Collegebesluitenlijst Eemnes 8 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 15 november 2016.

Aanwezig:
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet en Nota waardering en afschrijving
Korte inhoud: Wijziging van de financiële verordening ex. art 212 van de gemeentewet, op basis van de nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Besluit:
Het college besluit
- de raad voor te stellen de gewijzigde financiele verordening gemeente Eemnes 2017 vast te stellen
- de raad voor te stellen de huidige financiële verordening temeente Eemnes 2015 in te trekken
- de nota 'Waardering en afschrijving' gewijzigd vast te stellen en deze ter informatie te verstrekken aan de raad.  

2.2.

Legesverordening 2017
Korte inhoud: Jaarlijks wordt door de verschillende vakafdelingen bezien of de gemeentelijke leges aanpassing behoeven. Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen dient de legesverordening opnieuw te worden vastgesteld. Overigens waren op het moment van het vervaardigen van dit voorstel de nieuwe tarieven voor paspoorten en rijbewijzen nog niet bekend omdat de minister deze tarieven nog niet bekend heeft gemaakt
Besluit:

Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2017 vast te stellen.

2.3.

Belastingverordeningen 2017
Korte inhoud: Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting bezien of de gemeentelijke belastingen en/of retributies aanpassing behoeven. Zo ook voor 2017. Voor het eind van het belastingjaar 2016 dienen de nieuwe verordeningen 2017 vastgesteld en gepubliceerd te zijn. Op basis van deze tarieven worden de respectievelijke belastingplichtigen aangeslagen. De verwachte opbrengsten zijn meegenomen in de begroting 2017.
Besluit:

Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

2.4.

Dotatie reserve MIP in 2016
Korte inhoud: In het raadsbesluit bij het vaststellen van de begroting 2017-2020 is besloten om de 50% van de precariovoorziening niet toe te voegen aan de algemene reserve maar aan de reserve MIP. Deze reserve moet volgens de kadernota en begroting 2017 saldo hebben per 1 januari 2017.
Besluit:

Het college besluit: bijgevoegde begrotingswijziging nr. 23 te laten vaststellen door de raad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Betaalbaar kinderopvang voor elke peuter en subsidie Voor- en vroegschoolse educatie
Korte inhoud: In het kader van de Harmonisatie peuterspeelzalen is begin 2015 door de Raden besloten om met ingang van 1 januari 2017 een subsidieregeling Voor- en vroegschoolse educatie en een regeling Betaalbare kinderopvang tot stand te brengen. In bijgaand advies zijn beide regelingen uitgewerkt. Het is van belang dat de Raad zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over dit onderwerp.
Besluit:
Het college neemt hier nog geen besluit over.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Regeling IKB - Eemnes
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2017 treedt de regeling IKB (Individueel Keuze Budget) in werking. Ter aanvulling op de landelijke regeling is een aantal zaken op lokaal niveau uitgewerkt/aangevuld. De regeling IKB en de lokale regeling IKB worden u hierbij ter vaststelling aangeboden.
Besluit:

Het College neemt kennis van de LOGA ledenbrief over de regeling IKB en besluit de regeling IKB en lokale regeling IKB vast te stellen en deze via de werkgeverscommissie door te geleiden naar de Raad.

4.2.

Sociaal Convenant tbv verzelfstandiging De Hilt
Korte inhoud: Er is een Sociaal Convenant opgesteld tussen de gemeente Eemnes en de werknemersvertegenwoordiging met als doel om de verzelfstandiging van De Hilt en de oprichting van Stichting Huis van Eemnes met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele consequenties voor de medewerkers van de gemeente Eemnes zoveel mogelijk te beperken en hun belangen te beschermen.
Besluit:

Het College besluit in te stemmen met het Sociaal Convenant en de bijbehorende standaard detacheringsovereenkomst.

4.3.

Rapportage beleidsdoel CO2-reductie
Korte inhoud: Betreft de terugkerende rapportage over de stand van zaken ten aanzien van het CO2-reductiebeleid.
Besluit:
Het college besluit kennis te nemen van de rapportage en biedt de rapportage ter kennisgeving aan de raad aan.

4.4.

LOGA brieven 7 september 2015, 29 januari en 19 februari 2016
Korte inhoud: Dit voorstel betreft drie zaken waarover het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief bekend zijn gemaakt.
Besluit:

 Het College besluit de volgende LOGA Brieven voor de Gemeente Eemnes van toepassing te verklaren, vast te stellen en door te geleiden aan de Raad:

1. LOGA brief van 7 september 2015 (ECWGO/ U201501380) Arbeidsvoorwaarden Garantie-banen

2. LOGA brief van 29 januari 2016 (ECWGO/U201600078) Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

3. LOGA brief van 19 februari 2016 (ECWGO/ U201600259) Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Let op! Deze LOGA-brief dient vastgesteld te worden

vóór LOGA-brief van 22 februari 2016 (zie separaat voorstel).

4.5.

LOGA brieven 7 juli en 2 december 2015, 22 februari, 23 maart, 7 april en 31 mei 2016
Korte inhoud: Dit voorstel betreft zes zaken waarover het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief bekend zijn gemaakt.
Besluit:

Het College neemt kennis van de volgende circulaires van het LOGA, stelt vast en geleidt deze voor vaststelling door aan de Raad:

1. LOGA brief van 7 juli 2015 (ECWGO/U201501194) Overgangsrecht en toelichting H3

2. LOGA brief van 2 december 2015 ( ECWGO/ U201502055) Tekst CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie)

3. LOGA brief van 22 februari 2016 (ECWGO/ U201600266) Technische wijzigingen CAR-UWO

4. LOGA brief van 23 maart 2016 ( ECWGO/U201600450) Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR

5. LOGA brief van 7 april 2016 (ECWGO/U201600159) Wijziging salarisbedragen Cao gemeenten 2016-2017

6. LOGA brief van 31 mei 2016 (ECWGO/U201600848) Revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Splitsing huurwoningen Alliantie in DEAB en nietDEAB
Korte inhoud: Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten corporaties hun gesubsidieerde activiteiten scheiden van hun commerciële activiteiten. De Alliantie stelt voor om in Eemnes het complex de Vore juridisch af te scheiden en onder te brengen in een aparte BV. De overige woningen, zowel de sociale huur als de vrijesectorhuur blijven binnen de corporatie, echter wel administratief gescheiden. De Alliantie vraagt hierover een zienswijze van de gemeente.
Besluit:

Het college neemt hier nog geen besluit over

5.2.

Wegenbeheerplan 2017-2021
Korte inhoud: Een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is wegbeheer. Om dit zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is er geld nodig om dit op een zo verantwoord mogelijke manier te kunnen doen.
Besluit:
Het college neemt hier nog geen besluit over.

6.

Rondvraag / mededelingen
Prestatie afspraken Alliantie 2017
Het college besluit de concept prestatie afspraken 2017 voor peiling van mening en gevoelens aan de sessie voor te leggen.