Collegebesluitenlijst Eemnes 8 maart 2015

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 15 maart 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 9
De besluitenlijst van 1 maart is vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Kadernota 2017 BEL Combinatie
Korte inhoud: Conform de gemeenschappelijke regeling artikel 24 lid 1 wordt de kadernota van de BEL Combinatie aan de raden van de deelnemers verzonden ter kennisname. De kadernota 2017 van de BEL Combinatie dient als input voor de kadernota 2017 van de gemeente Eemnes.


1 Het college neemt kennis van de kadernota 2017

2 Het college legt de kadernota 2017 aan de raad voor ter kennisname

2.2.

Integrale begrotingswijziging 2016 BEL Combinatie
Korte inhoud: Conform de gemeenschappelijke regeling artikel 24 lid 8 dient een begrotingswijziging van de BEL Combinatie te worden voorzien van een zienswijze van de deelnemende gemeenten. Met dit voorstel wordt de integrale begrotingswijziging 2016 voorgelegd aan de Raad van Eemnes.
 

1. Het college stemt in met de integrale begrotingswijziging 2016 van de BEL Combinatie.
2. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

2.3.

Bekostiging lokale omroep voor radio 6FM door gemeente Eemnes
Korte inhoud: Bekostiging lokale omroep voor radio 6FM 2016 en verder

Het college besluit:
- een meerjarige subsidie te verlenen voor 2016 t/m 2019 van € 4.796 per jaar aan de stichting Lokale Omroep Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren
- de subsidie te betalen uit het budget Lokale Omroep-Radio 6FM 6580013-642538
- de subsidie gelijk vast te stellen op het verleende bedrag en de Stichting Lokale Omroep HBEL niet om verantwoording van de subsidie te verzoeken.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken.
Korte inhoud: Gemeenten zijn verplicht voor jeugd een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren in 2016. De Jeugdwet verwijst voor de grondslag hiervan naar de Wmo. In de Regeling Jeugdwet zijn de eisen verder uitgewerkt. Er is gekoerst op een beperkt aantal vragen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen, verschillende hulpvormen en de wettelijke eisen, die vastliggen in paragraaf 3 van de Regeling Jeugdwet.

Het college besluit:
1. Onderzoek en Statistiek Amersfoort de opdracht te verlenen voor het uitvoeren van het clienttevredenheidsonderzoek Jeugd.
2. € 2.975 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het clienttevredenheidsonderzoek Jeugd.

3.2.

Partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Naar aanleiding van het verzoek tot partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Regio Gooi en Vechtstreek heeft de Regio een conceptvoorstel opgesteld, waarin de partiële toetreding tot de GR geregeld wordt. Dit conceptvoorstel vormt de basis voor het bestuurlijk overleg dat op 14 maart 2016 zal plaatsvinden.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het voorstel van het DB van de GR Regio Gooi en Vechtstreek met betrekking tot het verzoek tot partiële toetreding tot de GR
- In te stemmen met de in het voorstel berekende bijdrage in de bestuurskosten van de regio en deze voor 2016 ten laste te laten komen van de post onvoorzien en voor 2017 en verder de kosten mee te nemen in de begroting.

3.3.

Structurele personeelsformatie decentralisaties Maatschappelijke Zaken HBEL
Korte inhoud: De decentralisaties in het sociaal domein gaan gepaard met extra taken en extra inzet van personeel. Ondertussen is het eerste jaar (2015) afgelopen en kan er op basis van de eerste ervaring en het cijfermateriaal wat sinds het derde kwartaal 2015 is verzameld, een inschatting worden gemaakt van de structureel benodigde formatie. Doelstelling van de notitie is de inhuur bij Maatschappelijke Zaken HBEL (MZ) af te bouwen en een voorstel te doen voor structurele uitbreiding van de formatie passend bij de opgave.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het formatie calculatiemodel en de ontwikkelingen periodiek te monitoren op aantallen en tijdsbesteding per voorziening (bijlage 1). De uitkomsten worden verwerkt in de benodigde formatie 2017 e.v.
2. in te stemmen met 18,44 fte structurele formatie uitbreiding MZ HBEL tbv de decentralisaties sociaal domein. Hiervan tenminste 4 fte op te nemen in een flexibele schil. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 e.e.a. conform bijlage 2.
3. Benodigde extra uitvoeringskosten a € 110.557 t.l.v. de begroting 2016 sociaal domein te brengen.
4. de raad te informeren middels bijgaande gewijzigde informatiebrief.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Sociaal Plan 2016
Korte inhoud: Het Sociaal Plan dat op dit moment geldt binnen de BEL Combinatie, 15 februari 2015, is destijds opgesteld ten behoeve van de reorganisatie van Team Openbare Ruimte. Inmiddels is er behoefte ontstaan aan een meer algemeen Sociaal Plan, geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving. Er is overeenstemming bereikt binnen het Georganiseerd Overleg over het Sociaal Plan 2016. Daarom wordt het voorstel nu voor vaststelling aangeboden aan de Directieraad, DB, AB en Colleges.

Het College besluit het Sociaal Plan 2016 vast te stellen, dat in werking treedt na vaststelling en bekendmaking/publicatie.

4.2.

Woningmarktregio Amersfoort
Korte inhoud: In het kader van de nieuwe Woningwet kan de regio een voorstel aan de minister doen met betrekking tot de omvang van de woningmarktregio. Vooralsnog is de woningmarktregio hetzelfde als de al bekende regio Amersfoort omdat omliggende regio's waarschijnlijk hetzelfde blijven. Op 10 maart wordt in het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort van de wethouder Wonen een eerste standpuntbepaling van de gemeente Eemnes verwacht. Hiertoe is er een discussienotitie geschreven met de vraag waar Eemnes zich in het kader van de vorming van de woningmarktregio bij wil aansluiten. Vooralsnog wordt geadviseerd om onderdeel te blijven van de regio Amersfoort. Om ook de gevoelens van de raad te polsen is er een korte discussienotitie geschreven. Deze kan aanleiding geven om de mogelijkheid van aansluiten bij de regio Gooi & Vechtstreek nader te onderzoeken.
Het college neemt hier nog geen besluit over.

4.3.

Ter visie leggen van het concept bestemmingsplan "Zonneveld Eemnes A1".
Korte inhoud: Op 11 januari 2016 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de voorbereiding van een bestemmingsplanwijziging voor de locatie Eikenlaan-Wakkerendijk-A1. Dit heeft geleid tot het concept bestemmingsplan zoals dat is bijgevoegd bij dit voorstel. Met dit voorstel wordt het college gevraagd om de volgende stap te nemen in de procedure, namelijk het besluit om het conceptbestemmingsplan ter visie te leggen.

Het college besluit om:

- in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Zonneveld Eemnes A1;
- het ontwerpbestemmingsplan ‘Zonneveld Eemnes A1’ gedurende zes weken ter visie te leggen.
- de belanghebbenden per brief van de inzage op de hoogte te stellen.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Wijziging bestuurlijke planning m.b.t. jaarrekening 2015

Het College besluit de memo Verplaatsen raadsvergadering jaarrekening ter informatie aan de raad te verstrekken.