Collegebesluitenlijst Eemnes 17 oktober 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst  downloaden.

Vastgesteld in het college van 23 oktober 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 41
De besluitenlijst van week 41 d.d. 10 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Brugdagen 2018
Korte inhoud: Brugdagen 2018 vaststellen


Het college besluit: 11 mei, 24 december en 31 december 2018 aan te wijzen als brugdagen en in te stemmen met het voorstel om het BEL kantoor en het gemeentehuis op die dagen te sluiten.

4.2.

Ontwerpbestemmingsplan Botenloods Eemweg 74 (gedeeltelijk) Eembrugge
Korte inhoud: Voorgesteld wordt mee te werken aan een postzegel bestemmingsplan om een botenloods mogelijk te maken ter plaatse van de bestaande bebouwing aan de Eemweg 74.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en benodigde aanvulling op de stukken.

4.3.

Gebruik buitenruimte Clusterschool
Korte inhoud: Omwonenden hebben een handhavingsverzoek ingediend tegen het gebruik van de achterzijde van de Clusterschool als speelplaats voor de peuteropvang. Ook is er bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de aanpassingen t.b.v. de nieuwe functies mogelijk moet maken. Met mediation is er gezocht naar oplossingen. Die worden nu aan het college voorgelegd.

Het college besluit het volgende aan de bewoners mede te delen:

-te erkennen dat er ten onrechte niet in lijn met de toezegging uit 2006 is gehandeld m.b.t. het

speelterrein aan de achterzijde;

- duidelijk te maken dat dit gebruik tijdelijk is en zal beëindigen uiterlijk per 1 januari 2018

- aan te geven dat het spelen aan de achterzijde ook bij de huidige ontwikkelingen niet toegestaan wordt;

- de keuze voor het realiseren en gebruiken van een entree aan de achterzijde ten behoeve

van het consultatiebureau toe te lichten;

- toe te zeggen daarbij voldoende maatregelen te treffen dat de veiligheid geborgd wordt

(afsluitbaar hek, alleen open tijdens het spreekuur van het consultatiebureau) en er niet geparkeerd kan worden, incl. de mededeling dat de parkeermogelijkheden niet worden verruimd.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Stand van zaken diverse (aangenomen) moties

Het college besluit: in te stemmen met het gewijzigde memo en deze ter informatie te verstrekken aan de raadsleden.

6.2

Mededeling Nationale ombudsman m.b.t. start van een onderzoek naar de rol van de overheid bij burgerinitiatieven.

Het college besluit: kennis te nemen van deze mededeling.