Collegebesluitenlijst Eemnes 23 februari 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 1 maart 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder

Afwezig:
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 7
De besluitenlijst van 16 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar inzake afwijzing verzoek om handhaving betreffende bebouwing.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Het College besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.

2.2.

Kadernota 2017 BEL Combinatie

Conform de gemeenschappelijke regeling artikel 24 lid 1 wordt de kadernota van de BEL Combinatie aan de raden van de deelnemers verzonden ter kennisname. De kadernota 2017 van de BEL Combinatie dient als input voor de kadernota 2017 van de gemeente Eemnes.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

2.3.

Integrale begrotingswijziging 2016 BEL Combinatie
Conform de gemeenschappelijke regeling artikel 24 lid 8 dient een begrotingswijziging van de BEL Combinatie te worden voorzien van een zienswijze van de deelnemende gemeenten. Met dit voorstel wordt de integrale begrotingswijziging 2016 voorgelegd aan de Raad van Eemnes.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Vestiging speelautomatenhal (+ presentatie)
Er is een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de mogelijkheid tot exploitatie van een speelautomatenhal. U wordt verzocht hier een standpunt over in te nemen.
 

Het college besluit:

1 in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een casino op het perceel van De Witte Bergen;

2 in te stemmen met de uitgangspunten voor de op te stellen speelautomatenverordening

3 De raad over dit voornemen en uitgangspunten voor de speelautomatenverordening te consulteren.

3.2.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang (9603 )
In 2015 hebben de BEL-gemeenteraden ingestemd met de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang. Er is beleid geformuleerd gericht op het omvormen van de peuterspeelzalen. Een subsidievoorwaarde is dat de peuterspeelzalen uiterlijk per 1 januari 2016 omgevormd zijn. Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben recht op kinderopvangtoeslag. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag worden tot en met 2016 door de organisaties gecompenseerd uit de gemeentelijke subsidie. Met ingang van 2017 dient er een gemeentelijke regeling te komen om deze ouders te compenseren. Deze notitie informeert de BEL-gemeenteraden wat de stand van zaken is met betrekking tot de omvorming en wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit beleidsterrein.

Het college neemt kennis van de notitie harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

3.3.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitenrand 2012, partiële herziening Oud Eemnesserweg 29
Vaststelling bestemmingsplan 'Buitenrand 2012, partiële herziening Oud Eemnesserweg 29
Het college besluit aan de raad voor te stellen:

-om het bestemmingsplan ‘Buitenrand 2012, partiële herziening Oud Eemnesserweg 29’ vast te stellen;

-en geen exploitatieplan vast te stellen.

3.4.

Cao SW
Bijna twee jaar na het verstrijken van de looptijd van de cao voor de sociale werkvoorziening 2012 – 2013 hebben de VNG en de vertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Overheid op 22 december 2015 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening. De VNG legt nu het akkoord met een positief advies voor aan haar leden. Gemeenten kunnen tot 24 februari 12.00 uur reageren.

Het college besluit:
1. Instemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao SW 2015-2018 (bijlage 1).
2. Op uiterlijk 24 februari 2016 om 12:00 haar besluit kenbaar maken bij de VNG via het digitale reactieformulier dat de VNG naar de gemeentesecretaris verzonden heeft.

3.5.

Subsidieaanvraag Basketbalvereniging Eem 78 voor een scholentoernooi.
Korte inhoud: Om een scholentoernooi in de Hilt te kunnen organiseren vraagt de basketbalvereniging Eem 78 een eenmalige subsidie van € 250,-
Het college besluit:

1. een eenmalige subsidie te verlenen aan Basketbalvereniging Eem 78 voor een scholentoernooi op 10 februari 2016 en deze vast te stellen op € 250,-
2. de subsidie te verantwoorden op het budget overige sportaangelegenheden 65300014 –incidentele subsidies 642505.

3.6.

Tijdelijke extra sociale woningbouw
Het rijk roept gemeenten op sneller en meer sociale huurwoningen te realiseren voor de huisvesting van statushouders. In dat kader is een quick-scan uitgevoerd naar de locatie "voormalig gronddepot" aan de Barbeelstraat in Eemnes.


Het college:

1. neemt zich voor eerst 20 tijdelijke sociale huurwoningen op het voormalige gronddepot aan de Barbeelstraat planologisch toe te staan en enkele jaren later, indien de noodzaak dan nog bestaat nog een hofje van 20 woningen.
2. gaat met de direct omwonenden in gesprek over dit voornemen
3. verleent opdracht tot nadere onderzoeken externe veiligheid en flora en fauna ten laste van de reserve sociale woningbouw
4. stelt de gemeenteraad voor een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve sociale woningbouw voor de nadere uitwerking (onderzoeken voorbereiding) en uitvoering (bouw en woonrijp maken) van dit voornemen
5. spreekt met de Alliantie af om deze wooneenheden te bouwen en in een mix te verhuren aan statushouders (echtparen en alleenstaanden) en Eemnesser starters van de wachtlijst.

3.7.

Plaatsing leerlingen in Eerste opvangonderwijs
Door de gemeente is een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee Eemnesser leerlingen in de Centrale Opvang Basisonderwijs Hilversum (COBO). Voor plaatsing is toestemming van het college nodig.

Het college besluit;
1) toestemming te verlenen voor het plaatsing van twee Eemnesser leerlingen in de COBO;
2) een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 9600,-- beschikbaar te stellen aan de COBO en dit bedrag te verwerken in het rekeningresultaat van 2016 ten gunsten van kostenplaats: 64200014/634399.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Benoeming lid bestuurscommissie “De Hilt” 

Door het vertrek van de heer Rob Harsevoort als voorzitter van de BC De Hilt is er een vacature ontstaan. De BC De Hilt stelt voor de heer E. de Bruijn te benoemen als lid van de Bestuurscommissie De Hilt. Het voorzitterschap wordt ingevuld door de heer Wim Jongmans.
Het college besluit de heer E. de Bruin met ingang van 23 februari 2016 te benoemen

als lid van de bestuurscommissie “De Hilt”.

4.2.

Servicenormen 2016

De notitie "Servicenormen 2016" ligt ter besluitvorming voor en geeft kaders aan waarbinnen de dienstverlening naar de klant plaatsvindt en geeft klaarheid in reactietermijnen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid bij de klant over hoe de BEL Combinatie de dienstverlening uitvoert.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

4.3.

Kadernota 2017 RUD Utrecht
Eén van de verbonden partijen is de Regionale uitvoeringdienst (RUD) Utrecht. Ter informatie heeft de RUD Utrecht haar Kadernota 2017 toegestuurd aan de deelnemers. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht vastgestelde Kadernota 2017.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Kadernota 2017 van de RUD Utrecht

2. de raad te informeren over de Kadernota 2017 van de RUD Utrecht

3. de raad voor te stellen een reactiebrief te sturen.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Het college stemt in met het Memo politie keurmerk Veilig Wonen.

5.1

Het college stemt in met het Memo RKC quick scan digitale veiligheid.