Collegebesluitenlijst Eemnes 19 september 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 26 september 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester

De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijsten dd 12 september 2017
De collegebesluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Interbestuurlijk toezicht
Korte inhoud: Gedeputeerde Staten informeert college over publicatie van actuele uitkomsten inzake Interbestuurlijk Toezicht via website van de provincie.

Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van de brief.

 

2.2.

Concerten voor ouderen in Eemnes
Korte inhoud: Stichting Muziek in Huis organiseert drie concerten voor ouderen in Eemnes. Deze concerten worden veelal op locatie gehouden.
 

Het college besluit in te stemmen met het organiseren van drie concerten voor ouderen in Eemnes en hiervoor € 1.500,- beschikbaar stellen.

2.3.

Klachtenjaarverslag 2016
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de klachtencoördinator verslag uit van de ontvangen en behandelde klachten.
Besluit: Het college wil eerst meer informatie, alvorens een besluit te nemen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Deelname regeling Brede Impuls Combinatiefunctionaris
Korte inhoud: Om uitvoering te geven aan de doelen binnen het sociaal domein, waarbij sport als middel ingezet kan worden, is het wenselijk om deel te nemen aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC). Hierbij zal het Rijk 40% van de loonkosten van lokale inzet financieren. Om vanaf 1 januari 2018 te kunnen starten met uitvoering, moet voor 1 oktober 2017 het college de Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt ‘Brede impuls combinatiefuncties’ 2017 ondertekenen.

Het college besluit om voor 100 procent deel te nemen aan de BIC-regeling, waardoor 1,5 FTE gerealiseerd kan worden vanaf 1 januari 2018. Het college besluit om uit te gaan van een BEL-brede aanpak waarbij in totaal 3.9 FTE gerealiseerd kan worden waarbij naar rato van de inzet de lasten worden gedragen.

3.2.

Aanvraag subsidie voor project Coder Dojo
Korte inhoud: Bibliotheek Gooi en meer heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het organiseren van een Coder Dojo. Een Dojo is een trainingsplaats of ruimte en Coder gaat over programmeer taal voor computers. Tijdens een Coder Dojo kunnen kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar leren om het programmeren onder de knie te krijgen. Het betreft een incidentele aanvraag.

Het college besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 4000,- als eenmalig subsidiebedrag.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Uitkomsten enquête inzameling huishoudelijke afvalstoffen
Korte inhoud: Na een half jaar op de nieuwe wijze huishoudelijk afval te hebben ingezameld, is er in het Burgerpanel een enquête gehouden. Dit memo geeft een verkorte weergave van uitkomsten van deze enquête. Daarbij wordt een schatting gegeven van het scheidingspercentage van huishoudelijke afvalstoffen over 2017.

Besluit: gewijzigd akkoord
Het college besluit:
1) kennis te nemen van de uitkomsten van het burgerpanel afvalscheiding.
2) naar aanleiding van de stormloop op het scheidingsstation over te gaan tot een gratis strippenkaart voor alle huishoudens in Eemnes voor het brengen van afval bij het scheidingsstation
3) het memo ter kennisname aan de raad te zenden

4.2.

Renovatie speelplekken Eemnes
Korte inhoud: De speelplekken Eemlustlaan, Clusterschool, Goudhaver, Ruiterskamp, Hasselaarlaan, Rutger van Rozenburglaan en Patrijzenhof zijn aan een (gedeeltelijke) renovatie toe.

Het college besluit:

1. de speelplekken Eemlustlaan, Clusterschool, Goudhaver, Ruiterskamp, Hasselaarlaan, Rutger van Rozenburglaan en Patrijzenhof te renoveren
2, de hiervoor in de investeringsplanning (begroting) voor 2013, 2015 en 2017 gereserveerde bedragen beschikbaar te stellen en hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.
3. per locatie omwonenden en betrokkenen uit te nodigen om in het project te participeren

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Aankoop grond woonwagencentrum Noordersingel 10-18 te Eemnes van de Alliantie.
Korte inhoud: De Alliantie verkoopt aan de gemeente Eemnes het perceel sectie A nummer 3416 bekend als de Noordersingel 10 t/m 18 te Eemnes. Dit perceel is ingericht als woonwagencentrum.

Besluit: gewijzigd akkoord
 Het college besluit in te stemmen met:

a) De aankoop van het perceel sectie A nr. 3416 bekend als Noordersingel 10-18 tegen een aankoopprijs inclusief bijkomende kosten ad € 88.500,00.

b)  Dit aan de raad voor te leggen voor wensen en bedenkingen.
c.) Het college legt cf artikel 25 van de gemeentewet geheimhouding op aan het memo woonwagenkamp.