Collegebesluitenlijst Eemnes 6 september 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 13 september 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst 35
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vervanging recorder camera's Eemnes
Korte inhoud: De recorder van het cameratoezicht in Eemnes moet vervangen worden. De levensduur van de recorder is verstreken en in het kader van goed functionerend cameratoezicht is vervanging noodzakelijk.
Het college heeft hier nog geen besluit over genomen.

2.2.

Programmabegroting 2017-2020
Korte inhoud: Als onderdeel van de planning- en controlcyclus wordt de programmabegroting 2017-2020 aangeboden.

Het college besluit:
- de gewijzigde programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen
- de productenraming 2017-2020 vast te stellen
- de gewijzigde programmabegroting en bijbehorend raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

2.3.

Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: Jaarlijks sluit de gemeente met de veiligheidsregio Utrecht een taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) af. In dit document is vastgelegd welke taken de VRU voor de gemeente uitvoert en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Het college besluit de burgemeester toestemming te verlenen de TUO 2016 te ondertekenen.

 

 

2.4.

Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen met zorg, het vellen van 3 zomereiken, 3 suikeresdoorns, 2 meelbessen, 1 sierpeer en 1 paardenkastanje en het aanleggen van een weg op het perceel Eemhof 1, 3A t/m E, G, H, J, K, M, N, P, T, U, V, 5 A t/m E, G, H, J, K te Eemnes
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting dienaangaande gehouden en geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten met nadere onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen en met aanvullende motivering waarom ondanks de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de bomen de omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen toch is verleend en voorts het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase en vergoeding van de kosten van het taxatierapport niet te honoreren.


Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 15 augustus 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten met nadere onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen en met aanvullende motivering waarom ondanks de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de bomen, de omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen toch is verleend en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding in de bezwaarfase en vergoeding van de kosten van het taxatierapport niet te honoreren.

2.5.

Bezwaar tegen WOB besluit (huisvesting statushouders)
Korte inhoud: De heer Boskma heeft bezwaar gemaakt (26 feb 2016) tegen de beslissing (collegebrief d.d. 12 feb 2016) op zijn WOB verzoek (18 dec 2015). De commissie Bezwaarschriften heeft de heer Boskma en de gemeente gehoord op 7 juli 2016. Naar aanleiding daarvan brengt de cie advies uit aan het college. De commissie adviseert het oorspronkelijke besluit te heroverwegen en een nieuw besluit te nemen en daarin de overwegingen van de commissie mee te nemen.


Het college besluit:

1. het advies van de commissie Bezwaarschriften d.d. 27 juli 2016 integraal over te nemen;
2. conform dit advies de overwegingen cq. motivering ten aanzien van de verstrekking van gevraagde documenten aan te vullen;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
4. in te stemmen met de concept brief aan de heer Boskma.

 

3.

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Jeugdhulp
Korte inhoud: Gemeenten zijn in de Jeugdwet (vanaf 2016) verplicht gesteld onderzoek te doen naar de cliëntervaringen van de ontvangen jeugdhulp én de uitkomst van het onderzoek te verstrekken aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op 8 maart 2016 heeft u besloten (voorstel nr 9829) Onderzoek en Statistiek Amersfoort de opdracht te verlenen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek Jeugdhulp gemeente Eemnes. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. In dit collegevoorstel wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes' met bijbehorende resultaten;

2. De raad en VWS op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek door middel van het verstrekken van het rapport 'Klanttevredenheid jeugdhulp gemeente Eemnes.

3.2.

Rapportage Q1 en Q2 2016 Jeugdhulp gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voorliggende rapportage geeft inzicht in de geleverde jeugdhulp in het eerste half jaar van 2016. De rapportage is uitgesplitst in een lokaal en regionaal deel. Het lokale deel gaat in op de zaken die zijn uitgevoerd door het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes. Regionaal gaat het om de taken die de gemeente Eemnes heeft belegd bij de gemeente Amersfoort / regio Eemland / zorgadministratie. Lokaal zijn er veel gegevens beschikbaar, waarmee het mogelijk is om een beeld te geven van de behandelde en lopende zaken door het Jeugd- en Gezinsteam. Regionaal is het nog steeds niet mogelijk om een inzicht te geven in de productie van de jeugdzorg. Als deze gegevens beschikbaar zijn, worden deze in een aparte memo versterkt.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage Q1 en Q2 Jeugdhulp gemeente Eemnes en deze rapportage ter informatie te verstrekken aan de raad.

3.3.

Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2e kwartaal 2016
Korte inhoud: De rapportage over de realisatie van de dienstverlening in het Sociaal Domein voor HBEL 2e kwartaal 2016 wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Het college neemt kennis van de rapportage realisatie dienstverlening sociaal domein HBEL 2e kwartaal 2016, stemt in met de gewijzigde memo en stuurt beiden ter kennisname naar de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Principeverzoek tot verbouw van een bestaande stal te Meentweg 10 in een vijftal wooneenheden.
Korte inhoud: Op 14 juni 2016 deed de heer A. Brenninkmeijer het principeverzoek tot verbouw van een bestaande stal te Meentweg 10 in een vijftal wooneenheden met een gemeenschappelijke ruimte. Deze eenheden zijn dan de permanente woonruimte voor maximaal vijf hulpbehoevenden.

Het college besluit:

· omgevingsvergunning verlenen voor de verbouw van een stal naar vijf wooneenheden te Meentweg 10, ten behoeve van permanente bewoning van maximaal vijf hulpbehoevenden; · in te stemmen met bijgaande brief.

6.

Rondvraag / mededelingen