Collegebesluitenlijst Eemnes 25 oktober 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 1 november 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 42 18 oktober 2016
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanwijzing collectieve festiviteit 2017
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Eemnes is bepaald dat het college per kalenderjaar dagen of dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.

Het college besluit 27 april 2017 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden

2.2.

Brandweerkazerne Eemnes

Korte inhoud: voorstel tot terugkoop brandweerkazerne

Het college besluit de raad voor te stellen de brandweerkazerne terug te kopen in plaats van het geven van een bijdrage in de kapitaalslasten.

 

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Evaluatie Jeugd- en Gezinsteam Eemnes
Korte inhoud: Voorliggende evaluatie betreft de geplande evaluatie van het JGT in 2016. Deze evaluatie borduurt voort op de kwartaalrapportages Q1 en Q2. Daarnaast is bij de tijdelijke formatie-uitbreiding in april 2016 aangegeven dat op basis van voorliggende evaluatie, het aantal fte van het JGT bij wordt gesteld en/of structureel wordt belegd.
 

Het college besluit:

 · Kennis te nemen van evaluatie Jeugd en gezinsteam Eemnes en deze ter kennisgeving te verstrekken aan de raad.

Op basis van de evaluatie:

· Structureel budget op te nemen voor de inhuur van:

o 4,33 fte consulenten Jeugd- en Gezinsteam

o 0,44 fte vakinhoudelijke teamcoördinator (16 uur p.w.)

o 0,17 fte ICT ondersteuning (6 uur p.w.)

o 1 fte beleidsondersteuning

· Structureel vanuit de BEL-Combinatie 0,22 fte beschikbaar te stellen voor administratieve ondersteuning (8 uur p.w.);

· Hiervoor de huidige begroting voor het eerstelijnsloket jeugd structureel te handhaven;

· Eventuele financiële consequenties bij de positionering van het Jeugd- en Gezinsteam in overweging te nemen bij de besluitvorming daaromtrent.

3.2.

Advisering in de Sessie over verkaveling deelplan 1.4/2.4 Zuidpolder
Korte inhoud: Momenteel wordt door het projectbureau Zuidpolder het deelplan 1.4/2.4 uitgewerkt. De conceptplannen worden door het college aan de Sessie aangeboden voor advies.
Het college besluit het gewijzigde concept verkaveling van deelplan 1.4/2.4 in de Zuidpolder aan de Sessie voor advies aan te bieden.  

3.3.

Afbouw bezoldiging directeur Tomingroep BV
Korte inhoud: Dit voorstel gaat in op de afbouw van de bezoldiging van de directeur Tomingroep BV.
Anderszins
Het college besluit: in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief van de Raad van Commissarissen van de Tomingroep BV over de afbouw van de bezoldiging van de directeur van de Tomingroep en deze gelijktijdig met alle deelnemers aan de GR aan te bieden op 25 oktober 2016 aan de gemeenteraad van Eemnes.
Wethouder Rood neemt in deze een minderheidsstandpunt in vanwege het tempo van de afbouw van de bezoldiging.

3.4.

Sportclinics
Korte inhoud: Voorstel betreft sportclinics
Het college besluit:

  • Eem `78 en SDS ‘99.een eenmalige bijdrage te verlenen voor de organisatie van een sportclinic
  • Deze organisatiekosten ten laste te brengen van het sportbudget 65300014 onder kostenpost incidentele subsidies 642505.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Elektronisch Communiceren: Calamiteitenplan Archivering en Richtlijnen Zaakgericht werken
Korte inhoud: Voor implementatie elektronisch communiceren zijn aantal beleidsdocumenten nodig. Dit zijn 2 documenten die hier onderdeel van uitmaken.

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het gewijzigde informatiebeleidsplan calamiteiten archieven 2016. Aan het plan wordt toegevoegd indien er contact opgenomen moet worden met pers of burgers dat de beheerder archiefbescheiden altijd de directie, de portefeuillehouder archief en de portefeuillehouder communicatie eerst benadert alvorens met inwoners of pers te spreken.
2. Het college besluit akkoord te gaan met het informatiebeleid richtlijnen zaakgericht werken.

4.2.

Beheer en onderhoud bestaande openbare oplaadpalen
Korte inhoud: In 2012 zijn door stichting E-laad twee openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst in Eemnes. De overeenkomst met EVnetNL (voormalig stichting E-laad) voor het beheer en onderhoud van deze palen loopt eind dit jaar af. Voor 2017 en de jaren daarna moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten om het beheer en onderhoud te regelen. Daarnaast wordt voorgesteld om mee te doen met het project Living Lab Smart Charging. Dit is een project waarbij gekeken wordt hoe het opladen van elektrische auto’s via laadpalen op het meest optimale moment kan worden geregeld.
Het college besluit om:

- voor de 2 EVnetNL-palen MRA-Elektrisch het beheer en onderhoud te laten organiseren voor minimaal 5 jaar;

- mee te doen met het project Living Lab Smart Charging en de openbare oplaadpalen in de gemeente Eemnes beschikbaar te stellen voor dit project.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen