Collegebesluitenlijst Eemnes 19 december 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 9 januari 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 49

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

1e wijziging Tarieventabel A behorende bij Legesverordening 2018
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2018 haar tarieven voor de rijbewijzen herzien ten opzichte van de eerste opgave. De tarieven voor de reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart waren bij opstellen van de legesverordening 2018 nog niet bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend gemaakt en moet de legesverordening hier op worden aangepast.

Het college besluit:
- de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening  2018 vast te stellen

2.2.

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 Uitvoeringsprogramma 2018 RUD Utrecht Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2018 RUD Utrecht vast te stellen. Voorgesteld wordt verder om kennis te nemen van de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017. Tot slot wordt voorgesteld de raad in kennis te stellen van deze drie documenten.

Het college besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017;
4. De raad in kennis te stellen van het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018, het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017.
5. Gelet op de capaciteit en het aantal handhavingszaken aan de Goyergracht verzoekt het college de afdeling te komen met afzonderlijk voorstel voor een projectmatige aanpak voor de handhaving van de Goyergracht en de hiervoor benodigde capaciteit’

2.3.

Aankoop en plaatsing informatie tegels kunstwerken openbare ruimte

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met aanschaf en plaatsing van informatie tegels door Kunstwacht B.V.
2. akkoord te gaan met plaatsing in het eerste kwartaal van 2018
3. De kosten ad € 2.800,00 ten laste te brengen van kostenplaats 92530000 (kunst en cultuur) - kostensoort 438019

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: besluit tot toekenning van het verzoek om proceskostenvergoeding ter hoogte van € 495,-- voor het indienen van een bezwaarschrift.

Het college besluit het verzoek om proceskostenvergoeding ter hoogte van € 495,-- toe te kennen.

3.2.

Investeringssubsidie EGV tbv Tumblingbaan
Korte inhoud: De Eemnesser Gymnastiek Vereniging (voortaan EGV) heeft op 17 november 2017 verzocht om een investeringssubsidie van € 5575,- voor aanschaf van een nieuw en modern Airtrack, zie offerte in bijlage, te verlenen. Op grond van de subsidieverordening kan 25% van dit bedrag als subsidie gegeven worden. Dit komt neer op een bedrag van €1394,-.

Het college besluit om € 1394,- beschikbaar te stellen aan EGV en daarmee op grond van de subsidieverordening 25% van de aanschafkosten als subsidie te verstrekken.

3.3.

Vaststellen van het (facet) bestemmingsplan ‘Zonnevelden II' in Eemnes;
Korte inhoud: Om de vastgestelde CO2-uitstootreductie doelen in 2020 te halen dienen serieuze maatregelen te worden getroffen in besparing van fossiel energiegebruik en in opwekking van duurzame energie. Eén van de stappen om dit te realiseren is de aanleg van 15 hectare zonnevelden. Het eerste zonneveld van 7 hectares is al planologisch mogelijk gemaakt. Om de realisering van de resterende 8 hectare zonnevelden planologisch-juridische mogelijk te maken is het voorliggende (facet) bestemmingsplan ‘Zonnevelden II' opgesteld.
 
Het college besluit

  • In te stemmen met het vaststellen van het gewijzigde bestemmingplan Zonnevelden II
  • In te stemmen met de daarbij horende gewijzigde zienswijzennota
  • Het gewijzigde bestemmingsplan Zonnevelden II en de nota ter gewijzigde vaststelling aan de raad aan te bieden.

3.4.

Viore, centrum voor ondersteuning van mensen met kanker vraagt subsidie aan voor 2018.
Korte inhoud: Viore vraagt op grond van de Wmo bij de gemeenten uit de regio Gooi -en Vechtstreek subsidie voor ondersteuning van mensen met kanker, mantelzorgers en nabestaanden.

Het college besluit eerst nadere informatie in te winnen alvorens een besluit te nemen.

3.5.

(GGDrU) Oprichting van een coöperatie
Korte inhoud: De GGD'en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente hebben besloten gezamenlijk voor de jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. Door de krachten te bundelen in een coöperatie ontstaat er koopkracht, en kan contractmanagement, ondervangen van aansprakelijkheidsrisico's en financiële transparantie worden gewaarborgd.

Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad geen bedenkingen uit tegen deelname van de GGDrU in de coöperatie.

3.6.

Huisvesting statushouders
Korte inhoud: Inmiddels is de achterstand in de opvang van statushouders omgebogen in een voorsprong. De taakstelling voor 2017 is al gehaald en van die voor de eerste helft van 2018 (7) zijn er al 3 gerealiseerd. Tijdelijke huisvesting voor statushouders is daarmee niet meer nodig. Aan de RK parochie, eigenaar van het terrein aan het Wilgenpad, waar 4 tijdelijke woningen zouden kunnen worden gerealiseerd, kan nu worden bericht dat we van hun aanbieding geen gebruik hoeven te maken. Tevens kan de Alliantie bericht worden dat we dit onderdeel van de prestatieafspraken nu niet zullen hoeven uitvoeren.

Het college besluit in meerderheid:
1. af te zien van de bouw van 4 tijdelijke woningen bestemd voor statushouders aan het Wilgenpad;
2. de RK parochie en de Alliantie te bedanken voor de bereidheid om in een noodsituatie te willen voorzien.
3. de raad voor te stellen om het niet benodigde budget terug te storten in de Reserve Sociale Woningbouw.

Wethouder Lankreijer neemt in deze een minderheidsstandpunt in. Gezien het feit dat er momenteel nog steeds 6000 statushouders wachten in asielzoekerscentra op huisvesting stelt wethouder Lankrijer zich op het standpunt dat de 4 tijdelijke woningen zeer goed benut kunnen worden voor de uitstroom van asielzoekers uit de centra.

3.7.

Kernrandzonevisie voor het gebied Oud Eemnesserweg.
Korte inhoud: Kernrandzonevisie voor het gebied Oud Eemnesserweg.

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde ontwerpvisie Oud Eemnesserweg.

3.8.

Vaststellen meerjarige subsidies 2016 Eemnes
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig verleende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.

Het college besluit:
1. de subsidies 2016 vast te stellen volgens bijgaand voorstel;
2. de instellingen hierover te informeren.

3.9.

Bekostiging Gooi On Stage
Korte inhoud: De gemeente wordt verzocht om € 485,14 bij te dragen aan de derde editie van Gooi On Stage. Het voorstel is om de gevraagde bijdrage beschikbaar te verstrekken en direct vast te stellen.

Het college besluit
1) € 485,14 bij te dragen aan de derde editie Gooi On Stage en te bekostigen uit kostenplaats 92610002/442000;
2 de bijdrage voor de derde editie Gooi On Stage direct vast te stellen.

3.10.

Financieel besluit Jeugdhulp Eemnes 2018 behorend bij Nadere Regels 2016 en Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2015
Korte inhoud: Financieel besluit 2018 als bedoeld in artikel 9, lid 6 van de Nadere Regels 2016 en behorend bij de verordening jeugdhulp Eemnes 2015.

Het college besluit:
a. Het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2018 vast te stellen;
b. Het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2017 in te trekken behalve voor wat betreft de in 2017 afgegeven beschikkingen.

3.11.

Spreekuur vluchtelingenwerk

Het college besluit:
In te stemmen met het geven van een tweejarige subsidie van €7.000,- zodat Vluchtelingenwerk wekelijks een spreekuur te  laten houden op het BEL kantoor; in eerste instantie voor de duur van 2 jaar.
De kosten worden verantwoord op de kostenplaats Vluchtelingen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Uitspraak Raad van State inzake voorlopige voorziening bestemmingsplan Het Huis van Eemnes
Korte inhoud: De voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft op 2 november 2017 het verzoek om voorlopige voorziening die tegen het bestemmingsplan Huis van Eemnes was ingediend, afgewezen. Tijdens de behandeling van de zaak is mogelijk een omissie in het bestemmingsplan geconstateerd voor wat betreft de functie van horeca 2. De Raad van State vond de mogelijke omissie, de Raad van State velt nu geen oordeel, onvoldoende om het bestemmingsplan te schorsen. In dit voorstel wordt hierop nader ingegaan.

Het college besluit:
-  Uitspraak voor kennisgeving aan te nemen en deze voor kennisgeving aan de raad te zenden.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Wijziging geslotenverklaring polderwegen Zuidpolder
Korte inhoud: Door de raad is een motie aangenomen om de huidige geslotenverklaring van de polderwegen in de Zuidpolder uitgezonderd ontheffinghouders te verruimen tot een regeling waarbij alle bestemmingsverkeer wordt uitgezonderd.

Het college besluit:
1. In te stemmen met wijziging van de spitsafsluiting van de Zuidpolder door alle bestemmingsverkeer tijdens de spitsafsluiting toe te staan;
2. Het verkeersbesluit hiervoor vast te stellen en in procedure te brengen;
3. de beleidsregel ontheffingverlening polderwegen Zuidpolder in te trekken, met ingang van het in werking treden van het hiervoor genoemde verkeersbesluit.

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college besluit kennis te nemen van het jaarplan 2018  van de Rekenkamer BEL.

Het college stemt in met de middelen die toegekend zijn voor de armoedebestrijding van gezinnen met kinderen in de bijstand conform het voorstel dat hiervoor door Huizen gedaan is.

Het college besluit de kaderbrief regio Gooi en Vecht  en de gewijzigde memo ter informatie aan de raad te zenden.

6.1

Het college mandateert de Teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie om in overleg met de portefeuillehouder te beslissen op incidentele subsidieaanvragen op grond  van de Algemene subsidieverordening Eemnes 2011 tot een bedrag van € 1000,-.