Collegebesluitenlijst Eemnes 14 november 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 14 november 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 45
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Klachtenjaarverslag 2016
Korte inhoud: Jaarlijks brengt de klachtencoördinator verslag uit van de ontvangen en behandelde klachten.

Het college besluit om kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtencoordinator 2016.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Begrotingswijziging 2017-1 en begrotingswijziging 2018-1 van de GGDrU
Korte inhoud: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden om een zienswijze te geven op de volgende drie voorstellen: 1) ontwerp begrotingswijziging 2017-1 2) ontwerp begrotingswijziging 2018-1 3) voorstel tot deelname GGDrU in een coöperatie

Het college besluit de raad voor te stellen:
- geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2017-I en 2018-I
- geen bedenkingen te uiten tegen deelname van de GGD in de coöperatie ‘GGD support centrum coöperatief u.a.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Waardevolle bomenlijst
Korte inhoud: In het Groenplan is aangekondigd dat er een lijst van waardevolle bomen in Eemnes opgesteld zou worden. In de APV is bepaald dat het college de lijst kan vaststellen. Bomen op deze lijst mogen niet zonder vergunning gekapt worden.

Het besluit wordt aangehouden: het voorstel waardevolle bomenlijst is ter eerste bespreking in het college geweest. Enkele aanpassingen zijn voorgesteld. Het voorstel komt voor verdere bespreking terug in het college.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen