Collegebesluitenlijst Eemnes 29 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 6 december 2016

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 47
De  besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Advisering concept beleidsplan bescherming en opvang
Korte inhoud: Het huidige gezamenlijke beleid- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek loopt af en moet geactualiseerd worden aan de nieuwe tijdsgeest na de overheveling van taken naar gemeenten in 2015. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners is sinds 1 januari 2015 een stuk breder.

Het college besluit:
1. De gemeenteraad te vragen het college te adviseren over het concept beleidsplan bescherming en opvang. 
2. De adviesraad sociaal domein vragen het college te adviseren over het concept beleidsplan bescherming en opvang

3.2.

Regionale inkoop jeugdzorg 2017 door regio Amersfoort
Korte inhoud: Het door Amersfoort namens de regiogemeenten ingezette proces van aanbesteding is zover gevorderd dat tot voorlopige gunning kan worden overgegaan voor de pakketten Respijtzorg/logeren Jeugd en Zittend ziekenvervoer J-GGZ én de verlenging van de contracten op de overige pakketten voor 2017. Daaraan voorafgaand wordt van de individuele gemeenten gevraagd de voor de inkoop en gunning benodigde budgetten beschikbaar te stellen en in te stemmen met de afspraken over risico-deling/verevening.


Het college besluit:
1. Via de regio Amersfoort bij zorgaanbieders Jeugd, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de regionale gemeenteraden, voor € 47.836.000,- zorg en ondersteuning in te kopen of te subsidiëren, als weergegeven in de tabel van het voorstel;
2a. De benodigde middelen voor de regionale inkoop voor de gemeente Eemnes voor € 1.039.000 te dekken binnen Programma 11, Opgroeien in Eemnes;
2b. De benodigde middelen voor het landelijk transitiearrangement voor de gemeente Amersfoort ad € 25.000 te reserveren en te dekken binnen Programma 11, Opgroeien in Eemnes;
2c. Het deel van de begroting dat niet door Amersfoort ingezet wordt (in totaal € 171.800) beschikbaar te houden binnen programma 11, Opgroeien in Eemnes;
3. Pas tot de inkoop en subsidiëring over te gaan, nadat de regiogemeenten definitief hebben aangegeven het benodigde budget zoals weergegeven in de financiële paragraaf bij dit voorstel, beschikbaar te stellen;
4. De kosten van zorg regionaal te verevenen voor de volgende zorgpakketten: Verblijf jeugd (i), Opvoed- en opgroeihulp: verblijf (k2), crisiszorg (l), Samen Veilig Midden Nederland (m), essentiële jeugdhulpfuncties/ cluster 1 (n), hoogspecialistische J-GGZ (p) en de jeugdhulp vanuit het LTA;
5. Om de gunningbeslissing op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 2.138 van de Aanbestedingswet, geheim te houden tot het moment dat de gunningbeslissing bekend is gemaakt aan de betrokken zorgaanbieders.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

6.1

Rondvraag / mededelingen

Brief provincie Utrecht aan gemeenten en waterschappen inzake commentaarronde IBT-Verordening systematische toezichtinformatie.

Het College heeft geen opmerkingen of aanvullingen met betrekking tot de concept-verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht.