Collegebesluitenlijst Eemnes 29 maart 2016

Hier kunt u de ondertekende versie downloaden.

Vastgesteld in het college van 5 april 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer B. Epema, loco-secretaris


Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 12
De besluitenlijst van 22 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Grondverkoop perceel tussen Laarderweg 37 en 37b

Door de herontwikkeling van het voormalig winkelcentrum Torenzicht is het pad gelegen tussen de Laarderweg en Torenzicht verplaatst. Tussen de percelen van de woningen Laarderweg 37 en Laarderweg 37b is nu een stuk grond beschikbaar dat geen functie meer heeft. De strook grond kan worden verkocht.
Het college besluit:

1. De grond verkopen aan de eigenaren van Laarderweg 37b voor een bedrag van € 5.000,- kk
2. De gemeenteraad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verkoop van dit perceel

2.2.

Dialoog met inwoners over toekomstperspectief van Eemnes

Voor de uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomst E100, onderdeel van het traject Dialoog met inwoners over toekomst van Eemnes, dienen GBA-gegevens beschikbaar gesteld te worden. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dient uw college hier een besluit toe te nemen.

Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen van de inwoners vanaf 16 jaar voor verzending van de uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomst E100.

2.3.

Koopovereenkomst grond Zuidpolder

De heer J.M.J. Rigter is eigenaar van circa 1.875 m2 grond dat in de plannen voor Zuidpolder is bedoeld voor openbare ruimte, zoals groen, een ontsluitingsweg, een fietspad en het paardenpad. Met de heer Rigter is overeenstemming over de voorwaarden waaronder het perceel door de gemeente aangekocht kan worden. Deze zijn opgenomen in een overeenkomst.

Het college besluit:

1. met de heer J.M.J. Rigter een koopovereenkomst aan te gaan gericht op de aankoop van 1.875 meter grond onder de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst met bijlagen;
2. de raad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen;
3. de notaris, indien en voor zover tot het hiervoor bij 1 en 2 genoemde wordt besloten, opdracht te geven om bedoelde akte(n) van levering te doen passeren

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beleidsregels ter vaststelling toekenning aantal uren CHT
Om consulenten te ondersteunen in het onderzoeksproces bij het vaststellen hoeveel hulp bij het huishouden iemand nodig heeft, worden objectieve normtijden als richtlijn voorgesteld. Deze richtlijnen gelden slechts als afwegingskader en als vertrekpunt voor het bepalen van het volume.

Het college besluit Het uitvoeringskader maatwerkvoorziening CHT als beleidsregel vast te stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Afsluiten budget duurzaamheidmaatregelen Kringloopcentrum
Het project Zuidersingel 4 is afgerond. Eerder zijn de budgeten uitbreiding Kringloopcentrum en Wereldwinkel afgesloten. Het budget Duurzaamheidmaatregelen Kringloopcentrum kan nu ook worden afgesloten.

Het college besluit de raad voor te stellen het budget Duurzaamheidmaatregelen Kringloopcentrum af te sluiten met een positief saldo van € 59.652,06 en begrotingswijziging 11-2016 vast te stellen.

4.2.

Concept Jaarrekening 2015 Afvalverwerking Utrecht (AVU)
De Afvalverwijdering Utrecht (hierna te noemen: AVU) biedt ons de concept Jaarrekening 2015 aan. De gemeenteraad heeft tot 1 mei 2016 de gelegenheid hieromtrent een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om de betreffende stukken ter kennis aan te nemen.

Het college neemt kennis van inhoud en strekking concept Jaarrekening AVU 2015 en stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen.

4.3.

Scenario's Huis van Eemnes
Ten aanzien van het Huis van Eemnes zijn de verschillende scenario's in beeld gebracht en financieel doorgerekend. Deze worden thans voorgelegd voor het maken van een keuze t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van het Huis van Eemnes.

Het college besluit de raad voor te stellen:

1. op basis van de verkenning van scenario’s te kiezen voor ontwikkeling van het Huis van Eemnes door uitbreiding en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw van De Hilt in één of twee bouwlagen (scenario 2/3).
2. in te stemmen met de voorgenomen privatisering van De Hilt, een nieuw organisatiemodel met een beheer- en exploitatiestichting, een programmaraad en een gebruikersoverleg alsmede het stappenplan voor de privatisering.
3. in 2016 af te zien van een extra taakstelling van € 30.000, maar het college op te dragen zich in te spannen in samenwerking met Hilt en de Bibliotheek Gooi en Meer extra inkomsten te genereren en/of de uitgaven te verlagen.
4. een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het vervolgproces.
5. de 8e begrotingswijziging (i.v.m. voorbereidingskrediet) vast te stellen.

Wethouder Den Dunnen neemt een minderheidsstandpunt in: hij heeft een expliciete voorkeur voor nieuwbouw op het 4e voetbalveld. 

4.4.

Ontwerp Nota Geluidbeleid

In 2009 heeft gemeente Eemnes de Nota Geluidbeleid vastgesteld. Deze is 2012 verlengd tot 2016. In 2015 heeft een evaluatie van de Nota Geluidbeleid plaatsgevonden. Gedurende deze evaluatie heeft het college besloten om de Nota Geluidbeleid nogmaals te verlengen totdat de uitkomsten van de evaluatie verwerkt zouden zijn in een nieuwe Nota Geluidbeleid. Van deze nieuwe Nota Geluidbeleid wordt nu het ontwerp aan het college voorgelegd.

Het college besluit:
- de Ontwerp Nota Geluidbeleid vast te stellen
- de Ontwerp Nota Geluidbeleid door te sturen naar de raad om de raad de gelegenheid te geven om op- of aanmerkingen mee te geven voor de definitieve Nota Geluidbeleid.

4.5.

Uitbreiden parkeerterrein Zuidersingel nabij Kringloopwinkel

Eind 2014 zijn de kringloop- en wereldwinkel aan de Zuidersingel drastisch verbouwd en opgeleverd. Vanaf de opening zijn beide winkels een succes en is de aanwezige parkeerruimte - tevens gebruikt door werknemers en bezoekers van de BEL-werf en bewoners van de overzijde van de Zuidersingel - onvoldoende. Om in de parkeerbehoefte te kunnen blijven voorzien en verkeersonveilige (wachtende en kerende auto’s op de rijbaan) situaties te vermijden kan de huidige parkeerplaats uitgebreid worden.

Het college besluit aan de raad voor te stellen:

1. om het parkeerterrein Zuidersingel uit te breiden
2. een krediet van € 56.750,- beschikbaar te stellen
3. De 5e begrotingswijziging 2016 vast te stellen