Collegebesluitenlijst Eemnes 24 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 29 november 2016

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Groenplan Eemnes 2017-2027
Korte inhoud: In het Groenplan Eemnes 2017-2027 beschrijven we hoe we het groene karakter van Eemnes voor de toekomst op een hoogwaardige en duurzame manier gaan beschermen en verbeteren. Het groenplan is daarmee een afwegingskader bij nieuwe ontwikkelingen en beheer van het groen. Tevens is een groenbeheerplan opgesteld met maatregelen voor de periode 2017-2020.

Het college besluit de raad voor te stellen:
Het Groenplan Eemnes 2017-2027 en het Groenbeheerplan Eemnes 2017–2020 vast te stellen, waaronder:

o het beleid bescherming waardevolle bomen, zoals beschreven in paragraaf 8.2.2 van het Groenplan Eemnes 2017-2027

o de uitgiftecriteria voor gemeentegrond, zoals beschreven in paragraaf 9.1 van het Groenplan Eemnes 2017-2027

o De paardenroutes vast te stellen, zoals weergegeven in paragraaf 5.4 van het Groenplan Eemnes 2017-2027

2. De benodigde investeringen voor dit plan ad € 410.000,- te onttrekken aan de reserve MIP en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaalslasten

3. Het boomonderhoud structureel te verhogen met € 40.000,-

4. Structureel een bedrag van € 1.500,- op te nemen voor het onderhoud van de                               paardenroutes

5. De 5e begrotingswijziging 2017 vast te stellen

6. De opbrengsten van de verkoop van restpercelen m.i.v. 2017 ten gunste te laten komen van het MIP

7. af te wijken van de financiële verordening gemeente Eemnes 2017 en de investeringen af te schrijven in 1 jaar.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen