Collegebesluitenlijst Eemnes 20 september 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 27 september 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 37
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld: punt 3.2 wordt gewijzigd in:
- Het college besluit de raad voor te stellen het verzoek te wijzigen.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Nieuwe huurder voor de Dans en Balletschool te Eemnes.
Korte inhoud: Huidige huurster heeft verzocht of zij haar huurovereenkomst mag opzeggen en zij wenst graag de huurovereenkomst over te dragen aan een nieuwe huurster.

Het college besluit akkoord te gaan met een nieuwe huurder per 1 oktober 2016 voor de dansschool aan de Noordersingel 6B te Eemnes onder de huidige condities van de huurovereenkomst.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek 2017
Korte inhoud: In dit voorstel wordt ingegaan op de inrichting van Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek in 2017.

Het college besluit:

1. De bestuursopdracht ‘Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek’ vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de ‘Eindevaluatie Arbeidsontwikkeling en Werkgeversdienstverlening’.

3. De raadsinformatiebrief ‘Werkgeversdienstverlening Gooi en Vechtstreek’ naar de gemeenteraad te verzenden.

 

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.2.

Klus verfraaien plein Braadkamp
Korte inhoud: In het collegeprogramma is het verfraaien van het plein Braadkamp opgenomen, ter afronding van het dorpshart Eemnes. Het daarvoor beschikbare budget ad € 150.000,- is tot stand gekomen bij de verkoop van de ambtswoning. Hiertoe is een klusopdracht opgesteld uitgaande van maximale burgerparticipatie via o.a. buurtteams.

Het college besluit:
- in te stemmen met de gewijzigde klusopdracht;
- € 10.000 uit de stelpost nieuw beleid beschikbaar te stellen.

4.3.

Baggeren Zuidbuurt Eemnes najaar 2016
Korte inhoud: In 2016 en 2018 gaan alle waterwegen in het dorp gebaggerd worden in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe. Medio oktober 2016 start de uitvoering in de Zuidbuurt.

Het college geeft toestemming aan eht Watschap Vallei en Veluwe om de watergangen in de Zuidbuurt uit te baggeren vanaf heden.
Het college stelt de raad voor:
- de investering voor het baggeren 2016 af te schrijven in 1 jaar.
- De lasten 2016 te onttrekken uit de reserve kapitaalslasten
- De begrotingswijziging 20-2016 vast te stellen.