Collegebesluitenlijst Eemnes 6 december 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 december 2016

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 47 en 48

De besluitenlijst week 47 (24 november) wordt ongewijzigd vastgesteld.

De besluitenlijst week 48 (29 november) wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017.
Korte inhoud: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017.

Het college besluit om de volgende stemdistricten/stembureaus aan
te wijzen:
Stembureau 1, De Schoter, Wakkerendijk 66 A, 3755 DD Eemnes
Stembureau 2, de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15, 3755 CL Eemnes
Stembureau 3, Brandweerkazerne, Noordersingel 4 A, 3755 EZ Eemnes
Stembureau 4, De Hilt, Hasselaarlaan 1 C, 3755 AV Eemnes
Stembureau 5, Gemeentehuis, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes

2.2.

Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010 (derde wijziging)
Korte inhoud: De modelverordening Algemene plaatselijke verordening (APV) van de VNG is op enkele onderdelen gewijzigd, onder meer in verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving. In verband met het groenplan wordt voorgesteld de bepalingen voor kapvergunningen te wijzigen. Daarnaast is gebleken dat de huidige tekst van de APV enkele onvolkomenheden bevat. Door de wijzigingsverordening vast te stellen, wordt de APV geactualiseerd en worden de vastgestelde gebreken hersteld
In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden.

2.3.

Profilering Regio Amersfoort
Korte inhoud: Het bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar de profilering van de Regio Amersfoort en stelt naar aanleiding daarvan een 3 tal maatregelen voor. Voortzetting van de campagnes voor wonen en voor zakelijk toerisme; verhoging van de financiele bijdrage aan de Regio Amersfoort met € 0,15 per inwoner en vermelding van loge van de regio op de gemeentelijke websites.

Het college besluit:
1. op de gemeentelijke website de samenwerking in de regio Amersfoort specifiek te vermelden en het bijbehorende logo te plaatsen
2. in te stemmen met voortzetting van de regionale campagne voor zakelijk toerisme en met intensivering van die voor wonen
3. in te stemmen met een verhoging van de financiele bijdrage aan de Regio Amersfoort en dit mee te nemen in de begroting 2018

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Stimuleringsregeling Inwonersinitiatieven
Korte inhoud: Gelijktijdig met het vaststellen van de Lokale Keuzenota Sociaal Domein 2015-2018 is besloten dat jaarlijks een budget van 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en participatie. De beleidskaders voor de nieuwe regeling zijn daarmee vastgesteld. Dit collegevoorstel is de nadere uitwerking van deze nieuw op te zetten regeling.

Het college besluit:
-  Akkoord te gaan met de nadere uitwerking en daartoe de Stimuleringsregeling Inwonersinitiatieven vast te stellen.
-  De portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 68 van de gemeentewet te mandateren, een besluit te nemen over aanvragen in het kader van voornoemde regeling.
- Uitgaven ten laste te brengen van de stelpost Sociaal Domein binnen programma 13.

3.2.

Doelstellingen, afspraken en subsidie Versa Welzijn 2017 Eemnes
Korte inhoud: In 'De Lokale Keuzenota in het Sociaal Domein 2015-2018' zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het ontwikkelen van het 'preventieve voorveld' en de rol die Versa daarin vervult. Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht van 'Doelstelling en Afspraak' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen en Senioren). In 2016 heeft een aantal keren bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden 'doelstelling en afspraak' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met de budgetsubsidie en de subsidie persoonsvolgende financiering voor 2017. Tevens wordt het college gevraagd de subsidie persoonsvolgende financiering 2015 vast te stellen.
In afwachting van nadere informatie wordt dit onderwerp aangehouden

3.3.

Zienswijze tweede begrotingswijziging GGDrU 2016
Korte inhoud: Op 7 oktober 2016 heeft de GGDrU de tweede begrotingswijziging voor het dienstjaar 2016 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Deze is van technische aard.
Het college besluit:
1. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit;
2. De GGDrU berichten dat de gemeente Eemnes geen zienswijze zal indienen onder voorbehoud van instemming door de raad

3.4.

Inzet jobcoach Eemnes
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft onder andere het doel om inwoners die werkloos zijn te ondersteunen bij het vinden van arbeid in een dienstbetrekking. Om de kans op (uiteindelijk) werk of werkervaringsplek voor deze doelgroep te vergroten wordt er de komende zes maanden intensiever op deze doelgroep ingezet.
Het college besluit:
1. instemmen met het projectvoorstel participatie inwoners gemeente Eemnes zoals aangegeven in dit collegevoorstel
2. de kosten voor dit project ad € 36.665,- excl BTW ten laste brengen van de stelpost sociaal domein in het programma Werk en Inkomen.

3.5.

Subsidieaanvraag bij gemeente Eemnes voor Winterconcerten 2017
Korte inhoud: Voor 3 Winterconcerten in Café Theater Staal in 2017 wordt een eenmalige subsidie gevraagd van € 1.000,-
Het college besluit:
1. voor concerten in de winter van 2017 in café Staal een eenmalige subsidie van maximaal
€ 1.000,- te verlenen en vast te stellen op basis van werkelijk gemaakte kosten.
2. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 92530000-kostensoort444200

3.6.

Partiële herziening bestemmingsplan Buitenrand 2017
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over aanpassingen naar aanleiding van onder andere een uitspraak van de Raad van State en aanpassingen naar aanleiding van een door de gemeenteraad genomen voorbereidingsbesluit. Daarnaast heeft de provincie Utrecht een reactieve aanwijzing gegeven na de vaststelling van bestemmingsplan Buitenrand 2012. Ook deze aspecten worden in deze partiële herziening behandeld, alsmede enkele ambtshalve wijzigingen en actuele zaken. Naast enkele ambtshalve wijzigingen en tekstuele verbeteringen ten opzichte van het ‘moederplan’ Buitenrand 2012’, gaat deze partiële herziening dus met name over de volgende punten: - het inperken van bouwmogelijkheden buiten het bouwvlak van agrarische bedrijven (reactieve aanwijzing provincie Utrecht, voorbereidingsbesluit); - aanvullend zijn nieuw regels opgenomen ter voorkoming van extra bouwmogelijkheden als gevolg van het samenvoegen van kleinere percelen; - Goyergracht L-6 (tussen de nummers 1 en 3), het bestemmen van een gebouwtje van 18,5 m2 (uitspraak Raad van State); - Goyergracht L-8 (tussen 1 en 3) (Waaijer), het bestemmen van een gebouwtje van 30m2 in ruil voor sloop van 70m2 versnipperd; - Heidelaan 2, bestemmen conform vergunning bijgebouw; - Rijksweg 2, aanpassing begrenzing en maatvoering na eerdere planologische omissie; Voor meer informatie bij en argumentatie voor deze punten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de toelichting bij het plan zelf. Overigens is in deze partiële herziening (in het document zelf) precies te zien welke toevoegingen er zijn gedaan in de regels (gele arceringen) en welke zaken zijn komen te vervallen (groene arceringen) ten opzicht van het ‘moederplan’ uit 2012. Het doel van dit voorstel is een naar aanleiding van voorgaande aspecten geactualiseerd c.q. partieel herzien en duidelijker bestemmingsplan.

Het college besluit: 
in te stemmen met het ‘bestemmingsplan Buitenrand, partiële  herziening 2017;
en de herziening ter vrijgave aan te bieden aan de commissie (Sessie 9 januari 2017), zodat het ontwerp tijdig ter visie gelegd kan worden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

De Prestatieafspraken 2017
Korte inhoud: Op basis van de Woonvisie heeft de Alliantie eind juni 2016 een jaarlijks bod uitgebracht om de doelen genoemd in de Woonvisie te realiseren. Het bod wordt samen met de HBV, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente, vertaald in uitvoeringsafspraken. Deze Prestatieafspraken 2017 voor zijn nu in concept gereed en worden ter vaststelling voorgelegd aan het college. Na vaststelling volgt de ondertekening door de 3 partijen, vervolgens stuurt de Alliantie de afspraken voor 15 december naar de minister. Na instemming van de minister vormen de afspraken het kader voor de uitvoering in 2017.

Het college besluit:
- de Prestatieafspraken 2017 gewijzigd vast te stellen,
- de wethouder Wonen te machtigen op 6 december as te ondertekenen namens de gemeente Eemnes.
- de ondertekende Prestatieafspraken ter info naar de raad te sturen

6.

Rondvraag / mededelingen