Collegebesluitenlijst Eemnes 14 maart 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 21 maart 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3722 DG Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer M. Post en mevrouw S. Roskam om op 23 juni 2017 om 15.00 uur te mogen trouwen bij De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 23 juni 2017 om 15.00 uur

2.2.

Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor (onder andere) 2 meidoorns.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

2.3.

Onderzoekresultaat Waar staat je gemeente - Eemnes
Korte inhoud: In de afgelopen maanden is in opdracht van de BEL Combinatie een onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van de gemeente door onderzoeksbureau Research2Evolve.

Besluit:
1. Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek. 
2. Het college besluit de raad te informeren door het sturen van de rapportage met een begeleidend memo.
3. Het college besluit tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl en via een
link op de gemeentelijke website.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Computerregeling voor volwassenen
Korte inhoud: In mei 2016 is door de gemeenteraad van Eemnes een motie van de fractie van de PvdA aangenomen voor een uitbreiding van de bestaande computerregeling voor schoolgaande kinderen naar volwassenen. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie door aanpassing van de Richtlijnen Bijzondere Bijstand.

Het college besluit om de Richtlijnen Bijzondere Bijstand gewijzigd vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van de computerregeling voor volwassenen. 
Het college besluit 
- artikel 6.2 voorwaarde 2 te wijzigen in 1 x in de 36 maanden i.p.v. 1 x in de 60 maanden.
- artikel 6.2 voorwaarde 7 te schrappen.
- artikel 6.3 voorwaarde 4 te wijzigen in 1 x in de 36 maanden i.p.v. 1 x in de 60 maanden. 
- artikel 6.3 voorwaarde 7 te schrappen.

- via een memo aan te geven op welke wijze uitvoering is gegeven aan de motie Computerregeling volwassenen.

3.2.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
Korte inhoud: Het jaarverslag 2015-2016 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Conform de Leerplichtwet 1969 moet het college jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad over het laatste afgesloten schooljaar.
Aangehouden
Het college neemt nog geen besluit en wil eerst nadere informatie.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Korte inhoud: Technische aanpassing Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie aan instelling directieraad en wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het college besluit om:
1. Akkoord te gaan met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en deze na verkregen toestemming van de gemeenteraad definitief vast te stellen en te ondertekenen;
2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen tot wijziging van Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie.

4.2.

Benoeming bestuursleden Stichting Huis van Eemnes
Korte inhoud: Met de oprichting van de Stichting Huis van Eemnes per 1 april a.s. kunnen thans de bestuursleden worden benoemd.

Het college besluit per 1 april 2017 tot bestuursleden van de Stichting Huis van Eemnes te benoemen: de heer W.H.M. Jongmans, de heer A.J.M. de Bruijn, de heer J.J. Jansen en mevrouw A. van Ruth.

4.3.

Wijziging Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Als aangegeven in het raadsvoorstel van februari 2016 zouden wij terugkomen op het onderdeel Gemeenschappelijke regeling primair onderwijs (GR). Nadere bestudering van die GR en een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het nodig om de GR op te heffen en de coördinatie, voorbereiding en afstemming in relatie tot de raadsbevoegdheden anders vorm te geven. Dit heeft als resultaat dat de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek gewijzigd dient te worden. Voor het een en ander is besluitvorming door de raad nodig.

Het college besluit nog geen besluit te nemen maar eerst nadere informatie in te winnen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER