Collegebesluitenlijst Eemnes 30 augustus 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 6 september 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes.
Korte inhoud: Verzoek van de heer M. Brinkman en mevrouw C. Reichard om op 28 oktober 2016 om 16.00 uur te mogen trouwen op het adres Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes
Het college besluit: Akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel,

Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 28 oktober 2016 om 16.00

uur.

2.2.

Afwikkeling archief Servicebureau Gemeenten
Korte inhoud: Het ServiceBureau Gemeenten heeft papieren archiefbescheiden na 2011 gedigitaliseerd en als origineel ingezet. De fysieke originelen zijn in dagdozen opgeborgen. Voor deze handelswijze is géén vervangingsbesluit genomen. Papieren dossiers van voor 2011 zijn ongeordend opgeslagen en niet gesorteerd per gemeente. Deze hadden deels al vernietigd moeten zijn.
Het college besluit:

1 - de digitale reproducties in het DMS van het ServiceBureau Gemeenten aan te merken als originele archiefbescheiden en

2 - in te stemmen met vernietiging van ongeordende verzameling afgesloten dossiers van voor 2011

2.3.

Herverdeling Gemeentefonds
Eemnes ondersteunt de brief.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Verzoek door verkoper en koper tot opheffing kettingbeding op het pand aan de Braadkamp 15 te Eemnes.
Korte inhoud: Koper en verkoper hebben een verzoek tot opheffing van de bijzondere bepalingen in de akte van levering d.d. 30 september 1986 ingediend, in verband met de overdracht van het pand per 1 september 2016.

Het college besluit: mee te werken aan de opheffing van het kettingbeding

3.3.

Kernrandvisie Goyergracht.
Korte inhoud: De concept kernrandvisie Goyergracht is gereed en kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Het college besluit
- in te stemmen met de gewijzigde concept kernrandvisie Goyergracht en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
- de raad voor te stellen om middelen uit de reserve LOP beschikbaar te stellen;
- de raad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde 18-de begrotingswijziging 2016

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Convenant “Optreden op elkaars grondgebied voor BOA’s domein II, provincie Utrecht”
Korte inhoud: Om het toezicht in buitengebieden in de provincie Utrecht te verbeteren, ligt er vanuit de provincie Utrecht een convenant voor om de onder voorwaarden de ‘groene’ buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) effectiever en efficiënter in te zetten op het grondgebied van bij het convenant betrokken partijen.
Het college besluit:
1. het convenant 'Optreden op elkaars grondgebied voor groene Boa's Utrecht' vast te stellen en aan te gaan;

2. wethouder N. Rood, als collegevertegenwoordiger in het Bestuurlijk Provinciaal Milieuoverleg, te mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen

4.2.

Aanpassen "beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes".
Korte inhoud: Naar aanleiding van een gesprek met de wethouder en een aantal vrachtwagenchauffeurs wordt het college voorgesteld de "beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes" aan te passen.
Het college besluit de "beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes" als volgt aan te passen:

1. Het genoemde bedrag in lid 8 van 250 euro te wijzigen naar 100 euro;

2. Het in lid 9, sub 2 genoemde aantal van maximaal 1 ontheffing per bedrijf te wijzigen maximaal 3 ontheffingen

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Het MIRT-onderzoek
Korte inhoud: Directe aanleiding voor het MOOA is de nationale verkeersanalyse waaruit blijkt dat er een knelpunt is op de A1 in het Gooi. Het studiegebied is de ruit Amsterdam-Almere-Amersfoort- Utrecht. Dit is een traject dat geïnitieerd is vanuit het Rijk en waarin Regio Amersfoort participeert, naast de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland en de regio Gooi & Vechtstreek. Dit voorstel wil als onderdeel van de Regio Amersfoort een actieve bijdrage meegeven aan het onderzoek.
Het college besluit om als Regio Amersfoort in het bestuurlijk overleg MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam (MOOA) op 22 september mee te geven:

1. dat zij groot belang hecht aan een goede bereikbaarheid van en in het gebied en behoud en versterking van het landschap en de economie in het gebied en in aansluiting op de

omgeving;

2. dat zij daarom kiest voor de verdere uitwerking van optie 2 (inzetten op het metropolitane netwerk) in de fase van oplossingsrichtingen;

3. dat zij vraagt, bij de uitwerking van deze optie, de Regionale Ruimtelijke Visie die Regio Amersfoort gaat opstellen, mee te nemen

5.2.

De Regionale Ruimtelijke Visie
Het college besluit: met de 8 andere gemeenten van Regio Amersfoort een regionale visie op te stellen, waarbij:
· de visie als doel heeft een leidraad te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort, zodat dit een aantrekkelijke regio kan blijven.

· de ruimtelijke analyse van Regio Amersfoort, zoals die is verbeeld en verwoord in de Ruimtelijke Atlas Regio Amersfoort als vertrekpunt geldt.

5.3.

Beheersverordening bedrijventerrein Bramenberg
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 13 juni 2016 de bestuursopdracht vastgesteld om een beheersverordening op te stellen voor het bedrijventerrein De Bramenberg om te periode te overbruggen waarin een herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld.
Het college besluit: in te stemmen met de voorliggende beheersverordening

- de gemeenteraad voor te stellen de beheersverordening vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Eemnes gehouden op 6 september 2016.