Collegebesluitenlijst Eemnes 22 maart 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 29 maart 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA,  burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen,  wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 11
De besluitenlijst van 15 maart 2016 wordt definitief vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vaststellen debiteurenplan, leidraad en incassoreglement.
Korte inhoud: Het vaststellen van de leidraad en het incassoreglement aan de hand van het debiteurenplan. Het debiteurenplan is de huidige manier van werken. Deze is afgeleid

van het in de bijlage vast te stellen leidraad en incassoreglement.

Het college besluit tot het vaststellen van de leidraad, incassoreglement en het debiteurenplan.

2.2.

Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016-2018
Korte inhoud: In het jaarverslag staat de gepleegde inzet, de cijfers over 2015 en of de doelstellingen behaald zijn. Het jaarverslag is opgesteld op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015. Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016 - 2018 vloeit voort uit het Integraal Veiligheidsplan ‘Samen werken aan veiligheid’ 2015 - 2018. Het bevat de te nemen acties en maatregelen op het gebied van Integrale Veiligheid voor de periode 2016 - 2018. Met ons uitvoeringsplan sluiten we aan bij de Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015 - 2018 en leggen we lokale accenten voor de lokale invulling.

Het college besluit:

  • het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 vast te stellen;
  • het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsplan 2016-2018 vast te stellen;
  • het Jaarverslag Integrale Veiligheid 2015 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016-2018 ter kennisname door te sturen aan de gemeenteraad.

2.3.

Evaluatie vuurwerkvrijezones 2015-2016
Korte inhoud: Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad eind 2014 zijn er tijdens de jaarwisseling 2015 - 2016 zijn voor het eerst vuurwerkvrijezones ingesteld in de gemeente. De vuurwerkvrijezones zijn geëvalueerd aan de hand van objectieve cijfers en uitkomsten van de afgenomen enquête onder het burgerpanel.

Het college besluit:

- kennis te nemen van de 'Evaluatie vuurwerkvrijezones 2015-2016';

- in te stemmen met de genoemde conclusies en aanbevelingen;

- opdracht te verlenen om de aanbevelingen uit te werken middels nieuw collegevoorstel;

- de 'Evaluatie vuurwerkvrijezones 2015-2016' ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Uitbreiding van de bestaande Sirenemast aan de Raadhuislaan te Eemnes voor de dekkingsgraad van het telecom bedrijf.
Korte inhoud: Oxperts Consultancy heeft namens tele2 een verzoek tot uitbreiding van de sirenemast ingediend om de dekkingsgraad van de telecomproviders te verbeteren.

 

Het college besluit in te stemmen met:

- een overeenkomst tot vestiging van recht van opstal (voor de uitbreiding van de sirenemast);

- SiteSharingsOvereenkomst;

- het meenemen van de opbrengst van € 3.000,00 in het jaarrekeningresultaat van 2016 en in de begroting van 2017 e.v.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Overleg met ondernemerskring Eemnes

Het college stemt in met de inhoud van het verslag OKE dd 8 december 2015.

5.2.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2015

Het college neemt kennis van de inhoud.