Collegebesluitenlijst Eemnes 9 februari 2016

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 16 februari 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer N.L. Rood wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 5
De besluitenlijst van 2 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Notitie verbonden partijen
Korte inhoud: In het kader van de bestuursopdracht "sturen op verbonden partijen" is een notitie opgesteld, waarin beslispunten zijn aangegeven, gericht op verbetering van de sturing op Verbonden partijen.

Het college besluit:
- jaarlijks voor 1 januari een Regionale Kaderbrief aan de verbonden partijen te sturen;
- periodiek een selectie van de verbonden partijen te evalueren;
- met andere gemeenten de optie te bespreken om periodiek overleg te voeren over verbonden partijen;
- de BEL Combinatie voor te stellen een ambtelijk verantwoordelijke per verbonden partij aan te stellen;
- de BEL Combinatie voor te stellen een prestatie analist vanuit de afdeling Finance & Control aan te wijzen per verbonden partij;
- de BEL Combinatie voor te stellen de coördinatie op (beleidsstukken en de Planning & Control Producten van) de Verbonden Partijen bij 1 persoon neer te leggen;
- een overleg tussen accounthouders en rapporteurs in te stellen;
- met andere gemeenten werkafspraken te maken over de coördinatie en afstemming ten aanzien van de voorbereiding van zienswijzen gemeenten over beleidsstukken en Planning & Control producten van de Verbonden Partijen.
- deze notitie door te geleiden naar de gemeenteraad;
- de raad voor te stellen 1 of 2 rapporteurs te benoemen per verbonden partij;

2.2.

Controleprotocol 2016
Korte inhoud: Het controleprotocol 2016 bevat de uitgangspunten voor de toetsing van de jaarrekening door de accountant. De Raad bepaalt de uitgangspunten en de accountant baseert daar de controle op. Het controleprotocol wordt jaarlijks vastgesteld en wijkt inhoudelijk niet af van voorgaande jaren. Het bijgaande normenkader is wel geactualiseerd.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het controleprotocol 2016;
2. het controleprotocol 2016 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

2.3.

Budgethoudersregeling griffie gemeente Eemnes 2016
Korte inhoud: De budgethoudersregeling Eemnes behoefde aanpassing. Inmiddels is sprake van een geactualiseerde budgethoudersregeling. Tijdens het opstellen van de nieuwe budgethoudersregeling bleek tevens behoefte te bestaan aan een aparte budgethoudersregeling voor de griffie, uiteindelijk vast te stellen door de raad.

Het college:
- neemt kennis van de nieuwe budgethoudersregeling voor de griffie Eemnes
- stemt in met het doorgeleiden van de nieuwe budgethoudersregeling voor de griffie van Eemnes naar de raad.
 

2.4.

Het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning bouwen c.q. in stand houden van een bijgebouw c.q. schuur op het perceel Meentweg 93 te Eemnes.
Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen ter hoogte van € 15.000 voor het illegaal bouwen c.q. in stand houden van een bijgebouw met een lengte van ca. 12 meter, breedte van ca. 6 meter en hoogte van ca. 4 meter.

2.5.

Verordening Startersregeling Eemnes 2016 en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Eemnes.
Korte inhoud: De huidige verordening voor de starterslening is te complex en verouderd. De voorgestelde verordening is eenvoudig en geactualiseerd. De doelgroep moet hiermee beter bereikt worden.

Het college besluit:
- in te stemmen met de Verordening Startersregeling Eemnes 2016;
- de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Eemnes vast te stellen;
- de Verordening Startersregeling Eemnes 2016 ter vaststelling aan de raad voor te leggen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Gemeenterekening VROM Startersregeling 2013.

2.6.

Kadernota 2017 Veiligheidsregio Utrecht
Korte inhoud: Voorafgaand aan de begroting 2017 VRU wordt door de veiligheidsregio een kadernota opgesteld waarin de uitgangspunten worden verwoord die ten grondslag liggen aan de begroting. De gemeenten wordt om input gevraagd zodat deze kan worden meegenomen bij het opstellen van de begroting.
Het college besluit:
- kennis te nemen van de Kadernota 2017 VRU
- kennis te nemen van de bijbehorende gewijzigde zienswijze en de gewijzigde zienswijze aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

2.7.

Bezetting stembureaus op woensdag 6 april voor het Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne
Korte inhoud: ingevolge de Wet raadgevend referendum/Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden voor de stembureaus te worden benoemd.
Het college:
1. besluit de voorgestelde personen (zie bijlage) te benoemen
2. mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. de Raaij en mevrouw J.R. van Proosdij om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.

2.8

Bestuurskrachtmeting Gooi & Vechtstreek, brief Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Het college neemt kennis van de brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht en besluit deze ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraad.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Afsluiten project Dorpshart/Torenzicht
Korte inhoud: Het project Dorpshart/Torenzicht is afgerond. De exploitatie kan daarom worden afgesloten.
 

Het college besluit:
1. in te stemmen met de eindexploitatie Dorpshart/Torenzicht
2. de raad voorstellen:
- de exploitatie van project Dorpshart/Torenzicht alsmede het project af te sluiten;
- het resultaat van € 230.963 te storten in de algemene reserve en
- de geheimhouding van de exploitatie op te heffen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Scenario's Huis van Eemnes
Korte inhoud: Ten aanzien van het Huis van Eemnes zijn de verschillende scenario's in beeld gebracht en financieel doorgerekend. Deze worden thans voorgelegd voor het maken van een keuze t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van het Huis van Eemnes.
Het college besluit dit voorstel aan te houden tot meer informatie is verkregen.

5.

Rondvraag / mededelingen
 

5.1

Raadsinformatiebrief Better Life

Het college besluit de informatiebrief aan de raad te versturen.