Collegebesluitenlijst Eemnes 5 januari 2016

 

 

Hier kunt u de besluitenlijst als pdf downloaden.

Vastgesteld in het college van 12 januari 2016

Aanwezig:
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester

1.1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van 22 december wordt ongewijzigd vastgesteld.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

Dialoog met inwoners over het perspectief voor Eemnes.

Inhoud: In de commissie BSM van 13 april 2015 is gesproken over het initiatiefvoorstel van de PvdA voor een volksraadpleging over de toekomst van Eemnes, in het licht van discussies over gemeentelijke opschaling. Veel fracties bleken positief te staan tegenover de ambitie meer en beter met de inwoners van gedachten te wisselen over dit onderwerp, maar er waren twijfels of een volksraadpleging op dit moment het beste instrument is. Voor het succes van een volksraadpleging is een eenduidige voor/tegen vraag belangrijk, maar bij de huidige stand van zaken zouden er veel meer van dat soort vragen te stellen zijn, omdat er geen dominant uitgekristalliseerd scenario voorligt. Na discussie concludeerde de commissie dat het college een voorzet zou maken hoe de dialoog met de inwoners van Eemnes gestalte kan krijgen. De voorzet van het college is behandeld in het presidium. Hierin is geconcludeerd dat de voorzet van het college voor de dialoog aan drie bureaus gestuurd wordt waarna de bureaus uitgenodigd worden om een pitch te houden en dat het bureau met de beste pitch de opdracht krijgt om de inwoners te bevragen over de toekomst van Eemnes.              

In het presidium is naar aanleiding van de evaluatie van de bijeenkomst met de vier HBEL-raden verder afgesproken dat in het seniorenconvent over een/de strategie voor de toekomst van Eemnes zal worden gesproken. Dit gesprek heeft ook plaatsgevonden.

Op 2 december 2015 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren & Huizen en de Commissaris van de Koning van de provincie Noord Holland de heer Remkes over een te houden bestuurskrachtonderzoek.

Op 18 december 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland een brief verzonden aan (onder andere) Eemnes waarin zij aangeven een bestuurskrachtmeting te willen houden in de regio Gooi en Vechtstreek (m.u.v. de gemeente Gooise Meren. Dit onderzoek heeft twee trajecten: Hilversum Weesp en Wijdemeren enerzijds en Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren anderzijds. Gepland is het onderzoek z.s.m. in 2016 te houden opdat een eventuele fusie per 1-1-2019 mogelijk is. GS vraagt om voor 1 februari te reageren op het voorstel en aan te geven hoe de gemeenteraad hierbij betrokken is.

Deze zaken zijn verweven in dit voorstel.

Het college besluit de raad voor te stellen:

  • de dialoog met de inwoners over de toekomst van Eemnes in het licht van zaken als de overeengekomen  intensieve samenwerking met Huizen vorm te geven;
  • hiervoor een budget van 50.000 euro te reserveren;
  • de derde begrotingswijziging 2016 vast te stellen;
  • de provincie Noord-Holland te laten weten dat Eemnes niet deelneemt aan de bestuurskrachtmeting in 2016;
  • de gemeenten Laren en Blaricum voor te stellen in de komende vijf jaar te investeren in een krachtige BEL Combinatie die goed samenwerkt met de gemeente Huizen

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Controleprotocol sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek richt zich op de (financiële) verantwoording ten aanzien van de uitvoering van de beschikking van de maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2015 en wordt vastgesteld door de individuele colleges van de regiogemeenten.

Het college besluit tot het vaststellen van het Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2015

3.2.

GGDrU Kadernota 2017
Korte inhoud: Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de kadernota 2017 aan de gemeente Eemnes. De kadernota schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en hun GGD op het gebied van publieke gezondheid, veranderende wetgeving en de gevolgen hiervan voor de begroting 2017.

Het college besluit het voorstel aan te houden tot meer informatie verkregen is.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1

Ruiling/verkoop grond nabij Waag 2A
Korte inhoud: De koper van het pand aan de Waag 2 A te Eemnes wenst een stuk, circa 19 m2, gemeente grond aan te kopen. Tevens dient er een stuk grond geruild te worden om de kadastrale grenzen correct te krijgen.
Het college houdt het voorstel aan tot meer informatie verkregen is.

4.2

Tweede ontsluiting Zuidpolder

Inhoud: Op 29 juni 2015 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht vastgesteld om te onderzoeken of en zo ja hoe de groei van het verkeer over de Laarderweg kan worden verminderd door een extra ontsluiting van de Zuidpolder. De resultaten van dit onderzoek zijn nu aan de orde.

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen geen extra ontsluiting van de Zuidpolder te realiseren.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Het college stemt in met het memo voor het presidium en besluit deze aan te vullen met het onderwerp Zuidpolder