Collegebesluitenlijst Eemnes 15 augustus 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 29 augustus 2017.

Aanwezig:   
De heer J.G. den Dunnen 
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig: De heer R. van Benthem, burgemeester
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 32

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaar tegen verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Wakkerendijk Eemnes
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 4 augustus 2017 geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 

Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: De komst van de Participatiewet, de beëindiging van de nieuwe Wsw-instroom, het natuurlijk verloop van personeel van Tomingroep met een Wsw-indicatie (hierna: Wsw-ers) en de kortingen van het Rijk op subsidies ten behoeve van de uitvoering van de Wsw, hebben een ingrijpend effect op de toekomst van Tomingroep. Dit brengt naast een inhoudelijke transformatienoodzaak voor Tomingroep, de noodzaak met zich mee om de juridische samenwerkingsvorm van het bedrijf, de governance, te herzien zodat deze beter aansluit bij de huidige context en tijdsgeest en voldoet aan de eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt.

Het college besluit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gewijzigd vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Rapportage archiefinspectie informatiebeheer over 2016
Korte inhoud: In het kader van informatiebeheer en archivering wordt er jaarlijks een archief inspectierapport uitgebracht. Het rapport over het informatiebeheer betreft 2016. Het rapport maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer in het kader van de invoering van digitaal zaakgericht werken.

Het College besluit kennis te nemen van het TOEZICHTVERSLAG ARCHIEF- EN
INFORMATIEBEHEER EEMNES EN BEL 2016_v1 en de raad te
informeren.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Beschikbaarstelling budget herinrichting parallelweg Wakkerendijk
Korte inhoud: In verband met de door bewoners en fietsers ervaren verkeersonveiligheid op de parallelweg Wakkerendijk wordt voorgesteld deze weg te herinrichten (zowel het Eemnesser als Baarnse deel).

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Het fietspad te Veenweg Noord niet aan te leggen;
2. In te stemmen met het in samenwerking tussen de gemeente, de provincie Utrecht en de gemeente Baarn ontwikkelde plan voor de herinrichting van de parallelweg Wakkerendijk;
3. Voor de uitvoering hiervan een budget beschikbaar te stellen van € 185.410,- excl BTW;
4. In te stemmen met de 26e begrotingswijziging 2017.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Ontwikkeling Ocrietterrein
Wethouder Den Dunnen heeft naar aanleiding van de recente brief van de heer Zeevat een informeel gesprek met hem gevoerd over de mogelijke ontwikkeling van het Ocrietterein.