Collegebesluitenlijst Eemnes 4 oktober 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 11 oktober 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 39 27 september 2016
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Controleprotocol Regio Gooi & Vechtstreek Sociaal Domein 2016/2017
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek en de deelnemende gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de inkoop en het beheer van individuele maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Het controleprotocol bevat de opdracht van de gemeenten aan de Regio Gooi en Vechtstreek hoe invulling te geven aan de financiële verantwoording en controle maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2016/2017. De colleges van de deelnemende gemeenten stellen het controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 vast. Om optimale afstemming te bewerkstelligen heeft de accountant van de Regio (Hofsteenge Zeeman Groep) het protocol en de bijbehorende werkzaamheden besproken met de accountants van de gemeenten.

Besluit:
Het college besluit in te stemmen met het controleprotocol Regio Gooi & Vechtstreek ten behoeve van Sociaal Domein.

2.2.

Brandveiligheidsverordening Eemnes
Korte inhoud: Gebleken is dat de brandveiligheidsverordening na de inwerkingtreding op 1 april 2012 van het Bouwbesluit niet is aangepast. Dit had wel moeten gebeuren omdat op 1 april 2012 het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) is komen te vervallen. Omdat het niet gebeurd is wordt alsnog voorgesteld een nieuwe Brandveiligheidsverordening vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Brandveiligheidsverordening 2010.

Besluit:
Het college besluit:
1. De huidige Brandveiligheidsverordening 2010 in te trekken;
2. De Brandveiligheidsverordening Eemnes vast te stellen.

2.3.

Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek

Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de gewijzigde reactie aan de Provincie Noord-Holland op het bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek;
2. De reactie aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Verzoek verlenging begunstigingstermijn voor het slopen van een schuur

Korte inhoud : Op 24 augustus 2016 is het besluit op bezwaar verzonden ten aanzien van een zonder vergunning gebouwde schuur op het perceel Meentweg 93. De commissie heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Bij besluit op bezwaar is

bezwaarmaker vervolgens onder oplegging van een dwangsom gelast deze schuur binnen zes weken na de verzenddatum van dat besluit te verwijderen en verwijderd te houden. Eigenaar verzoekt bij mailbericht van 22 september jl hem meer tijd te geven voor het slopen en verzoekt verlenging van de begunstigingstermijn tot 31 december 2016.

Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met het verlengen van de begunstigingstermijn in dezen tot 31 december 2016.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen
Geen.