Collegebesluitenlijst Eemnes 17 januari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 24 januari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 2
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Overheveling taakuitvoering leerlingenvervoer van de BEL Combinatie naar de uitvoeringsorganisatie Soza HBEL
Korte inhoud: Vanuit de centrale visie binnen het sociaal domein "één gezin, één plan", is verkend op welke wijze het leerlingenvervoer voor de BEL-gemeenten zo georganiseerd kan worden dat het een optimale bijdrage aan die visie levert. Die verkenning leidt tot het voorstel om de ambtelijke taakuitvoering bij de BEL Combinatie te beëindigen en de BEL-colleges voor te stellen deze op te dragen aan de GR Soza HBEL te Huizen.

Het college besluit:

1. De taakuitvoering Leerlingenvervoer integraal onder te brengen in het sociaal domein door deze per 1 januari 2017 op te dragen aan de GR Soza HBEL in plaats van aan de BEL Combinatie.
2. De Bijlage 1 bij de GR Soza HBEL met toevoeging van deze taakuitvoering gewijzigd vast te stellen.

3.2.

Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De raad wordt gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen op begrotingswijzigingen die leiden tot verhoging van de bijdrage aan de Regio. Het gaat daarbij om wijzigingen die betrekking hebben op Programmasturing, Inkoop & contractbeheer en Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Het college besluit:
Het raadsvoorstel ten aanzien van de genoemde begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

- Onder voorbehoud van besluit raad alvast de zienswijze (geen nadere zienswijze uitbrengen) aan de regio Gooi en Vechtstreek te verzenden

- De gevolgen van begrotingswijzigingen 3 en 4 binnen programma Sociale Samenhang van de gemeentebegroting te verwerken.

3.3.

Mandateren directeur regio Gooi en Vechtstreek tot aanwijzen toezichthouder Wmo
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college voor deze taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. Het doel van dit voorstel is het beleggen van de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering van de toezichthoudend ambtenaar. Daarmee voldoen de gemeenten uit de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichtingen uit de Wmo 2015 op het gebied van toezicht. Het streven is het toezicht zo in te richten dat het optimaal bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015.

Het college besluit:
1. Met ingang van 1 januari 2017, de uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht, op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, te mandateren aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de voorgestelde begrotingswijziging);

2. De mandataris wordt opgedragen om het college steeds te informeren als van de onder 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt.

3. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het college te informeren welke persoon is/ welke personen zijn aangewezen als Toezichthouder WMO.

4. Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden.

3.4.

Kernrandvisie Goyergracht
Korte inhoud: De concept kernrandvisie Goyergracht is gereed en kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Het college besluit:

1. in te stemmen met de concept kernrandvisie Goyergracht en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
2. de raad voor te stellen om middelen uit de Reserve LOP beschikbaar te stellen.
3. de raad voor te stellen om in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2017

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nota Geluidbeleid
Korte inhoud: In 2016 is de Ontwerp Nota Geluidbeleid vastgesteld door het college. Vervolgens is deze behandeld in de Sessie en de Ronde. De input uit deze gremia is verwerkt in de definitieve versie van de Nota Geluidbeleid. Deze wordt nu ter kennis aan het college aangeboden, zodat deze ter vaststelling naar de raad kan worden doorgezonden.

Het college besluit in afwachting van nadere informatie dit onderwerp aan te houden.

4.2.

Benoeming bestuursleden ten behoeve van de bestuurscommissie de Hilt
Korte inhoud: Door het vertrek van de heren E. Huiden en R. Lambers ontstaan 2 vacatures. De BC De Hilt stelt voor de heer J.J. Jansen en mevrouw A. van Ruth te benoemen als lid van de Bestuurscommissie De Hilt.

Het college besluit de heer J.J. Jansen en mevrouw A. van Ruth met ingang van 17 januari 2017 te benoemen als lid van de bestuurscommissie ‘De Hilt’.

4.3.

Opleiden en ontwikkelen; Beleidstoetsingskader BEL 2016-2018
Korte inhoud: Deze visie is bedoeld om richting te geven aan het opleiden en ontwikkelen in de BEL Combinatie. Het is opgesteld als beleidstoetsingskader voor medewerkers, teams en leidinggevenden met een opleidings- of ontwikkelvraag. Deze visie geeft ruimte om gezamenlijk het benodigde maatwerk en effectiviteit te bereiken in het leren.

Het college besluit in te stemmen met het voorliggende document 'Opleiden en ontwikkelen; Beleidstoetsingskader BEL 2016-2018'