Collegebesluitenlijst Eemnes 3 mei 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 10 mei 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

 

Vaststellen besluitenlijst week 17
De besluitenlijst van 26 april wordt conform vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Kadernota Eemnes 2017
Korte inhoud: Ter voorbereiding op de begroting 2017 is een Kadernota opgesteld voor 2017, met een doorkijk tot en met 2020.

Het college besluit:

  1. De Kadernota 2017 – 2020 vast te stellen.
  2. De Kadernota 2017 aan te bieden aan de raad ter vaststelling.

2.2.

Nieuwe vrijwillige brandweerlieden
Korte inhoud: Verzoek tot verstrekken van NAW-gegevens uit GBA.

Het college besluit om de brandweer de NAW gegevens te verstrekken uit het GBA van Eemnessers tussen de 17 en 40 jaar.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag Eemnesser Gymnastiekvereniging voor cursuskosten trainers.
Korte inhoud: De Eemnesser Gymnastiekvereniging (EGV) vraagt een eenmalige subsidie van € 463,- (25% van de kosten) voor twee cursussen leider 3.

Het college besluit een eenmalige subsidie te weigeren omdat cursussen niet in aanmerking komen voor een investeringssubsidie en niet passen in de verdelingssystematiek voor meerjarige sportsubsidies.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Programmabegroting 2017 en vastgestelde jaarstukken 2015 RUD Utrecht
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft de ontwerp programmabegroting 2017 op 23 maart jl. vastgesteld. Conform artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijk Regeling vraagt het Dagelijks bestuur om zienswijze op deze ontwerp programmabegroting 2017. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen. Ter informatie is de door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht vastgestelde ontwerp programmabegroting 2017 bijgevoegd. Ter kennisname zijn de vastgestelde jaarstukken 2015 bij dit voorstel gevoegd.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de programmabegroting 2017 van de RUD Utrecht;
- de gemeenteraad voor te stellen zienswijzen in te dienen;
- een reactiebrief naar de RUD Utrecht te verzenden.

4.2.

Besluit op bezwaar afwijzing urgentieverzoek
Korte inhoud: Het verzoek tot verlenen urgentieverklaring is afgewezen door de Alliantie. Door aanvraagster is hiertegen bezwaar ingediend. De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft hierover een advies uitgebracht.

Het college besluit:
- conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten en geen urgentieverklaring af te geven:
- de samenwerking met Maatschappelijke Zaken HBEL te zoeken om aanvraagster verdere ondersteuning te bieden.

5.

Rondvraag / mededelingen
Geen.