Collegebesluitenlijst Eemnes 10 oktober 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 17 oktober 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 40
De besluitenlijst van week 40 d.d. 3 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel Walnootberg 16
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 4 oktober 2017 geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 

Het college besluit: zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en voorts het verzoek om

proceskostenvergoeding af te wijzen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Verzoek voor het bouwen van een woning op een deel van het perceel Laarderweg 40 te Eemnes
Korte inhoud: De heer T. Stalenhoef heeft een principe verzoek ingediend voor het bouwen van een woning op een deel van zijn perceel aan de Laarderweg 40 te Eemnes. Op dit perceel staat een grote bakstenen schuur en enkele kleine bijgebouwen. De heer Stalenhoef wil het perceel splitsen en de grote bakstenen schuur vervangen door een nieuwe woning.

Het college besluit: in de raadsessie de meningen en gevoelens te peilen omtrent dit verzoek.

6.

Rondvraag / mededelingen