Collegebesluitenlijst Eemnes 23 augustus 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 30 augustus 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 33
Gewijzigd akkoord op de volgende punten

3.1 het college besluit de subsidie van Versa nog niet vast te stellen.
5.1 Toegevoegd wordt ‘het college verzoekt de Alliantie de onjuiste aantallen 2016 in de prestatie afspraken 2016 zo spoedig mogelijk te wijzigen’.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Evenement "Pulling Eemnes" op 2 en 3 september 2016 aan de Te Veenweg Zuid.
Korte inhoud: De stichting Tractor Pulling Eemnes vraagt vergunning voor het organiseren van het evenement "Pulling Eemnes" op 2 en 3 september 2016 aan de Te Veenweg Zuid te Eemnes. Het evenement bestaat uit een caravan- en quadrace op 2 september 2016 en een tractorpulling-wedstrijd op 3 september 2016.
De burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “Pulling Eemnes”op 2 en 3 september 2016, met uitzondering van het programma onderdeel “caravanrace & quadrace” op 2 september 2016.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvragen voor kleinschalige buurtactiviteiten in 2016 door bewoners van Graanoogst en Zaadkorrel bij gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van Graanoogst en Zaadkorrel straatfeesten waarvoor een subsidie in het kader van kleinschalige activiteiten wordt gevraagd.

Het college besluit;

1. aan bewoners van Graanoogst evenals aan bewoners op Zaadkorrel een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,- voor een straatfeest.

2. de kosten van deze twee subsidies, totaal € 300,- ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597.

3.2.

Muziekcentrum Paul Snoek vraagt aan gemeente Eemnes een eenmalige subsidie van € 1.750,- voor een concert in de Nicolaaskerk door Opus 55 .
Korte inhoud: Voor een concert van Gemengd koor voor 55 plus Opus 55 op 25 september 2016 vraagt Muziekcentrum Paul Snoek een eenmalige subsidie van € 1.750,-.

Het college besluit:

1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.000 voor een concert van Opus55 op 25 september 2016.
2. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504.

3.3.

Subsidieaanvraag Stichting Tractor Pulling Eemnes voor Pulling Eemnes 2016
Korte inhoud: Voor Pulling Eemnes op 3 september 2016 vraagt de stichting een subsidie van € 2.500,-

Het college besluit:

1. aan St. Tractor Pulling Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen van € 2.500,- en vast te stellen op grond van de verantwoording van de kosten als blijkt dat dat na aanwending van de reserve een tekort resteert.
2. de kosten te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504 en Wmo kleinschalige activiteiten 66700020-642597t.

3.4

Subsidieaanvraag Protestantse Gemeente Laren – Eemnes voor theatergroep FADA:

Het college besluit de Werkgroep Winterprogramma Protestantse Gemeente Laren – Eemnes een garantiesubsidie van €1.100 toe te kennen voor het optreden van theatergroep FADA.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Uren verkeer en vervoer
Korte inhoud: Op het gebied van verkeer en vervoer zijn veel meer projecten en vragen dan eerder voorzien. Dit vergt meer tijd en begeleiding dan in de begroting is opgenomen. Uitstel of afstel van die projecten is niet wenselijk. Daarom verzoek om meer geld beschikbaar te stellen voor tijdelijke inhuur van externe assistentie in 2016.

Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van € 60.000 uit de algemene

reserve vrij te maken voor verdere inhuur op het gebied van verkeer en vervoer.

6.

Rondvraag / mededelingen

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 augustus 2016.