Collegebesluitenlijst Eemnes 18 april 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 25 april 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 15
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ontwerpbestemmingsplan Meentweg 77-79
Korte inhoud: De eigenaren van de percelen Meentweg 77 en Meentweg 79 hebben beiden een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend.

Het college besluit meer informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Deelname van de gemeente Eemnes aan het programma U-THUIS.
Korte inhoud: U-THUIS is het programma van de samenwerkende Utrechtse gemeenten (U-10) om de verduurzaming van het particuliere woningbezit te versnellen. Door deelname aan U-THUIS kan de gemeente Eemnes gebruik maken van diensten die voor dit doel in onderlinge samenwerking zijn opgezet. Hiermee wordt de kennis en kunde van alle deelnemende gemeenten voor Eemnes beschikbaar (en vice versa).

Het college besluit deel te nemen aan het PROGRAMMA U-THUIS 2017-2021

4.2.

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes, hierna te noemen IHP, is in de raadsvergadering van 27 maart 2017 vastgesteld. Dit voorstel gaat over een voorbereidingskrediet en projectbegeleiding.
Het college besluit het Kredietvoorstel renovatie en uitbreiding Schoolpad via email voor te leggen aan het presidium en het presidium te verzoeken dit voorstel - gelet op het technische aspect – in de sessie en raad van mei te behandelen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Memo inzake vragen gebiedsvisie De Hilt e.o.
Het college besluit de memo ‘inzake vragen gebiedsvisie Hilt e.o.’ ter informatie aan de gemeenteraad te verstrekken.