Collegebesluitenlijst Eemnes 5 april 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 12 april 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 13
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nieuwe huurder voor de Dans en Balletschool te Eemnes
Huidige huurster heeft verzocht of zij haar huurovereenkomst mag opzeggen en zij wenst graag de huurovereenkomst over te dragen aan een nieuwe huurster.
Het college besluit:
- akkoord te gaan met de nieuwe huurder per 18 juli 2016 voor de dansschool aan de Noordersingel 6B te Eemnes onder de huidige condities van de huurovereenkomst
- bijlage 1 genaamd 'rapport' als geheim te beschouwen gezien artikel 10 lid 1d van de WOB.

4.2.

Nieuwe huurder voor de Raadhuislaan 80a te Eemnes.
De huidige huurster heeft verzocht om haar huurovereenkomst op te zeggen en deze over te dragen aan een nieuwe huurster.

Het college besluit:
- akkoord te gaan met een nieuwe huurder per 7 april 2016 voor de Raadhuislaan 80a te Eemnes onder de huidige condities van de huurovereenkomst
- bijlage 1 genaamd 'rapport' als geheim te beschouwen vanwege artikel 10 lid 1d van de WOB.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1.

Huis van Eemnes

Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde memo Parkeren bij de Hilt en deze ter kennisname aan de raad ter beschikking te stellen.

5.2.

Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 van de rekenkamercommissie BEL

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de RKC BEL en het jaarplan 2016 RKC BEL.