Collegebesluitenlijst Eemnes 2 mei 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 9 mei 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Controleprotocol 2017
Korte inhoud: Voor de toetsing op de jaarrekening door de accountant wordt jaarlijks een controleprotocol vastgesteld door de Raad. Hierin staan de goedkeuring- en rapporteringstolerantie waarvan de accountant uitgaat bij zijn controle. Deze toleranties zijn gelijk aan voorgaande jaren met daarbij de aantekening dat de rapporteringstolerantie sinds verleden jaar op € 5.000 ligt.

 Het College besluit het aangeboden controleprotocol ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

2.2.

Zienswijze jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Korte inhoud: Betreft het (afzien van) indienen van een zienswijze op de jaarstukken 2016 en begroting 2018 voor de VRU.

Het College besluit:

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 van de VRU.
- Af te zien van een zienswijze en dit per brief, onder voorbehoud van instemming door de raad, kenbaar te maken aan de VRU.
- Bijgevoegd conceptbesluit door te geleiden aan de gemeenteraad.

2.3.

Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
Korte inhoud: Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is uitgesproken dat het uitvoeren en versterken van een persoonsgerichte aanpak (PGA) een prioriteit is voor de komende jaren (2015-2018). In 2016 is er door Bureau RVS een Handreiking persoonsgerichte aanpak en een Privacyreglement lokale PGA aangeboden.

Het College besluit:
· Kennis te nemen van de regionale Handreiking (notitie)Persoonsgerichte Aanpak;
· In te stemmen met het regionaal ontwikkelde Privacyreglement lokale PGA en te ondertekenen namens de gemeente Eemnes door de burgemeester; 
· In te stemmen met de genoemde PGA-criteria;
· In te stemmen met de inrichting van het lokale proces Persoonsgerichte Aanpak bij HBEL binnen team Vangnet 2.0.;
· In te stemmen met het beleggen van de functie lokaal PGAexpert bij cluster veiligheid van de BEL en team Vangnet 2.0 HBEL Huizen;
· Als lokale PGA-experts BEL mevrouw S. Epskamp (Vangnet), de heer M. Rakhorst (Vangnet), de heer R. van der Gijp (Vangnet), mevrouw E. van Haasteren (OOV), de heer M. van Gulick (OOV) en mevrouw J. Buurmans (OOV) te benoemen;
· Kennis te nemen van de regionale Aanpak problematisch groepsgedrag;
· In te stemmen met de regionaal ontwikkelde Aanpak problematisch groepsgedrag en de aanvulling op het Privacyreglement lokale PGA t.b.v. de aanpak problematische groepsgroep te ondertekenen namens de gemeente Eemnes door de burgemeester.
· een voorstel tegemoet te zien m.b.t. de periodieke (voortgangs)rapportage op basis van (smart) geformuleerde doelstellingen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Vaststellen subsidie Versa 2016 (Eemnes)
Korte inhoud: Versa Welzijn heeft haar verantwoording over 2016 overlegd en een verzoek ingediend de subsidie over dit jaar vast te stellen. Dit betekent dat de voor 2016 verleende subsidie persoonsvolgende financiering en budgetsubsidie kunnen worden vastgesteld.

 

Het College besluit het voorstel aan te houden in afwachting van nadere informatie.

3.2

GR Regio G&V - begroting 2018 incl. meerjarenbegroting + jaarstukken 2016
Korte inhoud: Vanuit de regio is de concept begroting 2018 en de MJB 2019-2021 ontvangen voor het kunnen indienen van een zienswijze. Daarnaast is ook ter kennisname ontvangen de concept jaarrekening 2016 met daarbij de concept resultaatbestemming 2016.

Het College besluit tot het versturen van een reactiebrief waarin vermeld is dat de gemeente Eemnes met de voorliggende ontwerpbegroting 2018 kan instemmen onder voorbehoud van instemming door de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nadere uitwerking afspraken op basis van de Raamovereenkomst Stichting Huis van Eemnes.
Korte inhoud: Op basis van de vastgestelde Raamovereenkomst dienen nadere afspraken gemaakt te worden m.b.t. HRM en financiën. Hierover heeft op 21 maart jl. overleg plaatsgevonden tussen het Bestuur van de Stichting en medewerkers HRM/P&C.

Het College besluit in te stemmen met de gemaakte afspraken en het addendum bij de raamovereenkomst..

4.2.

Krediet aanpassing en uitbreiding Schoolpad 1
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes, hierna te noemen IHP, is in de raadsvergadering van 27 maart 2017 vastgesteld. Ter uitvoering van het IHP wordt het Noorderlicht (Aartseveen 72) en De Wegwijzer (Vierkante Bosje 35) samengevoegd op een nieuwe locatie aan het Schoolpad 1. Het bouwheerschap van voornoemde locatie is belegd bij het Christelijk Onderwijs (Proceon) De gemeente stelt hiervoor een taakstellend budget beschikbaar. Het schoolbestuur heeft middels een onderwijs huisvestingsverzoek verzocht hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Het college besluit het kredietvoorstel voor aanpassing en uitbreiding van het gebouw Schoolpad 1 voor te leggen aan de raad.

4.3.

Subsidie 2017 Stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: Op 21 maart 2017 is de stichting Huis van Eemnes opgericht. Met het bestuur is afgesproken dat de stichting voor de periode 1 april 2017 tot 1 januari 2018 een subsidie van € 270.000 tegemoet kan zien voor de activiteiten van de stichting. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van deze subsidie op basis van de algemene subsidieverordening Eemnes

Het College besluit:

1. in te stemmen met het voor 2017 beschikbaar stellen van een subsidie ad € 270.000 euro
2. de subsidie in drie termijnen beschikbaar stellen, te weten in april 2017 € 100.000 en per 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 € 85.000.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

5.1.

Regionale Ruimtelijke Visie
Korte inhoud: De RRV wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het College kan zich vinden in de visie en besluit de raad voor te stellen via een reactie waardering uit te spreken voor de visie.

5.2.

Het vrijgeven van de concept nota van uitgangspunten voor bedrijventerrein de Bramenberg.
Korte inhoud: De concept nota van uitgangspunten kan nu worden vrijgegeven voor inspraak en besproken worden met de eigenaren/gebruikers van de panden en percelen op het bedrijventerrein.

Het College besluit het voorstel aan te houden en wacht nadere informatie af.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Memo inzake de planning t.b.v. Huis van Eemnes

Het college stemt in met de memo t.b.v. het presidium.