Collegebesluitenlijst Eemnes 11 april 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 18 april 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder

De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 14
De besluitenlijst van het college van 4 april is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Voorstel aan regionale omroep Noord Holland voor ontwikkeling Streekredactie Gooi en Vecht
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de bijgevoegde brief van de regio aan NH (voorheen RTV Noord Holland), waarin  NH gevraagd wordt of en op welke wijze zij een leidende rol kan spelen in het ontwikkelen van een Streekredactie voor de regio Gooi & Vecht.
  2. als voorwaarden  te stellen dat 6fm/RTi deel uitmaken van de Streekredactie en de gemeente niet op voorhand financiële consequenties accepteert.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Stichting Eiland van Eemnes vraagt een subsidie in het kader van de stimuleringsregeling inwonersinitiatieven 2017.
Korte inhoud: St. Eiland van Eemnes vraagt voor de oprichtingskosten een subsidie van
€ 1.000,- in het kader van de stimuleringsregeling inwonersinitiatieven 2017.
Het college besluit aan de stichting Eiland van Eemnes subsidie in het kader van de stimuleringsregeling inwonersinitiatieven 2017 te weigeren omdat de aanvraag niet past binnen de regeling.

3.2.

Mandaat en aanwijzingsbesluit college aan Directeur Publieke Gezondheid GGDrU
Korte inhoud: De GGDrU voert allerlei taken uit voor de deelnemende gemeenten. Dit op grond van de wet of op verzoek van de gemeente. De meeste taken worden al uitgevoerd en gefinancierd op grond van een Gemeenschappelijke Regeling of een dienstverleningsovereenkomst. Voor de uitvoering van de taken hebben de medewerkers van GGDrU de juiste bevoegdheden nodig. Zij krijgen deze van het college. Deze zijn tot op heden niet, of op onjuiste gronden, toegekend. Door het nemen van dit mandaatbesluit door het college krijgt de directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU de juiste bevoegdheden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Het college besluit het bijgevoegde Mandaat- en aanwijzingsbesluit college aan DPG GGDrU vast stellen.

3.3.

Definitief rapport VVE-onderzoek KDV St. BELhamels
Het college besluit het rapport voor kennisgeving aan te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Ontwerpbestemmingsplan Huis van Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft besloten om het ‘Huis van Eemnes’ te realiseren op het openbare speelveld tussen de voetbalvelden en de tennisbanen aan de Noordersingel. Om dit mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Huis van Eemnes en het ontwerp vanaf 18 april 2017 voor 6 weken ter inzage leggen.

4.2.

Ondertekening Betonconvenant
Korte inhoud: De gemeente Utrecht heeft onlangs het convenant "Beton in een circulaire economie" getekend. Binnen het samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten (U10) is er brede animo om dit convenant ook te ondertekenen, en als deelnemer aan de U10 zoekt de gemeente Eemnes ook aansluiting bij dit convenant. Met de ondertekening van het convenant verplicht de gemeente Eemnes zich tot een inspanning om, waar mogelijk, het hergebruik van beton binnen bouwprojecten te stimuleren.

Het college besluit om:
- het convenant 'Beton in een circulaire economie' te ondertekenen;
- wethouder Niels Rood hiervoor namens het college te mandateren

4.3.

Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte
Korte inhoud: In 2015 zijn de beleidsregels openbare oplaadpalen Eemnes vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen voor plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte door bewoners. Na een jaar zouden de beleidsregels geëvalueerd worden. Hieruit volgt een voorstel dat nu aan uw college wordt voorgelegd.

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.4.

Zienswijze concept jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2016
Korte inhoud: De Afvalverwijdering Utrecht (hierna te noemen: AVU) biedt ons de concept Jaarrekening over 2016 aan. De gemeenteraad heeft tot 1 mei 2017 de gelegenheid hieromtrent een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om dit achterweg te laten.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
- kennis te nemen van inhoud en strekking van concept-Jaarrekening 2016.
- vooruitlopend op de besluitvorming in de raad en onder voorbehoud van besluitvorming in de raad geeft het college de AVU aan dat er geen zienswijzen ingediend worden. 

4.5.

Aanpassing algemene mandaatregeling aan organisatiewijziging BEL Combinatie
Korte inhoud: Naar aanleiding van de organisatiewijziging van de teamindeling en leidinggevend kader binnen de BEL Combinatie dient de algemene mandaatregeling te worden aangepast.

Het college besluit om:
1. De algemene mandaatregeling gemeente Eemnes - BEL Combinatie 2017 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

De conceptvisie voor het gebied De Hilt e.o. vrijgeven voor inspraak.
Korte inhoud: Er is een conceptvisie gereed nav de bestuursopdracht en de besluitvorming rondom de komst van het Huis van Eemnes. De conceptvisie geeft de mogelijke invulling aan voor het gebeid gelegen tussen De Hilt tot aan de Eemhof. Op de locaties van De Hilt en de HinkStapSprong is woningbouw voorzien en in het gebied er tussen is een speelvoorziening in de visie opgenomen. De visie is nu zover gereed dat deze met omwonenden besproken kan worden gedurende de inspraakperiode.

Het college besluit eerst meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

6.

Rondvraag / mededelingen