Collegebesluitenlijst Eemnes 5 juli 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 12 juli 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen  wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst 28 juni 2016
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving ten aanzien van het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan op het perceel Goyergracht Noord.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 2 mei 2016 advies uitgebracht en adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 

Het college besluit:

1.het bezwaarschrift van mevrouw Rigter ontvankelijk en gegrond te verklaren;

2. wij gedogen tot 1 augustus 2019 op grond van de feiten zoals deze zich thans voordoen de gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde van Stal Rieder op de percelen K 60 en K 62 aan de Goyergracht Noord. Wij hebben deze termijn gesteld omdat wij deze nodig hebben voor de Kernrandvisie, een eventueel postzegelbestemmingsplan en een eventuele vergunning procedure.

3. Aan het besluit de volgende voorwaarden te verbinden:

-indien op 1 augustus 2019 geen concreet zicht is op legalisering van de bestaande bebouwing op het perceel van Stal Rieder dan zullen wij dienaangaande handhavend optreden;

- binnen 6 maanden na de verzenddatum van dit schrijven dient door Stal Rieder te worden aangetoond dat de bouwwerken op de percelen K 60 en K 61 voldoen aan (brand)veiligheidseisen van het Besluit (bestaande bouw). U kunt hiervoor contact opnemen met onze buiteninspecteur J. Heinen;

-deze gedoogbeschikking geldt met ingang van de verzenddatum van dit schrijven.

2.2.

Trouwen op een alternatieve locatie Goyergracht-Zuid 11, 3755 MX Eemnes.
Korte inhoud: Verzoek van de heer P.L.L. Hentenaar en mevrouw S.A.A. Blonk om op 27 augustus 2016 te mogen trouwen op het adres Goyergracht 11, 3755 MX Eemnes.
 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Goyergracht 11,

3755 MX Eemnes op 27 augustus 2016.

2.3.

Deelname aan waar staat je gemeente - Eemnes
Korte inhoud: In het derde kwartaal van 2016 neemt de gemeente deel aan het onderzoek "Waar staat je gemeente". Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Research2Evolve en intern begeleid door de coördinatoren van Publiek en Communicatie.
 

Het college besluit tot verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) aan het onderzoeksbureau Research2Evolve. Het betreft naam, adres, geslacht en

geboortedatum van 2.200 personen van 18 jaar en ouder, geselecteerd door middel van een aselecte steekproef.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Inkoop sociaal domein 2017
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2015 koopt de gemeente samen met de regiogemeenten maatschappelijke ondersteuning, hulp bij het huishouden en beschermd wonen in vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio Gooi en Vechtstreek voert het contractbeheer voor deze voorzieningen uit. Voorstel is om voor de periode 2017 tot en met 2020 deze voorzieningen opnieuw vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek in te kopen en de uitvoering van het contractbeheer door de Regio Gooi en Vechtstreek te continueren. Het college wordt gevraagd diverse toelatingsdocumenten vast te stellen. In deze toelatingsdocumenten is de procedure voor inkoop, de in te kopen zorg, de tarifering en de kwaliteitseisen voor aanbieders opgenomen. Met de vaststelling van bijgevoegde toelatingsdocumenten geeft de gemeente vorm aan de inkoop sociaal domein voor de periode 2017 tot en met 2020 met als doel een rechtmatige, efficiënte en effectieve inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
 

Het college besluit:

1. tot het vaststellen van de volgende toelatingsdocumenten:

a. Hulp bij het huishouden (bijlage 1)

b. Maatschappelijke ondersteuning (bijlage 2)

c. Beschermd wonen (bijlage 3)

2. tot het vaststellen van de matrix adviesraden sociaal domein op basis van de geleverde adviezen voor wmo

3. Volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van inschrijvers tot de onder 1 genoemde opdrachten uit te voeren.

4. Volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.

5. In te stemmen met het voornemen van de Regio Gooi en Vechtstreek om uiterlijk 1 oktober 2016 een bijgestelde begroting aan de gemeente voor te leggen voor de uitvoering van het

contractbeheer sociaal domein vanaf 1 januari 2017.

6. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1

Gymlokalen Zuidwend

Korte inhoud: Besluit verplaatsen gymlocatie basisscholen

Het college stemt in met de voorgestelde reactie op de brief van de oudergeleding MR OBS De Zuidwend.

6.

Rondvraag / mededelingen