Collegebesluitenlijst Eemnes 28 februari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 7 maart 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 8
De collegebesluitenlijst van 21 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

Zienswijze concept begroting AVU 2018
Korte inhoud: De Afvalverwijdering Utrecht (hierna te noemen: AVU) biedt ons de concept-Begroting 2018 aan. De gemeenteraad heeft tot 2 mei de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
 
Het college besluit
- kennis te nemen van inhoud en strekking van conceptbegroting 2018 resp. Raadsnotitie Begroting 2018; 
- financiële wijzigingen opnemen in Begroting 2018 resp. Kadernota 2018;
- de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1

Rapport Rekenkamercommissie Privacy in de sociaal domein
Korte inhoud: Vaststellen van een bestuurlijke reactie op de aanbevelingen in het rapport mbt Privacy in het sociaal domein, zodat deze betrokken kan worden bij de bespreking van het rapport in de raad.

Het college besluit de bestuurlijke reactie vast te stellen en deze aan te bieden aan de raad

 

 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes is in afstemming met de schoolbesturen, schooldirecteuren en maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. Op basis van de verkregen inzichten heeft het huisvestingsscenario waarbij Wegwijzer en Noorderlicht verhuizen naar Schoolpad 1 de voorkeur. Bij realisering van dit huisvestingsscenario, zal het Christelijk onderwijs hun huidige locaties verlaten en het Schoolpad 1 als onderwijslocatie in gebruik nemen, hierdoor ontstaat er onderwijsruimte op de bestaande locaties van Clusterschool en Hobbitstee/Noorderlicht. Het Integraal Huisvestingplan is besproken in de Ronde van 23 januari 2017. De reacties van belangstellende zijn in bijgevoegde tabel opgenomen, evenals een praatschets voor een verkeerskundige oplossing bij schoolpad 1.

Het College besluit: de Memo Integraal Huisvestingplan Eemnes te bespreken in de Sessie van 3 april 2017.

4.2.

Nota Geluidbeleid
Korte inhoud: In 2016 is de Ontwerp Nota Geluidbeleid vastgesteld door het college. Vervolgens is deze behandeld in de Sessie en de Ronde. De input uit deze gremia is verwerkt in de definitieve versie van de Nota Geluidbeleid. Deze wordt nu ter kennis aan het college aangeboden, zodat deze ter vaststelling naar de raad kan worden doorgezonden.


Het college besluit: 
- kennis te nemen van de definitieve versie van de Nota Geluidbeleid
- de Nota Geluidbeleid ter vaststelling door te sturen naar de raad.

4.3.

Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte
Korte inhoud: In 2015 zijn de beleidsregels openbare oplaadpalen Eemnes vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen voor plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte door bewoners. Na een jaar zouden de beleidsregels geëvalueerd worden. Hieruit volgt een voorstel dat nu aan uw college wordt voorgelegd.

Het college besluit: 
het voorstel aan te houden in afwachting van nadere gegevens.

4.4.

Uitvoeringsprogramma GRP 2017
Korte inhoud: Het college van B&W draagt zorg voor de uitvoering van het rioleringsbeleid en de water(zorg)taken, zoals verwoord in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 t/m 2017. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van de water(zorg)taken in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt in het Uitvoeringsprogramma GRP. In dit voorstel wordt uw college gevraagd om in te stemmen met het bijgevoegde UP GRP 2017 en de in de programmabegroting 2017 gereserveerde financiële middelen aan te wenden voor de uitvoering van dit programma. Daarnaast wordt een aanvullend budget uit reserve riolering gevraagd om alle geplande activiteiten en werkzaamheden uit te voeren.

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2017;
2. de in de programmabegroting 2017 beschikbare financiële middelen aan te wenden voor de uitvoering van dit programma;
3. aan de raad voor te stellen om een budget van € 40.000,- uit de reserve riolering beschikbaar te stellen voor dit programma; 
4. aan de raad voor te stellen de begrotingswijziging nr. 11 - 2017 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Komgrens en verkeersfunctie Wakkerendijk
Korte inhoud: Naar aanleiding van de door bewonerscollectief Wakkerendijk ervaren geluidsoverlast en het verzoek de wettelijke snelheidslimiet op de Wakkerendijk terug te brengen naar 50 km/h is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeers- en geluidsituatie van de Wakkerendijk, met daaraan gekoppeld een advies over de toekomstige verkeersfunctie en inrichting van deze weg, mede met het oog op het in 2018 geplande groot onderhoud aan het wegdek.

Het college besluit:
het voorstel aan te houden in afwachting van nader overleg.
Aangezien het een bevoegdheid betreft van het college hoeft het voorstel niet voorgelegd te worden aan de raad.

6.

Rondvraag / mededelingen