Collegebesluitenlijst Eemnes 23 mei 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 30 mei 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 20
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Reactie op signaalbrief Autoriteit Persoonsgegevens inzake mogelijk datalek n.a.v. cryptoware-aanval 27 maart 2017

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde inhoud van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens d.d. 14 april 2017 m.b.t. het signaal van een geactiveerd virus (cryptolocker) d.d. 27 maart 2017;
2. Kennis te nemen van de analyse van het beveiligingsincident van de Informatiemanager/CIO en de Beveiligingsfunctionaris/CISO van de BEL Combinatie;
3. Op grond van deze analyse het als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Eemnes niet aannemelijk te achten dat er ernstige nadelige
gevolgen zijn ontstaan, of de kans dat dit alsnog gebeurt, voor de bescherming van persoonsgegevens n.a.v. het beveiligingsincident d.d. 27 maart 2017;
4. de Autoriteit Persoonsgegevens per gewijzigde brief op de hoogte te stellen van bovengenoemde besluiten.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beleidsregels bestuurlijke boete 2017
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2017 is de Wetswijziging sociale zekerheidswetten en de nieuwe “regeling boetebesluit” van kracht. In de nieuwe wetgeving is op sommige onderdelen beleidsvrijheid. Daaraan wordt door deze beleidsregels invulling gegeven. Er is aansluiting gezocht bij het dienstverleningsconcept maatschappelijke zaken en de kaders die in de wetswijziging en de wijziging van het boetebesluit zijn geschetst.

Het college besluit:
1. Instemmen met de beleidsregels boete 2017.
2. De beleidsregels evenredigheid boete intrekken.
3. De beleidsregels inkomensvoorziening participatiewet 2015 hoofdstuk 5.1. waarschuwing in plaats van boete intrekken.

3.2.

Subsidieaanvraag KPJ Eemnes voor feestweek in september 2017.
Korte inhoud: De KPJ Eemnes vraagt een eenmalige subsidie van € 2.500,- voor de feestweek die 4 -jaarlijks wordt georganiseerd in september.

Het college besluit:
1. aan KPJ Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op het exploitatietekort tot een maximum van € 2.500,- ten behoeve van de feestweek van 6 tot en
met 10 september 2017.
2. € 2.500,- ten laste te brengen van kostenplaats Kunst en Cultuur 92530000-incidentele subsidies 442000.

3.3.

De Historische Kring Eemnes vraagt een subsidie van € 91,38 voor informatiepanelen aan de toren van de Hervormde Kerk.
Korte inhoud: Om de toren van de Hervormde Kerk aantrekkelijk te maken voor bezoekers heeft de Historische Kring Eemnes panelen laten maken met foto's die aanduiden wat de belangrijkste bezienswaardigheden zijn in de omgeving. Gevraagd wordt een subsidie ter hoogte van de gefactureerde kosten €

Het college besluit:
1. aan de Historische Kring Eemnes voor informatiepanelen op de toren van de Hervormde Kerk een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 91,38.
2. de kosten te dekken uit het budgetKunst en Cultuur 92530000-incidentele subsidies 442000.

3.4.

Vaststellen aangepaste Richtlijnen Bijzondere Bijstand
Korte inhoud: In de B&W-vergadering van 14/3/2017 is het voorstel computerregeling voor volwassenen (voorstel 13197) besproken. Het college heeft toen aangegeven dat de Richtlijnen Bijzondere Bijstand nog op een aantal punten gewijzigd dienden te worden. Er ligt nu een aangepaste versie van de Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Het college wordt gevraagd om de Richtlijnen Bijzondere Bijstand vast te stellen, zodat ze gepubliceerd kunnen worden en kunnen worden toegepast.

Het college besluit:
1. De Richtlijnen Bijzondere Bijstand vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van een computerregeling voor volwassenen.
2. het voorstel ter kennisname aan de raad aan te bieden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Grondexploitatie bedrijventerrein Zuidpolder 2017
Korte inhoud: Elke jaar wordt de grondexploitatie herzien en door de gemeenteraad vastgesteld. Op die manier is een financieel kader voorhanden waarbinnen de plannen kunnen worden ontwikkeld.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de grondexploitatie van het bedrijventerrein Zuidpolder 2017 en deze voor vaststelling aan te bieden aan de raad;
2. Gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent het tijdens de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college zijn overlegd tot het einde van het exploitatietraject van het bedrijventerrein Zuidpolder
3. Gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de stukken die aan de raad zijn/worden overlegd en het besprokene hieromtrent

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

Geen.