Collegebesluitenlijst Eemnes 2 februari 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 9 februari 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijsten van 26 januari 2016 is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2015
Korte inhoud: De afdeling Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders, de investeringsprojecten geïnventariseerd, die afgesloten kunnen worden.

Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

2.2

Verbeteren toegankelijkheid en veiligheid uitrit brandweerkazerne.
Het college besluit:
- tot het plaatsen van spiegels en waarschuwingsborden bij de bestaande uitrit van de brandweerkazerne
- de kosten te dekken binnen de begroting.
- via collegenieuws hierover mededeling te doen aan de raad. 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Advisering uitwerkingsplannen 4 en 5 woonwijk Zuidpolder
Korte inhoud: voordat uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan Zuidpolder door het college ter visie worden gelegd wordt de raad om advies gevraagd. Bijgaand worden de uitwerkingsplannen 4 en 5 voor advies aan de raad aangeboden

Het college besluit
- In uitwerkingsplan 4 bij de stippellijn van de Zuidpolder naar de Wakkerendijk weer te geven dat het hier de calamiteitenroute betreft;
- Het gewijzigde uitwerkingsplan 4 en uitwerkingsplan 5 van het bestemmingsplan Zuidpolder voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad via de sessie.

3.2.

Niet innen ouderbijdrage 2015.
Korte inhoud: In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin verblijven of in een ggz-instelling. De bijdrage is omstreden, omdat eenzelfde bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Ook vervalt de bijdrage zodra een jongere 18 jaar telt, want voor volwassenen geldt deze bijdrage niet. Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage. Een groot deel van de bijdrage zou opgaan aan de administratie ervan.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

3.3.

Huisvesting statushouders
Korte inhoud: Het rijk roept gemeenten op sneller en meer sociale huurwoningen te realiseren voor de huisvesting van statushouders. In dat kader is een quick-scan uitgevoerd naar de locatie "voormalig gronddepot" aan de Barbeelstraat in Eemnes.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Oprichting energiecoöperatie
Korte inhoud: Op 15 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eemnes de opdracht voor het opstellen van een businessplan en plan van aanpak voor de oprichting van een energiecoöperatie goedgekeurd. Dit voorstel gaat over de volgende stap in de oprichting van de coöperatie en het in gang zetten van de feitelijke werkzaamheden binnen de coöperatie.

Het college van Eemnes besluit:
- Tot toekenning van een bedrag van € 15.104,00 ten laste van de kostenpost klimaatbeleid aan de op te richten energiecoöperatie, voor de notariële oprichting van de coöperatie en voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering tijdens de eerste
12 maanden
- In het aanvangsjaar de werkzaamheden van de coöperatie half jaarlijks te evalueren.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Memo evaluatie oud en nieuw
Het college neemt kennis van de memo evaluatie oud en nieuw.

5.2

Verslag najaarsoverleg De Hilt
Het college neemt kennis van het verslag