Collegebesluitenlijst Eemnes 18 juli 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 8 augustus 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

 

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 28
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Brandputten buitengebied Eemnes
Korte inhoud: De VRU verzoekt de gemeente om 5 nieuwe brandputten te slaan in het buitengebied om daar branden adequaat te kunnen bestrijden.

Het College besluit:
1. 5 nieuwe brandputten te slaan in het buitengebied van Eemnes
2. de brandputten af te schrijven in 25 jaar (economische levensduur)
 

2.2.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes
Korte inhoud: Verzoek van de heer T. Oldenburger en mevrouw C. Michaël om op 6 oktober 2017 om 16.30 uur te trouwen op de locatie de Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes.

Het College besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes op 6 oktober 2017.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Aanvraag subsidie Winterconcerten 2018 en subsidie voor 15 -jarig jubileum
Korte inhoud: Voor 3 Winterconcerten in Café Theater Staal in 2018 wordt een eenmalige subsidie gevraagd van € 1.000,- en € 750,- om € het 15 -jarig jubileum te vieren.

Het college besluit:

1. een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- te verlenen en vast te stellen op het exploitatietekort voor 3 concerten in de winter van 2018 in café Staal;

2. een subsidie voor het 15 -jarig jubileum te weigeren omdat in de Jubilea regeling 15 jaar niet als lustrum geldt;

3. een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellen op € 750,- voor een extra Winterconcert.

4. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget kunst en cultuur 92530000 - incidentele subsidies 442000 in 2018;

3.2.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: De komst van de Participatiewet, de beëindiging van de nieuwe Wsw-instroom, het natuurlijk verloop van personeel van Tomingroep met een Wsw-indicatie (hierna: Wsw-ers) en de kortingen van het Rijk op subsidies ten behoeve van de uitvoering van de Wsw, hebben een ingrijpend effect op de toekomst van Tomingroep. Dit brengt naast een inhoudelijke transformatienoodzaak voor Tomingroep, de noodzaak met zich mee om de juridische samenwerkingsvorm van het bedrijf, de governance, te herzien zodat deze beter aansluit bij de huidige context en tijdsgeest en voldoet aan de eisen die de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt.

 

Het voorstel wordt aangehouden vanwege diverse opmerkingen en gestelde vragen vanuit het College.

3.3.

Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
Korte inhoud: De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werkten afgelopen jaren al intensief samen op het terrein van bescherming en opvang. Zo stelden de gemeenten in 2012 het gezamenlijke beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2013-2015 vast. Nu ligt het beleidsplan bescherming en opvang 2017-2020 voor besluitvorming voor aan de raden. Het beleidsplan bescherming en opvang is een regionaal beleidsplan dat door alle gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek op dezelfde wijze aangenomen dient te worden. Omwille van eenduidigheid in de besluitvorming en informatievoorziening in de regio, is het regionale voorstel aan de raad integraal opgenomen als bijlage bij dit voorstel en wordt waar mogelijk hiernaar verwezen.

 

Het College besluit In te stemmen met het raadsvoorstel bescherming en opvang en daarbij

horende bijlagen (voorstel aan de raden vanuit Regio Gooi en Vechtstreek, beleidsplan bescherming en opvang, matrix zienswijzen).

3.4.

Overeenkomst geluidwerende voorziening Zuidpolder
Korte inhoud: In opdracht van de GEM Zuidpolder wordt in 2018 een geluidscherm aangelegd langs de rijksweg A27 ter hoogte van Zuidpolder. Onder andere omdat het scherm op grond ligt van de Staat zijn er met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in een overeenkomst. De gemeente Eemnes is geen partij in deze overeenkomst, zij tekent specifiek voor twee artikelen voor akkoord.

 

Het College besluit in te stemmen met de artikelen 6 en 8 van de ‘Overeenkomst inzake

een geluidwerende voorziening (geluidscherm) en 2 laags ZOAB langs en op de Rijksweg A27 ter hoogte van de Zuidpolder te Eemnes’.

Conform artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op voornoemde overeenkomst. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur: economische en financiële belangen van de gemeente en onevenredige benadeling derden tot het einde van het exploitatietraject van de woonwijk Zuidpolder

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Rapportage archiefinspectie informatiebeheer over 2016
Korte inhoud: In het kader van informatiebeheer en archivering wordt er jaarlijks een archief inspectierapport uitgebracht. Het rapport over het informatiebeheer betreft 2016. Het rapport maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer in het kader van de invoering van digitaal zaakgericht werken.

Het voorstel wordt aangehouden voor nadere afstemming met de portefeuillehouder.

4.2.

Baggeren watergangen 2017/2018
Korte inhoud: Begin 2016 is onze gemeente met het waterschap Vallei en Veluwe overeengekomen om alle primaire (A-water) en secundaire (B-water) watergangen in Eemnes in een gezamenlijke aanpak te baggeren (zie bijlage: overzichtskaart). Dit reguliere baggerwerk komt voort uit een meerjarenplan. De uitvoering is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is in 2016 uitgevoerd en begin 2017 afgerond. Het betreft de watergangen ten zuiden van de Laarderweg (Zuidbuurt). De tweede fase start dit jaar met diverse onderzoeken en eindigt in 2018 met de uitvoering. Hierbij worden de watergangen ten noorden van de Laarderweg (Noordbuurt) gebaggerd. Hiermee voldoet onze gemeenten aan haar wettelijk verplichting om secundaire watergangen goed te beheren en te onderhouden.

 

Het College besluit:

1. in te stemmen met de voorbereiding en de uitvoering van de baggerwerkzaamheden 2017/2018;

2. aan de raad voor te stellen om een bedrag van € 95.000 uit de reserve MIP te onttrekken voor de voorbereiding en de uitvoering van de baggerwerkzaamheden 2017/2018;

3. aan de raad voor te stellen om de begrotingswijziging nr. 20–2017 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Voorstel realisatie voetpad en verlichting Eikenlaan
Korte inhoud: Het voorstel betreft een schetsontwerp voor het realiseren van het voetpad en de openbare verlichting aan de Eikenlaan.


Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere bespreking met de portefeuillehouder en daarna opnieuw in het College besproken. De bestuurlijke planning wordt hierop aangepast.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Korte inhoud: In de eerdere stappen voor het opstellen van het GVVP zijn in samenspraak met bewoners en stakeholders knelpunten geïnventariseerd en is een visie opgesteld. Op basis van deze visie is nu het concept GVVP voor de gemeente Eemnes uitgewerkt. Nu is het moment voor raad en bewoners om in een Ronde een mening te geven over de voorgestelde maatregelen en prioriteit van uitvoering.

 

Het concept wordt aangehouden vanwege vele vragen en opmerkingen. Na nadere bespreking met de portefeuillehouder zal het concept opnieuw in het College worden besproken. De bestuurlijke planning wordt hierop aangepast.