Collegebesluitenlijst Eemnes 10 januari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 17 januari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 1
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2017
Korte inhoud: De modelverordening Algemene plaatselijke verordening (APV) van de VNG is op enkele onderdelen gewijzigd, onder meer in verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving. In verband met het groenplan wordt voorgesteld de bepalingen voor kapvergunningen te wijzigen. Daarnaast is gebleken dat de huidige tekst van de APV enkele onvolkomenheden bevat. Door de wijzigingsverordening vast te stellen, wordt de APV geactualiseerd en worden de vastgestelde gebreken hersteld.

Besluit:
Het college stelt de raad voor om de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2017 vast te stellen.

2.2.

Zienswijze Kadernota 2018 Veiligheidsregio Utrecht VRU
Korte inhoud: Betreft verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2018.

Besluit: Gewijzigd akkoord
Het college besluit: 1) het voorstel om geen zienswijzen in te dienen door te geleiden naar de raad met evt opmerkingen van de raadsrapporteurs hier aan toegevoegd en 2) de veiligheidsregio te informeren over de zienswijze met in achtneming van het besluit van de raad.

2.3.

Zienswijze 2e wijziging programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht VRU
Korte inhoud: Betreft verzoek van de VRU om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp 2e wijziging programmabegroting 2016.

Besluit: Gewijzigd akkoord
Het college besluit: 1) het voorstel om geen zienswijze in te dienen door te geleiden naar de raad met in achtneming van de opmerkingen van de raadsrapporteurs en 2) de veiligheidsregio hierover vooruitlopend op het besluit van de raad te informeren.

2.4.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer M. de Wit en mevrouw R. Dorlandt om op 9 mei 2017 om 14.30 uur te trouwen op de locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes.

Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 9 mei 2017 om 14.30 uur.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Kernrandvisie Goyergracht
Korte inhoud: De concept kernrandvisie Goyergracht is gereed en kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

In afwachting van nadere informatie is dit onderwerp aangehouden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Groenplan Eemnes 2017-2027
Korte inhoud: In het Groenplan Eemnes 2017-2027 beschrijven we hoe we het groene karakter van Eemnes voor de toekomst op een hoogwaardige en duurzame manier gaan beschermen en verbeteren. Het groenplan is daarmee een afwegingskader bij nieuwe ontwikkelingen en beheer van het groen. Tevens is een groenbeheerplan opgesteld met maatregelen voor de periode 2017-2020.

Besluit: Gewijzigd akkoord:
Het college besluit om het gewijzigde groenplan vast te stellen. Voor het overige zijn de beslispunten akkoord.

4.2.

Verzelfstandiging de Hilt/oprichting stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: In de Raadsessie van 27 juni jl. is het raadsvoorstel m.b.t. verzelfstandiging van de Hilt aan de orde geweest. Omdat nog geen overeenstemming was bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO) is toen geen besluit genomen. Inmiddels is er wel overeenstemming met het GO en kan thans een definitief besluit worden genomen.

Besluit:
Het college besluit in te stemmen met cq. vast te stellen:
1. het raadsvoorstel, gericht op oprichting van de stichting Huis van Eemnes per 1 april 2017;
2. de raamovereenkomst;
3. de statuten;
4. de huurovereenkomst

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen