Collegebesluitenlijst Eemnes 7 juni 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 14 juni 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood, wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 22
De besluitenlijst van week 22 is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Besluit op bezwaar inzake bijzondere bijstand
Korte inhoud: Namens het college is in 1e instantie besloten om betrokkenen op basis van een draagkrachtberekening geen bijzondere bijstand te kennen. Nadat namens betrokkenen een bezwaarschrift is ingediend, is de berekening uitgevoerd en is alsnog bijzondere bijstand toegekend, maar niet in de door bezwaarmakers gewenste omvang. De commissie heeft over deze zaak advies uitgebracht en adviseert het nieuwe besluit in stand te laten.

Besluit:
Het college besluit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit d.d. 29 maart 2016 in stand te laten.

3.2.

Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2015 & 1e kwartaal 2016
Het college neemt kennis van de rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2015 & 1e kwartaal 2016 en stuurt deze ter kennisname naar de raad. 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N.L. ROOD

4.1.

Verzelfstandiging van de Hilt
Korte inhoud: Op 11 april 2016 heeft uw raad ingestemd met het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging van De Hilt en het stappenplan om hiertoe te komen. Concreet betekent dit dat het beheer en de gebouw- en horeca-exploitatie van De Hilt en – in later stadium het Huis van Eemnes - wordt overgedaan aan een stichting. Een en ander is beschreven in het raadsvoorstel met betrekking tot het voorgenomen besluit (9940). Op grond van art. 25 WOR is de Ondernemingsraad (OR) gevraagd een advies uit te brengen over het voorgenomen besluit. De OR heeft op 30 mei jl. een positief advies uitgebracht.

Besluit: 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de verzelfstandiging van De Hilt, een nieuw organisatiemodel met een beheer- en exploitatiestichting, een programmaraad en een gebruikersoverleg alsmede het stappenplan voor de verzelfstandiging.