Collegebesluitenlijst Eemnes 12 september 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 19 september 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester

De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 36
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Jaarverslag Handhaving 2016, Kwartaalrapportage 2 2017, Uitvoeringsprogramma RUD Utrecht 2017
Korte inhoud: Het jaarverslag Handhaving 2016 en het Uitvoeringsprogramma 2017 van de RUD Utrecht worden ter vaststelling aangeboden. De rapportage handhaving over het tweede kwartaal 2017 wordt ter kennisname aangeboden.
 
Het College besluit:
1. Het jaarverslag handhaving 2016 vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsprogramma 2017 van de RUD Utrecht vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de tweede kwartaalrapportage handhaving 2017.
4. Het jaarverslag handhaving 2016, het Uitvoeringsprogramma 2017 en de tweede kwartaalrapportage handhaving 2017 ter kennisname aan te bieden aan de raad.

2.2.

Programmabegroting 2018-2021
Korte inhoud: Als onderdeel van de planning- en controlcyclus wordt de programmabegroting 2018-2021 aangeboden.
 

Het College besluit:
1. de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 met kleine tekstuele wijzigingen vast te stellen.
2. de gewijzigde programmabegroting en bijbehorende raadsvoostel aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Adviesraad sociaal domein HBEL
Korte inhoud: Het instellen van een adviesraad die integraal advies aan de colleges uitbrengt op alle thema's van de HBEL-samenwerking in het sociaal domein

Het College besluit de Verordening adviesraad sociaal domein HBEL vaststellen.

3.2.

Uitwerkingsplan 7 woongebied Zuidpolder
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan (UWP). Voor deelgebied 1.4 - 2.4, direct zuidelijk van het BEL-kantoor is het 7e UWP opgesteld. Dit plan heeft van 10 juli tot en met 20 augustus ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het College besluit het Uitwerkingsplan 7 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1.4-2.4
vast te stellen.

3.3.

Institutionele fusie Alberdingk Thijm Scholen
Korte inhoud: De organisatie van de Alberdingk Thijm Scholen is opgedeeld in drie stichtingen, namelijk: PO-stichting, VO-stichting en de koepelstichting. Het schoolbestuur wenst de PO-Stichting en koepelstichting op te laten gaan in de VO-stichting. Hierbij is sprake van een intersectorale fusie en kan het schoolbestuur werken vanuit één organisatie. Bij een intersectorale fusie is de “regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017” van toepassing en mag het college advies uitbrengen met betrekking tot de eventuele lokale impact van de voorgenomen fusie.

Het college besluit op grond van de Fusietoets een neutraal advies af te geven voor de institutionele fusie, per 1 januari 2018, van de POstichting, VO-stichting en koepelstichting van de Alberdingk Thijm Scholen.

3.4.

Bestemmingsplan Herziening geluidwering Zuidpolder
Korte inhoud: Ten behoeve van de bouw van woningen in de Zuidpolder is het noodzakelijk om een geluidwerende voorziening te bouwen bij RW A27. Het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder voorziet hierin. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van de geluidwerende voorziening.

Het College besluit de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan Herziening geluidwering Zuidpolder vast te stellen en
2. de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Inkoopbeleid regio Gooi en Vechtstreek, vertaald naar inkoopbeleid BEL Combinatie en de gemeente Eemnes
Korte inhoud: als gevolg van wijzigingen in de aanbestedingswet in 2016 is het inkoopbeleid voor de Gooi en Vechtstreek aangepast. De verschillen ten opzichte van het 'oude' inkoopbeleid zijn in een apart memo bijgevoegd.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Alliantie activiteitenoverzicht 2018
Korte inhoud: De Alliantie heeft een activiteitenoverzicht 2018 opgesteld met daarin de volkshuisvestelijke bijdrage die de Alliantie in 2018 wil leveren aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente Eemnes. Het activiteitenoverzicht is een uitnodiging voor het maken van prestatieafspraken en ligt ter kennisname.

Het college besluit:
-  met teleurstelling kennis te nemen van het activiteitenoverzicht 2018 van de Alliantie met name op het punt van het doorvoeren van duurzaamheid in het woningbestand.
- het activiteitenoverzicht samen met de concept prestatieafspraken voor bespreking in de ronde van 9 oktober aan de raad aan te bieden.