Collegebesluitenlijst Eemnes 6 juni 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 12 juni 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 22
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Entree Casino hotel de Witte Bergen
Korte inhoud: Hotel de Witte Bergen gaat een casino exploiteren en wil hiervoor een aparte entree realiseren

In afwachting van nadere informatie wordt het voorstel aangehouden.

3.2.

Motie van het CDA van 27 februari 2017 waarin de raad verzoekt om een voorstel over informatieschermen op openbare plaatsen, zowel in de buitenruimte als in openbaar toegankelijke gebouwen.
Korte inhoud: De motie stelt dat bezoekers van openbare plaatsen graag zouden zien dat “Informatie/tv-schermen worden aangebracht, waarop zulke actuele informatie wordt weergegeven. Bijvoorbeeld op plaatsen zoals de Braadkamp, bij De Minnehof, de supermarkten, het gezondheidscentrum De Driesten, de hal van het Gemeentehuis BEL-Kantoor en dergelijke openbare ruimten, en ook in de appartementsgebouwen waar ouderen wonen.” Uitgangspunt in dit voorstel is kostenbewust voortborduren op de al beschikbare infrastructuur. We kijken dus naar hetgeen er al ligt en in uitvoering is: digitale informatieborden buiten via onze exploitant van abri’s en de beeldschermen in de hal van de BEL Combinatie.

In afwachting van nadere informatie wordt het voorstel aangehouden.

3.3.

Fittest 2017
Korte inhoud: Het college heeft besloten om in samenwerking met Sportservice Provincie Utrecht en de Eemnesser Gymnastiek Vereniging (EGV) een fittest te organiseren voor alle Eemnesser ingezetenen in de leeftijdscategorie van 66 tot en met 74 jaar.

Het college besluit:
1. voor de uitvoering van een fittest in Eemnes de GBA gegevens beschikbaar wordt gesteld.
2. een subidie aan EGV te verlenen van € 7803.50, inclusief een bedrag van € 1105 voor het trainen en inzetten van enquêteurs vanuit EGV en de fittest in het geheel te verantwoorden op het budget gezondheidszorg en de overschrijding te accorderen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende, politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2016 per (voormalige) politieke ambtsdrager vaststellen: of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden; op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald. In het voorliggende collegevoorstel wordt dit geregeld.

Het College besluit:
Vast te stellen dat er - conform de bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – voor de politieke ambtsdragers van gemeente Eemnes over 2016 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.

4.2.

Bestemmingsplan Het Huis van Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft begin 2016 besloten om het ‘Huis van Eemnes’ te realiseren op het openbare speelveld tussen de voetbalvelden van SV Eemnes en de tennisbanen aan de Noordersingel. De realisatie is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012. Het bestemmingsplan moet daarom worden aangepast. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan dat vanaf 19 april jl. ter inzage heeft gelegen, maakt de realisatie juridisch planologisch mogelijk.

Het College besluit e raad voor te stellen:
1. De zienswijze van de provincie gegrond te verklaren en de oppervlakte aan ondergeschikte kantoren op 1.000 m2 te maximeren;
2. de overige zienswijzen ongegrond te verklaren en;
3. het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Een urgentieverklaring voor woningtoewijzing toekennen op grond van de hardheidsclausule artikel 28 van de Huisvestingsverordening Eemnes.
Conform
Het college besluit:
- een urgentieverklaring voor woningtoewijzing toe te kennen op grond van de hardheidsclausule artikel 28 van de Huisvestingsverordening Eemnes

5.2.

Adressenbestand en huurklassen huurwoningen Alliantie
Korte inhoud: De raad heeft verzocht om een adressenbestand en huurhoogten van de huurwoningen in bezit van de Alliantie. Er is inmiddels een adressenbestand, een indeling in huurklassen en een digitale overzichtstekening. Voorgesteld wordt om dit samen met een toelichtende memo aan de raad te sturen.

het college besluit:

-de memo aan de raad vast te stellen,

-het adressenbestand en de huurklassen vertrouwelijk, de digitale overzichtstekening en de memo ter info aan de raad te sturen.

5.3.

Conceptvisie voor het gebied De Hilt e.o
Korte inhoud: De conceptvisie voor het gebied De Hilt e.o. is gereed en kan worden voorgelegd aan de inwoners.

Het college besluit:
1. De conceptvisie voor het gebied De Hilt e.o vast te stellen;
2. De visie op grond van de Inspraakverordening Eemnes vrij te
geven voor inspraak.