Collegebesluitenlijst Eemnes 30 mei 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 6 juni 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 21
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vaststellen jaarstukken 2016
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. Dit gebeurt door het ter vaststelling aanbieden van de jaarstukken.


Het College besluit:

1. De jaarstukken 2016 (deel A en deel B) vast te stellen met een voordelig saldo van € 1.841.445.

2. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarstukken 2016.

3. Bijgevoegd raadsvoorstel en het gewijzigd raadsbesluit (met toevoeging het instellen van de reserve precarioheffing) ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes 2016
Korte inhoud: Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2016.

Het college besluit:

1. het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes 2016 vast te stellen en

2. de raad via een memo in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

3.2.

Voor een sociale keuken in Eemnes gericht op ouderen vraagt Marian Roskamp een eenmalige subsidie van € 1.000,-
Korte inhoud: Marian Roskamp wil in de Bongerd maaltijden met verse en lokale producten koken voor senioren. Voor huur en gebruik van de keuken in de Bongerd vraagt ze een eenmalige subsidie van € 1.000,-

Het college besluit:
1. aan mw. Roskamp een eenmalige subsidie van € 1.000,- te verlenen voor huur en gebruik van de keuken in de Bongerd om in de periode van 1 mei tot 1 oktober 2017 het project
"Marian kookt voor u" te realiseren.
2. de kosten te dekken uit het budget algemene voorzieningen Wmo 92610001-incidentele subsidies 442000.

3.3.

Parkeren bij de Eemhof
Korte inhoud: Bouwbedrijf Van der Wardt heeft voor het verbouwen en uitbreiden van de begane grond van de Eemhof een onherroepelijke bouwvergunning voor het bouwen van een zorgcomplex. Voor de bouw is echter ook een unaniem besluit van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van boven (boven) bewoners nodig. Overeenstemming met de VVE is echter alleen haalbaar als de VVE 15 parkeerplaatsen krijgt op eigen terrein. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig omdat deze 15 parkeerplaatsen gepland waren in het openbare gebied.
 

Het College besluit:
1. Akkoord tr gaan met de 15 parkeerplaatsen voor de bewoners Eemhof, maar zonder afsluitingen/beugels die alleen door de bewoners zijn te openen en zonder parkeerplaatsen op kenteken.
2. Het direct door Van der Wardt en op zijn kosten aanleggen van 4 extra nieuwe parkeerplaatsen bij de Lambertsveen.
3. Als na 1 jaar na in gebruikname van de begane grond van de Eemhof blijkt dat er parkeerproblemen zijn, de aanleg van nog 3 extra nieuwe parkeerplaatsen bij Happy Home op kosten van Van der Wardt.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Bestuurlijke lus bestemmingsplan Zonneveld A1, Eemnes.
Korte inhoud: Per uitspraak van 17 mei 2017 draagt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de raad van de gemeente Eemnes op een gebrek in het bestemmingsplan Zonneveld A1, Eemnes te herstellen. Het gaat hier om het feit dat niet onderbouwd is waar geparkeerd moet worden in het geval van 'extensief recreatief medegebruik'.

Het College besluit:
- in te stemmen met dit aangepaste bestemmingsplan 'Zonneveld A1, Eemnes (versie juni 2017)';
- aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Zonneveld A1, Eemnes (versie juni 2017)' vast te stellen.

4.2.

Nieuwbouwplan en financiële onderbouwing Huis van Eemnes
Korte inhoud: Instemmen met ontwerp en realisatie van het Huis van Eemnes.

Het college besluit:
1. het programma van eisen Huis van Eemnes vast te stellen;
2. het raadsvoorstel met bijlagen voor te leggen aan de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Uitwerking Prestatieafspraken 2017: aanwijzen verkoopvijver en instemmen met de verkoop van maximaal 21 huurwoningen uit deze vijver.
Korte inhoud: Volgens de Prestatieafspraken 2017 heeft de Alliantie de mogelijkheid om de komende jaren 21 huurwoningen te verkopen. Er is door de Alliantie een zg verkoopvijver opgesteld, de 21 woningen zijn onderdeel van deze verkoopvijver. Zodra er uit de aangeschreven huurders voldoende gegadigden zich hebben gemeld bij de Alliantie, gaat de Alliantie de gegadigdenlijst van bovenaf afwerken. Zodra er 21 woningen met een koopcontract zijn, stopt de actie. Voorgesteld wordt in te stemmen met de verkoopvijver en de verkoop van 21 woningen uit deze lijst.

Het College besluit:

- de verkoopvijver vast te stellen en instemmen met de verkoop van maximaal 21 huurwoningen uit deze vijver

-de Alliantie dit te berichten volgens bijgaande concept-brief.
-het voorstel ter informatie aan de raad aan te bieden.