Collegebesluitenlijst Eemnes 11 juli 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 18 juli 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 27
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Convenant Eerste Opvangonderwijs
Korte inhoud: Gemeenten en schoolbesturen hebben een convenant opgesteld waarin afspraken staan over de samenwerking, onderwijshuisvesting en financiering van eerste opvangonderwijs voor statushouders en migranten, door onderwijsinstellingen en gemeenten. Dit convenant wordt ter vaststelling aan u aangeboden.

Het college besluit:
1. Het convenant eerste opvangonderwijs vaststellen.

2. Wethouder Gerben Struik, tevens voorzitter van de stuurgroep 18-, mandateren om het namens het college het convenant te ondertekenen.

3.2.

Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2016
Korte inhoud: De rapportage over de realisatie van de dienstverlening in het Sociaal Domein voor HBEL 2016 wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Het college besluit in afwachting van nadere informatie dit voorstel aan te houden..

3.3.

Principe verzoek voor het bouwen van een woning op het perceel Laarderweg 35 te Eemnes
Korte inhoud: Er is een principe verzoek binnen gekomen voor het bouwen van een woning op de Laarderweg tussen de huisnummer 33 en 35 op het perceel van nummer 35. Gelet op het advies van de welstandscommissie wordt het college voorgesteld niet in te stemmen met het verzoek en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.
 

Het college besluit:

1. Niet in te stemmen met het verzoek;

2. De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte
Korte inhoud: In 2015 zijn de beleidsregels openbare oplaadpalen Eemnes vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen voor plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte door bewoners. Na een jaar zouden de beleidsregels geëvalueerd worden. Hieruit volgt een voorstel dat nu aan uw college wordt voorgelegd.
Gewijzigd akkoord.
 

Het college besluit:

- na financiële besluitvorming van de raad op verzoek van aanvragers in de hele gemeente via MRA Elektrisch openbare elektrische oplaadpalen te plaatsen in de openbare ruimte;

- om na financiële besluitvorming van de raad via MRA Elektrisch 30 oplaadpalen aan te schaffen;

- ervoor te kiezen om na financiële besluitvorming van de raad het opstellen van het verkeersbesluit, het plaatsen van de belijning en het verkeersbord voor de MRA oplaadpalen uit te besteden aan MRA Elektrisch;
- de raad voor te stellen om voor de aanschaf van de laadpalen € 15.000 beschikbaar te stellen en hiertoe een begrotingswijziging vast te stellen.

- de raad voor te stellen een investeringsbedrag vrij te geven van € 37.500 voor inrichten parkeervakken en concept verkeersbesluiten;

- de raad voor te stellen om het investeringsbedrag in 4 jaar af te schrijven;

- de raad voor te stellen hiertoe een begrotingswijziging vast te stellen.

4.2.

Aangaan nieuw contract met Drukkerij Image Team voor het uitgeven van de gemeentepagina's in de Rotonde.
Korte inhoud: Het contract met Drukkerij Image Team voor het uitgeven van de gemeentepagina's in de Rotonde verloopt eind oktober 2017. Aangaan van een nieuw contract is gewenst.
 

Het college besluit nieuw contract met Drukkerij Image Team aan te gaan voor een periode van twee jaar, met optie van verlenging voor maximaal vier keer met één jaar.

4.3.

Tijdelijke uitbreiding formatie Vastgoed en grondzaken.
Korte inhoud: Het cluster Vastgoed en Grondzaken doorloopt een professionaliseringstraject. Hiervoor dient extra formatie te worden ingezet.

In afwachting van nadere informatie is dit voorstel aangehouden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Aankoop grond woonwagencentrum Noordersingel 10-18 te Eemnes van de Alliantie.
Korte inhoud: De Alliantie verkoopt aan de gemeente Eemnes het perceel sectie A nummer 3416, bekend als de Noordersingel 10 t/m 18 te Eemnes. Dit perceel is ingericht als woonwagencentrum.

In afwachting van nadere informatie is dit voorstel aangehouden.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Korte inhoud: brief en memo m.b.t. Woningbezit Alliantie in Eemnes.

Het college stemt in met de gewijzigde brief aan de Alliantie en de gewijzigde memo aan de raad.

6.2.

Korte inhoud: uitreiking 1e welkomstpakket aan nieuwe inwoner Eemnes

Het college gaat akkoord met het verstrekken van de NAW-gegevens van één nieuwe inwoner uit het GBA tbv de officiële uitreiking van het 1e welkomstpakket aan nieuwe inwoners van Eemnes.