Collegebesluitenlijst Eemnes 22 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 29 november 2016

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 46
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vuurwerkvrije zones 2016-2021
Korte inhoud: Vorig jaar zijn voor het eerst vuurwerkvrijezones ingesteld. Naar aanleiding van de evaluatie wordt voorgesteld om vuurwerkvrije zones in te stellen, voor de periode van 4 jaar, tijdens oudjaarsnacht door middel van het aanwijzingsbesluit.
Het college besluit:
Vuurwerkvrije zones in te stellen voor de periode van 4 jaar tijdens oudjaarsnacht door middel van het bijgevoegde aanwijzingsbesluit;
- Locatie Eemhof toevoegen als vuurwerkvrije zone (door leegstand een risico-object, in de toekomst mogelijk zorgcomplex);
- Bij alle vuurwerkvrije zones borden te plaatsen waardoor het verbod kenbaar wordt gemaakt;
- De totale kosten van €10.090,- excl. BTW (voor borden en communicatiematerialen) bekostigen op de kostenplaats Veiligheid (61400011). De kosten zijn niet begroot, dus dit betekent een overschrijding op het budget. Verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

2.2.

Er is bezwaar ingediend tegen last onder dwangsom, waarbij de last bestaat uit het verwijderen van het schuurtje van het perceel Nieuweweg 32 A .
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 12 september 2016 geadviseerd het bezwaar ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond te verklaren en voorts het besluit van 14 oktober 2015 in stand te laten met inachtneming van het opschortingsbesluit van 27 november 2015. Tevens wordt geadviseerd het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college dient thans een besluit op het bezwaar te nemen.

Het college besluit: 
Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond te verklaren, het besluit van 14 oktober 2015 in stand te laten met inachtneming van het opschortingsbesluit van 27 november 2015 en voorts het verzoek om proceskosten-vergoeding af te wijzen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Betaalbaar kinderopvang voor elke peuter en subsidie Voor- en vroegschoolse educatie
Korte inhoud: In het kader van de Harmonisatie peuterspeelzalen is begin 2015 door de Raden besloten om met ingang van 1 januari 2017 een subsidieregeling Voor- en vroegschoolse educatie en een regeling Betaalbare kinderopvang tot stand te brengen. In bijgaand advies zijn beide regelingen uitgewerkt. Het is van belang dat de Raad zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over dit onderwerp.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de notitie 'elke PEUTER een KANS!' van 8 november 2016 op basis waarvan met ingang van 1 januari 2017 een regeling 'Voor- en vroegschoolse educatie' en een regeling 'Betaalbare kinderopvang' tot stand wordt gebracht, 
2. Alle ouders van 0 tot 4 jarigen in de gemeente Eemnes een brief sturen over dit onderwerp en de hiervoor benodigde data uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Eemnes vrij geven voor dit doel en
3. Instemmen met bijgaande memo waarin de Raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt over onderhavig onderwerp.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht
Korte inhoud: Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (hierna: Wgr) op een aantal punten gewijzigd en in werking getreden. Deze inwerkingtreding was voor de RUD de aanleiding om de Gemeenschappelijke Regeling tegen het licht te houden en te bekijken welke wijzigingen voor de RUD en haar deelnemers van toepassing zijn. Ook zijn andere wensen van de deelnemers in de veranderingen meegenomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.


Het college besluit:
1. kennis te nemen van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0
2. de gemeenteraad toestemming te vragen om de GR te wijzigen
3. na toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met de wijziging zoals is voorgesteld
 

4.2.

Inschakelen externe expertise nul-op-de-meter-renovaties.
Korte inhoud: Een belangrijk project voor het verminderen van de CO2-uistoot in de gemeente Eemnes, is de verduurzaming van 800 sociale huurwoningen van ‘De Alliantie’ naar een Nul-op-de-meter-niveau. Om een volwaardige gesprekspartner voor de Alliantie te kunnen zijn op dit onderwerp heeft de gemeente Eemnes een adviseur nodig met specifieke, inhoudelijke kennis van én praktijkervaring met de renovatie van woningen naar een NOM-niveau. Deze kennis is niet aanwezig binnen de gemeentelijke organisatie en zal daarom extern moeten worden ingekocht.

Het college besluit:
- tot het verlenen van opdracht aan Squarewise voor het adviseren van de gemeente |Eemnes in het projet nul op de meter renovaties van sociale huurwoningen en het optreden als projectleider en woordvoerder namens de gemeente op dit onderwerp
- om hiervoor het benodigde bedrag van €15.360 ten laste te laten komen van de kostenplaats klimaatbeleid (67230014)
- het contract op te stellen conform de modelverordening van de Belastingdienst aangaande ZZP-ers.

4.3.

Inhuur van ondersteuning op het gebied van promotie en acquisitie voor Eemnes Energie.
Korte inhoud: Door het inschakelen van een ervaren professional (Rhoda van Eeden) verwacht de gemeente Eemnes dat de lokale energiecoöperatie 'Eemnes Energie' op korte termijn voldoende klanten weet te werven om zonne-stroom-installaties te kunnen realiseren. Rhoda heeft hiervoor een offerte opgesteld waarin zij haar activiteiten nader onderbouwt.

Het college besluit:
- tot het verlenen van de opdracht aan Rhoda van Eerden Consultancy voor de promotie en  de acquisitie van klanten voor de energiecooporatie 'Eemnes Energie'.
- om hiervoor het benodigde bedrag ad € 10.000,- ten laste te brengen van de kostenplaats klimaatbeleid (67230014)
- het contract op te stellen conform de modelverordening van de Belastingdienst aangaande ZZPers.