Collegebesluitenlijst Eemnes 26 april 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 3 mei 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 16
De besluitenlijst van 19 april 2016 wordt definitief vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vaststellen Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 en Jaarverslag 2015 Eemnes en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 van de RUD.
Korte inhoud: Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 biedt inzicht in de personele inzet gerelateerd aan de diverse handhavingstaken. In het Jaarverslag 2015 staat vermeld welke activiteiten zijn uitgevoerd in relatie tot de beschikbare capaciteit.
Dit onderwerp wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

2.2.

Jaarverslag en jaarrekening 2015 van Welstand en Monumenten Midden Nederland.
Korte inhoud: Jaarrekening en jaarverslag 2015 zijn door WMMN aangeboden. Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld de gevoelens omtrent de voorgelegde stukken te doen blijken. Vanwege de beëindiging van de GR WMMN per 1 januari 2017 en de overgang naar MooiSticht ontvangt u ter kennisname de business case 2017 voor de Stichting MooiSticht.

 

Het college besluit de raad voor te stellen vanwege de beëindiging van de GR WMMN in dit specifieke geval af te wijken van de algemene beleidslijn "Verbonden Partijen" en geen

zienswijze in te dienen en in te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2015 van WMMN.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ontwerpbegroting 2017 en Conceptjaarstukken 2015 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Door in te stemmen met de ontwerpbegroting en de conceptjaarstukken, geeft de gemeenteraad aan positief tegenover de begroting en de jaarstukken te staan. Het raadsbesluit dat hieruit volgt vormt een positieve zienswijze die met het Algemeen Bestuur Tomingroep kan worden gedeeld.
 

Het college legt bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit over de Ontwerpbegroting 2017 en de Conceptjaarstukken 2015 Werkvoorzieningschap Tomingroep voor aan de raad ter besluitvorming.

3.2.

Ontwerp bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren
Korte inhoud: het ontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren ligt ter inzage. Dit plan geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
 

Het college besluit:

  • kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan Gooisch crematorium Laren en geen zienswijze in te dienen.
  • de raad kennis te laten nemen van uw besluit.

3.3.

Toewijzing woningen statushouders
Korte inhoud: De Alliantie levert binnenkort 22 appartementen op in De Weiden: 6 geschikt voor senioren en 16 bestemd voor starters. Gezien de huidige achterstand bij het huisvesten van statushouders wordt voorgesteld een aantal appartementen via directe bemiddeling toe te wijzen aan statushouders.

Het college besluit De Alliantie te verzoeken om in het complex De Weiden:

- 6 appartementen via directe bemiddeling toe te wijzen aan statushouders

- 6 appartementen op de begane grond toe te wijzen aan Eemnnesser senioren

-10 appartementen toe te wijzen aan Eemnesser jongeren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nieuwe abri's, plattegrondskasten en sandwichborden
Korte inhoud: In Eemnes staan momenteel plattegrondskasten en abri's waarvan de contracten met de exploitatiebedrijven zijn verlopen. Tevens zijn ze flink verouderd, hebben ze achterstallig onderhoud en komen er klachten over binnen. De aanschafkosten van nieuwe abri's zouden uitkomen op ca. € 125.000,- excl. btw en plaatsing. Inmiddels zijn er 3 bedrijven die bereid zijn de abri's te vervangen en onderhouden om niet of zelfs tegen een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden, die verderop in het voorstel worden uitgewerkt.

Het college besluit:
- Akkoord te gaan met het voorstel GRIPP als uitvoerende partij te kiezen;
- Akkoord te gaan met de zgan abri, type Abora;
- De inkomsten uit 2016 mee te nemen in het jaarrekeningsaldo;
- De inkomsten vanaf 2017 structureel op te nemen in de begroting van 2017;
- Het voorstel ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

4.2.

Visie Natuurlijk Ontwikkelen (visie op het omgaan met hemelwater en gebruikt water in de regio Vallei en Veluwe)
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft in december 2015 ingestemd met de visie ”Natuurlijk Ontwikkelen”. De visie geeft richting aan de manier waarop het waterschap, in samenwerking met gemeenten, denkt om te gaan met het inzamelen en verwerken van hemelwater en gebruikt water om de beoogde doelstellingen te realiseren. In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te stemmen met deze visie en te participeren in de ontwikkelingen die in deze visie zijn geschetst.

 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de visie Natuurlijk Ontwikkelen van Waterschap Vallei en Veluwe;

2. Kennis te nemen over het besluit van Waterschap Vallei en Veluwe om de komende zes jaar twee miljoen euro aan de gemeenten beschikbaar te stellen om hun bijdrage te leveren

bij het behalen van de doelstellingen en ambities van de visie;

3. De gemeenteraad te informeren over dit besluit van het waterschap en het college van Eemnes.

4.3.

Programmabegroting 2017 en vastgestelde jaarstukken 2015 RUD Utrecht
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft de ontwerp programmabegroting 2017 op 23 maart jl. vastgesteld. Conform artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijk Regeling vraagt het Dagelijks bestuur om zienswijze op deze ontwerp programmabegroting 2017. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen. Ter informatie is de door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht vastgestelde ontwerp programmabegroting 2017 bijgevoegd. Ter kennisname zijn de vastgestelde jaarstukken 2015 bij dit voorstel gevoegd.

Dit onderwerp wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.4.

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid bedrijven gemeente Eemnes
Korte inhoud: Dit voorstel betreft het vaststellen van een verordening voor het verstrekken van stimuleringsleningen voor de verduurzaming van bedrijfspanden in de gemeente Eemnes. De verstrekking van de lening zal lopen via de SVn, op soortgelijke wijze als de duurzaamheidslening voor particulieren.

Het college besluit om de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Het college besluit de brief van de basisscholen betreffende het bewegingsonderwijs voor kennisgeving aan te nemen.

5.2

Het college besluit de terugblik bijeenkomst mantelzorgondersteuning 2016 ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

5.3

Het college besluit de stand van zaken 25 % CO2 reductie ter bespreking aan de gemeenteraad te zenden.

5.4

Het college besluit om de gemeente niet CETA / TTIP vrij te verklaren.