Collegebesluitenlijst Eemnes 27 september 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 4 oktober 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 39
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Brugdagen 2017
Korte inhoud: Vaststellen brugdagen 2017

Besluit:
Het College besluit in te stemmen met voorstel Brugdagen 2017.

2.2.

Beleid en procedures omgaan met agressie en geweld
Korte inhoud: Update beleid en procedures agressie en geweld

Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het beleid en de procedures agressie en geweld en na vaststelling door te geleiden naar de raad voor vaststelling voor de griffie.

2.3.

Drugsbeleid 2016
Korte inhoud: Met deze nota wordt het drugsbeleid van de gemeente Eemnes geactualiseerd. Het bevat een voortzetting van het nuloptiebeleid voor wat betreft coffeeshops en de beleidsregels over de bestuurlijke aanpak zoals afgesproken in het Hennepconvenant Midden-Nederland.

Besluit:
Het college besluit akkoord te gaat met het drugsbeleid 2016 en stuurt deze beleidsnota ter kennisneming naar de raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

-Arbobeleid -Verzuimbeleid -Klachtenregeling -Regeling melden vermoeden misstanden
Korte inhoud: Update beleid en regelingen rondom bedrijfsgezondheidszorg en integriteit

Besluit:
Het College besluit In te stemmen met: arbobeleid, verzuimbeleid, klachtenregeling, regeling melding vermoeden misstanden. Na instemming door te geleiden naar de raad voor vastelling voor de griffie.

4.2.

Samenwerkingsovereenkomst "Meten en Monitoren"' en "Grondwater" (het actualiseren van bestaande overeenkomsten)
Korte inhoud: De gemeente Eemnes werkt al een aantal jaren samen met 15 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe onder de paraplu van het Platform Water Vallei en Eem. In dit kader is in 2011 de samenwerkingsovereenkomst “Meten en Monitoren” vastgesteld en in 2012 de overeenkomst voor het Grondwatermeetnet. In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te stemmen met de aanpassing van deze twee overeenkomsten.

Besluit: Het College besluit:
1. Instemmen met de geactualiseerde „geïntegreerde? Samenwerkingsovereenkomst “Meten en Monitoren” en “Grondwater”;

2. De portefeuillehouder Water, Niels Rood, te machtigen om de aangepaste samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;

3. De gemeenteraad informeren over de actualisatie van deze samenwerkingsovereenkomsten.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Herziening bestemmingsplan Buitenrand (2012)
Korte inhoud: Het bestemmingsplan moet worden herzien gelet op de uitspraak van de RvS, gelet op enkele verzoeken (vooral op het bedrijventerrein) en ter herstel van enkele omissies in het oude/huidige plan.

Het College wacht nadere informatie af alvorens tot een besluit te komen.

6.

Rondvraag / mededelingen
Korte inhoud: 3 subsidie-aanvragen
Het college besluit de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken ter gelegenheid van hun 50 jarig jubileum een jubileumsubsidie toe te kennen.
 
Het college besluit in te stemmen met de aanvraag voor het buurtbudget voor de bewoners van de Dopsingel /  van Eyden Plantsoen en kent € 150 toe.

Het college besluit in te stemmen met de aanvraag voor het buurtbudget voor de bewoners van het Postpad en kent € 150 toe.