Collegebesluitenlijst Eemnes 9 augustus 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 16 augustus 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 28
De besluitenlijst van 12 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Overdracht welstandsadvisering WMMN naar Stichting MooiSticht.
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft eerder besloten om per 1 januari 2017 de gemeenschappelijke regeling (GR) Welstand en Monumenten Midden Nederland op te heffen. Nu wordt voorgesteld de welstandsadvisering onder te brengen bij de Stichting MooiSticht waar de medewerkers van WMMN gaan werken. Tevens wordt voorgesteld om het college te mandateren voor de benoeming van de commissieleden. In de Bouwverordening, inclusief de 14e wijziging, Gemeente Eemnes wordt in artikel 9.1, lid 1 de naam "Welstand en Monumenten Midden Nederland" genoemd en wordt voorgesteld deze naam per 1 januari 2017 te wijzigen naar "Stichting MooiSticht".

Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen:
1. om de welstands- en monumenten advisering per 1 januari 2017 onder te brengen bij de Stichting MooiSticht;
2. om de werkwijze conform model 1 (adviescommissie voor omgevingskwaliteit/Commissie voor ruimtelijke kwaliteit CRK (monumenten) ) uit de menukaart uit te voeren;
3. om het college van B&W te mandateren tot de benoeming van de commissieleden;
4. om per 1 januari 2017 de in de bouwverordening, incl. de 14e wijziging, Gemeente Eemnes in artikel 9.1, lid 1 genoemde naam "Welstand en Monumenten Midden Nederland" te wijzigen naar "Stichting MooiSticht".

2.2.

Zomernota 2016
Korte inhoud: De zomernota 2016 is onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

2.3.

Suppletie btw 2010 t/m 2015
Korte inhoud: Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt voor het herijken van het mengpercentage over de uren van de BEL Combinatie en het suppleren van vrijwillige verbeteringen.


Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Om het bedrag van € 222.431 op te nemen als incidentele baten;
2. Om € 5.000 op te nemen als incidentele lasten;
3. Het restant ad € 217.431 toe te voegen aan de algemene reserve;
4. Begrotingswijziging 16-2016 vast te stellen;
5. In te stemmen om het algemene mengpercentage van 2015 ook te gebruiken voor de jaren 2016 t/m 2018.

2.4.

Controleverklaring en verslag van bevindingen jaarstukken 2015 van de gemeente Eemnes.
Korte inhoud: Zonder een controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant heeft de raad op 11 juli 2016 de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. Inmiddels is de controleverklaring en het verslag van bevindingen ontvangen.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsbesluit ter definitieve vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015.

2.5.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Eemnes 2016
Korte inhoud: Naar aanleiding van de 1e integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie dient de geraamde gemeentelijke bijdrage aan de BEL Combinatie te worden gewijzigd.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van DVO-verdeling 2016 over exploitatie (= raadsprogramma’s) en projecten (= investeringen en grondexploitaties)
2. De DVO-verhoging ad € 533.918 als gevolg van de 1e integrale begrotingswijziging van de BEL Combinatie te dekken uit:

o de stelpost Kadernota 2016 ad € 167.000;
o de verlaging van de servicekosten Eemnes ad € 55.787;
o een onttrekking uit de algemene reserve ad € 311.131 .

3. Het raadsvoorstel (inclusief de 15e begrotingswijziging) aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

2.6.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding op het perceel Goyergracht Zuid 3c 1
Korte inhoud: Bezwaar is ingediend door omwonenden aan de Gooiergracht te Laren. De commissie voor de bezwaarschriften heeft dienaangaande op 23 juni 2016 advies uitgebracht aan het college en adviseert het bezwaarschrift ingediend namens het bewonerscollectief niet-ontvankelijk te verklaren, het bezwaarschrift ingediend door bezwaarmaker ontvankelijk en gegrond te verklaren en voorts het bestreden besluit te herroepen en alsnog de omgevingsvergunning te weigeren. Voorgesteld wordt gedeeltelijk af te wijken van het advies van de commissie en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering.

Het college besluit:
- zich te conformeren aan het advies van de commissie van bezwaarschriften en het bezwaar namens het bewonerscollectief niet-ontvankelijk te verklaren alsmede het bezwaarschrift zoals het is ingediend door de bezwaarmaker persoonlijk ontvankelijk en gegrond te verklaren:
- het omstreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning te weigeren voor 60m2. Het aantal vierkante meters zal teruggebracht moeten worden naar 50m2 hetgeen vergunningsvrij is.

2.7.

Bezwaar tegen last onder dwangsom tot het verwijderen van de schuur op het perceel Meentweg 93, alhier.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 11 juli 2016 het college geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 11 juli 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

2.8.

Last onder dwangsom ter verwijdering van containers, bouwkeet, trailers en andere bedrijfsvoertuigen in de berm aan de Rijksweg en Goyergracht
Korte inhoud: Door twee bedrijven worden op continue basis containers een schaftkeet en andere bedrijfsmaterialen geplaatst in de bermen langs de Rijksweg ter hoogte van het opslagterrein van de gemeente Laren en langs de Goyergracht ter hoogte van de nrs 67, 69 en 71. Dit gebruik is in strijd met het bestemmingsplan en de Algemene plaatselijke verordening. Het is niet wenselijk hiervoor vergunning te verlenen omdat door de objecten verrommeling optreedt en deze wijze van gebruik de bermen ernstig beschadigt.

Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan twee bedrijven die containers, trailers en ander bedrijfsmateriaal plaatsen langs de Rijksweg ter hoogte van het opslagterrein van de gemeente Laren en de Goyergracht ter hoogte van de nrs 67, 69 en 71.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Aangepast voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU
Korte inhoud: Aangepast voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU, onder voorbehoud van toestemming door de raad;
2. de raad te verzoeken toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU.

3.2.

Subsidieaanvraag Happy Home bij Eemnes
Korte inhoud: Happy Home vraagt een subsidie van € 412,- voor kosten omgevingsvergunning

Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 412,-
2. de kosten te dekken uit het budget Wmo Kleinschalige activiteiten 66700020-642597

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Begroting 2017 De Hilt
Korte inhoud: De bestuurscommissie De Hilt heeft de begroting 2017 ingediend. Over de post personeelskosten is overleg geweest tussen HRM van de BEL Combinatie en de bedrijfsleider van De Hilt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting van De Hilt 2017 met dien verstande dat de post personeelskosten wordt aangepast en in onze gemeentelijke begroting als zodanig wordt verwerkt. De BC De Hilt ontvangt een reactiebrief met daarin de uitleg waarom deze post is aangepast. De stukken worden ter kennisname aan de Raad gebracht.

Het college besluit:
 1. in te stemmen met de begroting 2017 De Hilt, met dien verstande dat de post personeelskosten wordt aangepast zoals in dit advies nader uitgewerkt; en
2. de stukken ter kennisname aan de Raad te brengen.

4.2.

Beantwoording inspraakbrief Ontwerp Nota Geluidbeleid
Korte inhoud: De Stichting Behoud de Eemvallei heeft een inspraakbrief gestuurd m.b.t. het Ontwerp Nota Geluidbeleid. De beantwoording hiervan wordt ter instemming naar het college gestuurd. Vervolgens wordt deze beantwoording ter kennis naar de raad gestuurd.

Het college besluit:
- in te stemmen met de beantwoording van de inspraakbrief mbt het Ontwerp Nota Geluidbeleid
- de beantwoording van de inspraakbrief ter kennisgeving naar de raad te sturen.

4.3.

Beleidsplan Informatie en ICT 2016 ev
Korte inhoud: Dit informatiebeleidsplan heeft tot doel samenhang aan te brengen tussen enerzijds de gemeentelijke organisatiedoelen en werkprocessen en anderzijds de informatievoorzieningen. Daarbij staat centraal dat de informatievoorzieningen zo goed mogelijk de ambities van de gemeentelijke organisatie ondersteunen. Dit informatiebeleidsplan geeft de centrale kaders (beleid, informatieplanning, architectuur) voor de informatievoorziening. Belangrijke input voor dit plan is de visie van de gemeente en de wijze waarop ze zich naar buiten toe in haar dienstverlening wil profileren. Idealiter is hier sprake van een volgtijdelijk proces, dat in onze situatie praktisch gezien, gelijk op zal moeten lopen. In dit beleidsplan worden ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en consequenties hebben voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en daarmee ook voor de informatievoorziening zo veel mogelijk benoemd. Op basis van deze kaders kan vervolgens een plannen worden gemaakt waarin projecten worden benoemd en gepland, rekening houdend met prioriteiten, wettelijke termijnen, beschikbare middelen.

Het college besluit het Beleid Informatie en ICT 2016 ev vast te stellen.

4.4.

Elektronisch Communiceren
Korte inhoud: Bij Elektronisch Communiceren dienen verschillende beleidsdocumenten te worden vastgesteld. In dit voorstel worden hiervoor Elektronische Handtekening en Wachtwoordbeleid ter vaststelling aangeboden

Het college besluit in te stemmen met:
1. Beleid Elektronische Handtekening
2. Wachtwoordbeleid (instructies)

4.5.

Begrotingswijziging in verband met Afvalinzameling Eemnes
Korte inhoud: In het college van 28 juni jl. is in het college het rapport van 2Ensure mbt de inzameling huishoudelijke afvalstoffen aan de orde geweest. Het college verlangde enige versoberingen en een aantal aanpassingen. Deze zijn nu in het rapport verwerkt en het stuk wordt nu ter vaststelling aangeboden. Vervolgens kan het rapport ter kennisname doorgeleid worden naar de Raad, waarna implementatie kan plaatsvinden. Daarnaast wordt de Raad voorgesteld om in te stemmen met de 17-e Begrotingswijziging 2016.

Het college besluit:
- het rapport van 2Ensure mbt inzameling huishoudelijke afvalstoffen vast te stellen;
- in te stemmen met het memo "Afvalinzameling Eemnes" en dit ter kennisname aanbieden aan de Raad;
- de Raad voor te stellen in te stemmen met de 17e begrotingswijziging 2016.

4.6.

Aanvullend krediet voor HOV
Korte inhoud: In 2013 heeft de provincie Noord-Holland een voorlopig ontwerp opgesteld voor de realisering van de HOV halte A27 Eemnes/Laren. Omdat deze zogeheten referentie variant niet kan bogen op draagvlak vanuit de woonbuurt "Eiland van Eemnes" is in het afgelopen halfjaar in overleg met de stuurgroep HOV onderzoek gedaan naar alternatieve ontwerpen voor deze halte. Voor het bestrijden van de - niet begrote en vooraf niet te voorziene - en nog te maken kosten is een budget nodig van € 60.000,-.

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om een budget van € 60.000,- ten laste van de Algemene Reserve beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van onderzoek naar alternatieve ontwerpen voor de HOV-halte A27 Eemnes/Laren;
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de 19e begrotingswijziging 2016.

4.7.

Zonnepanelen SV Eemnes

Korte inhoud: verzoek van SV Eemnes om opsomming van gevolgen, de voordelen en de beperking van risico's bij plaatsing van zonnepanelen op dak kantine SV Eemnes in combinatie met Energie Eemnes

Het college gaat akkoord met de opgestelde antwoordbrief.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Urgentieverlening mevr. L.
Korte inhoud: Mevr.L en haar 10 jarig zoontje zijn na het verbreken van de relatie in Eindhoven op straat gezet. Mevrouw is vervolgens bij haar moeder in Eemnes ingetrokken en haar zoontje is weer op school in Eemnes. Haar aanvraag om een urgentie is door de Alliantie afgewezen omdat zij haar (verbroken) relatie niet kon aantonen. Zij heeft vervolgens een advocaat in de arm genomen en bezwaar ingediend. Op basis van een toelichtend gesprek is er alle reden om een urgentie toe te kennen.

Het college besluit mevr. L op basis van de hardheidsclausule, art. 28 van de Huisvestingsverordening, een urgentie te verlenen.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Evaluatie vergaderstructuur
Het college neemt kennis van de evaluatie van de vergaderstructuur.