Collegebesluitenlijst Eemnes 24 mei 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 31 mei 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 20
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren

2.2.

Vaststellen Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 en Jaarverslag 2015 Eemnes en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 van de RUD.
Korte inhoud: Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 biedt inzicht in de personele inzet gerelateerd aan de diverse handhavingstaken. In het Jaarverslag 2015 staat vermeld welke activiteiten zijn uitgevoerd in relatie tot de beschikbare capaciteit.

Het college besluit:

1. Kennisnemen van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 en het Jaarverslag 2015 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 van de RUD Utrecht;
2. De uitvoeringsprogramma's en het jaarverslag vast te stellen;
3. De uitvoeringsprogramma's en het jaarverslag ter informatie naar de raad te sturen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Advisering Ruizendaalhof
Korte inhoud: Momenteel wordt door het projectbureau Zuidpolder het Ruizendaalhof uitgewerkt. De conceptplannen worden door het college aan de Sessie aangeboden voor advies.
Het college besluit de conceptplannen voor het Ruizendaalhof in Zuidpolder aan de Sessie voor advies voor te leggen.

3.2.

Subsidieaanvraag door Laren Klassiek bij Eemnes voor een muziekeducatieproject.
Korte inhoud: St. Laren Klassiek vraagt een eenmalige subsidie van € 1.000,- aan voor een muziekeducatieproject met een concert op 30 mei 2016.
Het college besluit geen subsidie te vertrekken ten behoeve van het muziekeducatieproject van Laren Klassiek.

3.3.

Vaststelling bestemmingsplan Slibverlaadstation Eemnes
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. in deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Het college besluit het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1

Bestuursopdracht actualisatie bestemmingsplan bedrijventerrein Bramenberg.

Het college besluit de bestuursopdracht "herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Bramenberg" vast te stellen

5.

Rondvraag / mededelingen

-