huur als de vrijesectorhuur blijven binnen de corporatie, echter wel administratief gescheiden. De Alliantie vraagt hierover een zienswijze van de gemeente.
 

Het college besluit:

  • Niet in te stemmen met het scheidingsvoorstel DAEB – niet DAEB voor wat betreft het onderbrengen van 44 sociale huurwoningen in de niet DAEB-tak en het afstoten van 26 woningen naar de BW
  • Hierover de gewijzigde negatieve zienswijze naar de Alliantie te sturen.

5.2.

Prestatieafspraken 2016, verkoop 5 huurwoningen
Korte inhoud: Naar aanleiding van de toevoeging aan de voorraad door realisatie van het complex de Weiden kan de Alliantie huurwoningen afstoten. Er is een lijst met 5 woningen opgesteld. Het college wordt gevraagd een verkoopbesluit te nemen.

 

Het college besluit:

-de Alliantie toestemming te verlenen voor de verkoop van Veldweg 5, Schilderskamp 9,
Ruiterskamp 20, Smalleveen 15 en Jonneveen 30.

5.3.

Buurtbus Eemnes
In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

6.

Rondvraag / mededelingen