Collegebesluitenlijst Eemnes 31 mei 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 7 juni 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 21
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

Reparatie onrechtmatigheden aanbestedingen 2015
Korte inhoud: Jaarlijks vindt een toetsing plaats op de financiele rechtmatigheid binnen de organisatie. Op het gebied van de aanbestedingen wijken we over 2015 op een aantal punten van de vastgestelde wettelijke en eigen regels af. Om deze onrechtmatigheden niet mee te laten tellen bij het oordeel over de jaarrekening kan het college deze onrechtmatigheden achteraf goedkeuren met een beroep op de hardheidsclausule.

1 Het college stemt in met het repareren van onrechtmatigheden in de aanbestedingen zoals vermeld in de steekproef in bijlage A.
2. Het college stemt in met het repareren van eventuele onrechtmatigheden in de aanbestedingen zoals vermeld in bijlage B.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2016-1, begroting 2017 GGDrU en jaarstukken GGDrU 2015
Korte inhoud: Op 26 april heeft de GGDrU de geactualiseerde begroting 2016-1 en de ontwerp begroting 2017 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Dit voorstel betreft de zienswijze van de raad op de ontwerp begrotingen 2016-1 en 2017.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het raadsvoorstel.
2. GGDrU per bijgevoegde brief alvast in kennis te stellen van de voorlopige zienswijze van de raad, onder voorbehoud van instemming van de raad op 27 juni a.s.

3.2.

Inkoop zorg en ondersteuning Jeugdhulp 2017 Regio Eemland
Korte inhoud: Op 17 maart 2015 heeft uw college besloten om de gemeente Amersfoort te vragen de rol met betrekking tot het Regionaal inkoop-en subsidiebureau (RISB) te continueren voor de inkoop 2016 en binnen de contractering de mogelijkheden voor innovatie en doorontwikkeling nader uit te werken. Om de contractering van zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp 2017 tijdig vorm te geven, is een besluit nodig. Er wordt voorgesteld om deze rol van het RISB ook voor 2017 te continueren.

Het College besluit: 
1. De huidige rol van de gemeente Amersfoort voor het Regionaal inkoop-en subsidiebureau Sociaal Domein te continueren voor de inkoop vanaf 2017.
2. In te stemmen met het verder doorontwikkelen en verankeren van de eerder in gang gezette innovaties.
3. Aanbesteding te organiseren voor:
· dagactiviteiten jeugd (pakket 3);
· logeren/respijtzorg jeugd (onderdeel van pakket 2);
· zittend ziekenvervoer Jeugd (onderdeel van pakket 6)
4. Voor alle overige pakketten de bestaande contracten met één jaar te verlengen tot 1 januari 2018.
5. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

3.3.

Jaarrekening en liquidatieverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Korte inhoud: Op grond van voorgaande ontwikkeling is het RBL formeel in liquidatie. Conform de gemeenschappelijke regeling leerplicht gooi is vechtstreek dient de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad.

Het college besluit: de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2015, inclusief liquidatieverslag, van het Regionaal Bureau Leerlingzaken en geen zienswijze in te dienen.

3.4.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
Korte inhoud: In 2012 hebben de raden van de HBEL het eerste beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Het beleidsplan vloeide voort uit de vaststelling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening begin 2012. De Wet stelt kaders met betrekking tot de kwaliteit van schuldhulpverlening door gemeenten. Eén van de eisen is dat gemeenten iedere vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vaststellen. Met het aflopen van het eerste plan eind 2015, is het daarom nu noodzakelijk om voor de komende, volgende periode van 4 jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. Dit is niet alleen wettelijk gezien maar ook beleidsmatig noodzakelijk. De afgelopen vier jaar is er, met name door de crisis, veel veranderd op het gebied van schulden. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is dan ook een antwoord op de vanuit verschillende invalshoeken gesignaleerde knelpunten op dit gebied. Het plan biedt oplossingen voor nieuwe of groter geworden problemen maar bestendigd ook de reeds geboekte successen en vooruitgang.

Het college besluit: het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 ter vaststelling aan de raad aanbieden

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Grondexploitatie bedrijventerrein Zuidpolder 2016
Korte inhoud: Het voorstel omvat de herziening van de grondexploitatie van het bedrijventerrein Zuidpolder, zodat er weer een actueel kader is waarbinnen het terrein verder kan worden ontwikkeld. Alle gerealiseerde en geraamde kosten en opbrengsten zijn opgenomen in de grondexploitatie.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de grondexploitatie van het bedrijventerrein Zuidpolder 2016 en deze voor vaststelling aan te bieden aan de raad,
2. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent het tijdens de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college zijn overlegd tot het einde van het exploitatietraject van het bedrijventerrein Zuidpolder
3. Gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de stukken die aan de raad zijn/worden overlegd en het besprokene hieromtrent.

5.

Rondvraag / mededelingen